Page 1

DBU's MIKROFODBOLDSKOLE FOR DRENGE & PIGER FØDT I 2005-2007

2013

TRÆNERMANUAL Officielle sponsorer for DBU’s Mikrofodboldskoleaktiviteter

– fra leg til landshold


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

DBU's Mikrofodboldskoler Indhold Indledning............................................... 2 Gruppetrænerne skal........................... 2 Trænerassistenter.................................. 2 Trænerassistenterne skal..................... 2 Forældrene.............................................. 3 Forældrene er med fordi...................... 3 Rekvisitter................................................ 3 Undervisningsprincipper.....................4 Undervisningsmetoder........................4 Vis - forklar - vis.....................................4 Arbejdsopgaver frem til skolestart... 5 Velkomst til deltagerne....................... 5 Opsamling på skolestart..................... 5 Summemøde for gruppetrænere...... 5 Afslutning fredag og lørdag................ 5 Afslutning søndag................................. 5 Weekendprogram øvelser/lege.........6 • fredag.................................................... 7 • lørdag................................................... 10 • søndag..................................................21 • Skattejagt ......................................... 25 • Noter .................................................. 27 • Arbejdspapirer ................................. 29

Indledning Gruppetrænerne skal typisk være arrangørklubbens eller naboklubbens

i stationstræningsmodulerne. • Følge undervisningsmanualen for Mikrofodboldskolen.

folk, primært personer med erfaring i at

• Være vejleder og lærer for den træ-

træne de 6-8 årige. Disse rekrutteres af

nerassistent, som bliver tilknyttet

arrangørklubben, jfr. samarbejdsaftalen.

gruppen.

• Gruppetrænerne fungerer som frivillige ledere for arrangørklubben. • Arrangørklubben skal stille 1 træner til rådighed pr. gruppe med max. 12

Gruppetrænernes tøjpakke består af 1 regnjakke, 1 træningstrøje, 1 par lange bukser, 1 par shorts, 2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper.

deltagere. • Der stilles ingen uddannelsesmæs-

Trænerassistenter

sige krav til gruppetrænerne, men

Trænerassistenterne bør rekrutteres

disse bør af hensyn til børnene ikke

blandt arrangørklubbens 14-18 årige

være for unge og uerfarne.

ungdomsspillere M/K, nuværende ungdomstrænere eller hjælpere, eller

Udgave nr. 14 Copyright © 2013 DBU Bredde Kontaktinfo DBU Bredde Internet www.dbu.dk

Gruppetrænerne skal

potentielle emner, som kan drage nytte

• Deltage i et forudgående klubseminar

af en weekend i trænerpraktik evt.

afviklet i ugerne op til mikrofodbold-

forældretrænere.

skoleafviklingen.

• Trænerassistenterne fungerer som

• Forestå undervisningen for den

Udgiver Dansk Boldspil-Union

samme gruppe under hele mikrofod-

Redaktion Morten Nielsen

boldskoleforløbet.

Tegner Serine Yde & Tegnestuen Cand. Mac Layout DBU Grafisk Tryk Kailow Graphics A/S Oplag 2.300 stk Udgivet April 2013 Fotos Per Kjærbye

• Forberede sig grundigt på undervisningen.

• Arrangørklubben skal stille 1 trænerassistent til rådighed pr. gruppe. • Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav til trænerassistenterne.

• Medvirke til, at Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder

Trænerassistenterne skal

overholdes.

• Deltage i et forudgående klubseminar

• Medvirke til at involvere børnenes forældre i undervisningen, blandt andet

2

frivillige ledere for arrangørklubben.

afviklet i ugerne op til Mikrofodboldskolen.


DBU's Mikrofodboldskole

• Indgå i et trænerteam med den

Trænermanual 2013

hed overfor trænerne af denne mål-

gavn for både spillere, forældre, trænere

samme gruppetræner under hele mi-

gruppe. Derudover håber vi, at klubber-

og klubber.

krofodboldskoleforløbet og fungere

nes trænere og ledere gør brug af alle

som dennes assistent.

de forældre, der træning efter træning

Forældrene er med på

er på sidelinien.

Mikrofodboldskolen, fordi

Trænerassistenternes tøjpakke består af det samme som trænernes.

• Børn i alderen 6-8 år kræver en vis Flere og flere forældre støtter deres

tryghed og sikkerhed for at kunne

børn i den daglige træning i fodbold-

udfolde sig optimalt.

Forældrene

klubben. Som oftest bliver træningen

For at opfylde kravene i vores værdig-

af de yngste spillere overværet af rigtig

på Mikrofodboldskolen optimeres

rundlag har vi fundet det nødvendigt

mange forældre, der står på linien og

ved, at de hver især medbringer deres

at inddrage deltagernes forældre. En

ser på.

egen ’hjælpetræner’.

absolut forudsætning for, at et barn

• Børnenes udbytte af undervisningen

• DBU ønsker at signalere over for

kan deltage på Mikrofodboldskolen,

Da forældrene til spillerne udgør en

klublederne, at forældre indeholder

er, at barnet under hele forløbet har

ofte meget stor trænerressource, er det

kæmpe ressourcer, som kan og bør

følgeskab af en aktiv voksen (minimum

mange klubbers ønske at gøre endnu

benyttes i klubbernes daglige arbejde.

16 år). Man kan således sige, at foræl-

mere brug af denne. Med relativt få

drene i perioder er en slags assisterende

hjælpemidler kan en forælder stå for

gende skal stille krav til både indhold

trænere for gruppen.

træningen af en gruppe børn. Specielt

og alsidighed over for klubtrænerne

ved stationstræning – en metode som

til denne målgruppe således, at

Deltagernes forældre skal under hele

DBU anbefaler til træning af børn – kan

mikrofodboldskolens undervisnings-

mikrofodboldskoleforløbet fungere som

der være et behov for hjælpe til at sætte

principper og -metoder får en afsmit-

ekstra ’hjælpetrænere’ og skal motiveres

en aktivitet i gang ved en station.

til at deltage aktivt, så tit som muligt.

• DBU ønsker, at forældrene efterføl-

tende virkning ude i klubberne. • DBU forventer, at klubberne efterføl-

Forældrenes roller vil generelt være, at

Det er derfor DBU's håb, at mange

gende stiller ’krav’ til forældrene om

han/hun i en meget stor del af legene

forældre i første omgang vil benytte

at deltage aktivt i deres barns/børns

og træningsøvelserne er med som mak-

lejligheden til at ’suge’ en masse viden

træning eksempelvis i stationstræ-

ker til sit eget barn eller som:

omkring øvelser og læringsmetoder

ning.

• ’Målstolpe’

til sig i løbet af weekenden. Dernæst

• ’Pointtæller’

at forældrene vil tage mere aktivt del

Rekvisitter

• ’Målmand’

i barnets daglige træning i klubben, til

For at signalere, at god børneidræt ikke

• ’Modstander’ • ’Forhindring’ m.m. Derudover vil forældrene blive inddraget som: • Fotografer • Saftevands-bryggere • Bålpladsbyggere • Snobrødsæltere • Postbestyrere • Stationstrænings-bestyrere m.m. Som en tilsigtet sidegevinst er det også vores håb, at Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -­me­toder får en afsmittende virkning ude i klubberne, og at forældrene efterfølgende stiller krav til både indhold og alsidig-

3


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

nødvendigvis kræver mange og dyre

ikke at skulle supplere defekte materia-

øge børnenes bevægelseserfaringer

rekvisitter, har vi valgt at be­grænse

lesæt fra år til år.

(motorisk intelligens) og forbedre

mikrofodboldskolens materialesæt til 3

den motoriske indlæringsevne. Hele

simple ting, som alle klubber med ung-

DBU supplerer med:

mikrofodboldskole-trænerstaben

domsfodbold er i besiddelse af, hvorfor

• 13 fodbolde (pr. gruppe/træner).

skal derfor følge modulplanen så

vi låner disse af arrangørklubben.

minutiøst som muligt, idet vi også Undervisningsprincipper

Den del af materialesættet, som klubben ’leverer’, består af følgende pr. gruppe/træner: • 1 boldnet. • 6 overtræksveste (ensfarvede i børnestørrelser). • 12 kegler.

• Undervisningen på Mikrofodboldskolen skal kendetegnes ved at være varm og venlig. • Viljen til at sparke, heade, drible m.m. skal vægtes højere end den tekniske udførelse. • Fællesskabet i gruppen (sammenlig-

tilsigter et ensartet kvalitetsindhold af skolerne. • I størstedelen af tiden arbejdes der med 1 bold pr. spiller. • Hovedvægten skal lægges på organiseret leg med bold. • I størstedelen af tiden arbejdes med ’stations-træning’, hvor deltagerne ro-

net med et fodboldhold) skal vægtes

terer mellem de forskellige sta­tioner

Kravet om at låne rekvisitterne skyldes

højt – det er her, børnene skal finde

og øvelser.

tillige et praktisk ønske om ikke at skulle

følelsen af selvværd.

håndtere returvarer efterfølg­ende samt

• Alsidigheden i øvelsesvalget skal

Undervisningsmetoder • Legen som redskab, suppleret med

Gruppetrænerens øvelser 1 Fri leg 2 Navnelege 2a Navnerunde 2b Bold byt 2c Navne-stå-trold 3 Efterabe leg 4 Den lange tunnet 5 Myreslugeren 6 Rodebutikken 7 Fodboldkampe 8a Driblinger 8b Sparkeøvelser 8c 1. berøring 8d Hovedstød 8e Løbe-lege 8f 'Hente bolden hjem' 8g Giraf/elefant/kænguru 8h Spil 2:2 9a Fri leg 9b Kaosbold 9c Driblebane 9d Ram keglerne 9e Skyd og ryk 10a Dribling/vendinger* 10b Dribling/vending/1. berøring* 10c Dribling* 10d Dribling og afslutning* 10e Drible til midt og ud*

10f Drible/aflevere* 11a Forhindringsbane 11b Superliga 11c Fodboldrundbold 11d Stjæle skatte fra andre 11e ’Stang’ bold 11f Fodbold med mange mål 12 DBU Cup 13 Fodbold 14 Med- og modspillere 14a ’Hvem får ingen kegle?’ 14b Tidsfordriv 14c Ram bolden 14d De voksne kommer 14e Målmand 15 Klar til skattejagt 15a Skyd efter benene 15b Befri dine kammerater 15c Snig dig ind på de voksne 15d Præcisionsspark 15e Bolden op i luften 15f Skyggebold 15g Klink 15h Head til bolden 15i Hop og kravl OBS* De øvelser, der er markeret med en stjerne, er beregnet til den ældste årgang.

den høje forældreinvolvering, skal kendetegne undervisningsmetoden på Mikrofodboldskolen. • Udvikling sker kun via forandring. Børnene skal foruden diverse fodboldøvelser og boldspil også opleve: • farlige og uhyggelige lege – (vildskab sætter fantasi, følelser, leg og sansning i gang). • ture ud i fantasiens verden. • ’tagfat’-lege. • at lave dans og rytmik. • at prøve kræfter med alle de grundlæggende, motoriske bevægelsesmønstre: Rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, hinke, springe, balancere, vippe/gynge, svinge/klatre, skubbe/ trække, bøje/strække sig, løfte og bære, stå på hænder, dreje, kaste, gribe osv. Vis - forklar - vis Når man skal vise børnene en ny øvelse, er det vigtigt, at man går ud fra devisen 'vis - forklar - vis'. Dette indebærer, at træneren først viser øvelsen selv (evt. med et par forældre som hjælpere) UDEN at begynde at tale omkring øvelsen. Dernæst gennemgår træneren kort øvelsen mundtligt for til sidst at vise øvelsen igen.

4


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Så sættes øvelsen i gang og man kan derefter rette de spillere, som ikke lige har forstået meningen. Det vigtige er at huske, at et billede siger mere end 1000 ord! Undervejs i undervisningsforløbet kan du fint komme ind på Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder, samt hvor og hvornår forældreinvolveringen er påkrævet eller anvendelig. Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart Det er vigtigt, at du læser manualen igennem inden skolestarten for dels

Mens ’Deltagerne samles’ er i gang, er

trænerlederens kommando. Skole­

at få afklaret, om du har spørgsmål til

forældrene til forældremøde, hvorfor

lederen og gruppetrænerne har derfor

indholdet, dels som forberedelse til den

du og din trænerassistent er alene med

en god mulighed for at holde et lille

forestående undervisning.

børnene. Forældrene kommer så hurtigt

summemøde omkring den generelle

som muligt efter forældremødet.

skolestart og om behovet for eventuelle

Velkomst til deltagerne og opstart

justeringer.

Deltagerne dukker op, og den officielle

Første modul kan, hvis der er tid, afslut-

velkomst foretages af skolelederen og

tes med en fodboldkamp 2:2, eller 3:3,

Afslutning fredag og lørdag

trænerlederen. Endvidere får deltagere

hvor du justerer holdene med henblik

Både fredag og lørdag afsluttes dagen

og forældre praktiske oplysninger.

på at få dem så jævnbyrdige som mu-

med kampe, som måske ikke ender

ligt. Disse hold kan eventuelt navngives

samtidig. Dette kan ofte foranle­dige

efter Superligaens mandskaber eller

nogen til at gå hjem før andre. Som

lignende, og derefter med fordel bruges

gruppetræner er det derfor vigtigt, at

resten af weekenden.

du lige samler din gruppe inkl. forældre

Derefter foretages gruppeinddelingen. Så snart alle deltagerne i din gruppe er råbt op og kommet over til dig, tager du

og laver en kort afrunding af dagen

gruppen med ud på det tildelte areal

OBS!! Det er vigtigt at du her respekte-

og en appetitvækker på næste dags

på anlægget. Dette areal er gruppens

rer hvis der er deltagere der endnu ikke

program (hvad skal børnene medbringe

’hjemmebane’/’tilholdssted’ i hele

føler sig klar til at skulle spille kamp

dagen efter?).

weekenden.

mod andre deltagere de endnu ikke ken-

Det første, du gør, er at checke børnene

der. Vær klar med et alternativt tilbud til

Afslutning søndag

disse deltagere.

Gruppetrænerne laver en lille afslutning

med din gruppeliste. Første gang du

med deres grupper. Her overrækkes

har både børn og forældre samlet, ud-

Opsamling på skolestarten

diplomer, fodbold og andre eventuelle

deler du en drikkedunk til hver enkelt,

Ændring af gruppelister

gaver fra sponsorer til deltagerne.

som der alle skrives navne på. Det er

Hvis gruppelisten ikke stemmer overens

vigtigt, at du nævner, at de skal skrive

med den udleverede, meddeles skolele-

Efterfølgende samles alle grupper til en

navn på INDEN, der kommer vand i

deren ændringerne, så listen er intakt,

fælles afslutning styret af skolelederen.

flasken. Det er vigtigt at have for øje,

når diplomerne skal skrives senere på

at børnene er meget spændte på at

weekenden.

skulle på mikrofodboldskole, og at der ret hurtigt skal iværksættes aktiviteter

Summemøde for gruppetrænere

med en forholdsvis høj intensitet. Start

og trænerassistenter

derfor hurtigst muligt med ’Deltagerne

(under ’rodebutikken’) fredag fra kl.

samles’.

17.15-18.00 er børn og forældre under

5


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Samlet program for weekenden Fredag

Fredagens tid 16.30-16.40

Fredagens program Fælles introduktion (skolelederen)

16.40-17.15

Forældremødet (skole- & trænerleder)

16.40-17.15

Deltagerne samles (gruppetræneren)

17.15-18.00

Rodebutikken (trænerlederen eller gruppetræneren)

18.00-18.30

Fodboldkampe (gruppetræneren)

Lørdag

Lørdagens tid 10.05-11.15

Lørdagens program Opvarmning og børn/forældreøvelser (gruppetræneren)

11.15-11.30

Snak med forældrene om holdninger (skole- & trænerleder)

11.15-12.00

Tekniske øvelser 1 eller 2 (gruppetræneren)

12.00-12.30

Frokost

12.30-14.00

Deltagerne samles (gruppetræneren/stationstræning)

14.00-14.55

DBU Cup (trænerlederen)

Søndag

Søndagens tid 10.05-10.30

Søndagens program Fodbold m.m. (gruppetræneren)

10.30-11.15

Med- og modspillere (gruppetræneren)

11.15-12.00

Klar til skattejagten (gruppetræneren)

12.00-12.30

Frokost

12.30-14.45

Skattejagt (trænerlederen & gruppetræneren & stationstræning)

14.45-15.00

6

Farvel og på gensyn


DBU's Mikrofodboldskole

Fredag kl. 16.40-17.15

Trænermanual 2013

Deltagerne samles

Da det er den første aktivitet, er det vigtigt, at gruppetræneren udviser stort engagement og sørger for at lære alle børnenes navne at kende, samt at nævne dem så ofte som muligt i starten, så de føler sig godt tilpas. Opgaver/aktiviteter: 1

Fri leg

Der leges med de nye bolde. Der sparkes, kastes, dribles og skydes, så man lærer sin bold at kende.

2

Navnelege

2.A

Børnene stiller sig i rundkreds. Bolden spilles rundt til den næste spiller, der siger sit navn. Når børnene begynder

at kende navnene, siger spilleren, der sparker, navnet på den, man sparker til.

2.B Børnene dribler rundt på området. Børnene har en bold med. Møder man en anden spiller ’udveksler’ man bolde og navne. 2.C

Navne-stå-trold. Legen minder meget om ståtrold. Det vælges en fanger. Resten skal fanges. For at fange skal

fangeren sige navnet på den han/hun fanger. Når man er fanget stiller man sig med armene ud til siden, klar til en

ordentlig knuser. For at befries skal man komme og give den ’fangede’ et ordentlig knus, mens man siger sit eget

navn, og den fangede sit navn, (altså man præsenteres for hinanden.) Der efter er man fri.

3

Efterabe leg

Deltagerne står i en rundkreds. En deltager starter med at lave en bevægelse, fx at slå sig selv på hovedet med højre

hånd. Den næste i kredsen gentager den første bevægelse og laver derefter selv en bevægelse, den tredje gentager

de to forrige bevægelser og tilføjer også selv en osv. Legen går ud på at huske alle bevægelserne i den rigtige

rækkefølge, hvis man glemmer en eller laver dem i forkert rækkefølge, går man bagerst i rækken.

4

Den lange tunnel

Man starter med at dele deltagerne op i 2 hold, der skal dyste mod hinanden. Holdene stiller sig på enkeltrækker bag

en startstreg. Ved startsignalet går legen i gang, og bageste mand i hver række skal nu kravle gennem alle de foranståendes spredte ben. Når han er kravlet gennem den næst bageste’s ben, må han kravle efter ham. Når man kommer op foran, stiller man sig forrest. Det hold, der kommer først til målstregen, har vundet

5

Myreslugeren

Afvikles som almindelig driblestafet, hvor deltagerne løber ud omkring en kegle og tilbage, og afleverer bolden til

næste deltager i køen. Man må dog kun orientere sig ved at holde en kegle (stor) foran ansigtet, således at man

kigger ud gennem det lille hul i keglen. Der må ikke snydes. Keglen overdrages sammen med bolden til næste

deltager. Lad resten af holdet råbe vejledning til den deltager, der dribler, hvis han/hun har problemer med

at finde bolden, eller den kegle, der skal løbes omkring, i det meget begrænsede synsfelt.

Remedier

• Gruppens bolde • Forældre

7


DBU's Mikrofodboldskole

Fredag kl. 17.15-18.00

Trænermanual 2013

På hjemmebanen

Trænerlederen styrer denne aktivitet, der foregår på et stort, samlet areal (på små skoler evt. i midtercirklen). Det kan også være, at aktiviteten styres af gruppetræneren, der så afvikler den i sin gruppe. De voksne står rundt omkring på banen i forskellige positurer. Børnene står ved deres voksen, og de har hver sin bold. Børnene skal nu: • Rundt og se på de voksnes forskellige positurer. • Hoppe op og klappe dem i hænderne. ’Klap 10 hænder’, 5 med højre hånd og 5 med venstre’. • Kravle ind gennem benene på de voksne. Eksempelvis 5 eller dem alle. • Lege fangeleg med ’helle’ mellem de voksnes ben. • Kaste bolden over de voksne og gribe den igen. • Kaste bolden til de voksne, og få den igen et nyt sted. • De voksne agerer basketballkurv. • Slå bolden i jorden, de voksne hopper i takt med bolden. Også omvendt. • Sparke ’højdere’ på én gang, de voksne henter (der byttes roller). Børnene samles inde i midten og beskytter sig mod nedfaldne bolde. • Drible rundt mellem de voksne. Sparke igennem de voksnes ben. Spille bolden til de voksne, få den igen. • De voksne må nu bevæge sig. Børnene dribler rundt imellem dem og skal passe på, at de voksne ikke tager boldene. • De voksne har bolden, børnene forsøger at erobre den (de voksne driller). • De voksne server, børnene header (prøv også omvendt). • Børnene klatrer op på ryggen af de voksne, nyder udsigten, og de voksne dribler lidt rundt med børnene på skulderen. • Derefter byttes roller og de voksne kravler gennem børnenes ben. • Hvert holds forældre danner en hule (begynd en cirkel, der samtidig er ’helle’). Med bold dribler børnene fra hule til hule, flere voksne (gruppetrænere og forældre) ’stresser’ børnene. Eventuelt en tur hele vejen rundt, hvor mange børn når frem til deres hule igen (ét barn fra hver gruppe er nu fanger). Aktiviteten slutter med, såfremt der er tid nok, at deltagerne holder et 5-minutters frikvarter, hvor de kan lave, hvad de vil.

Remedier

• Gruppens bolde • Forældre

8


DBU's Mikrofodboldskole

Fredag kl. 18.00-18.30

Trænermanual 2013

Fodboldkampe

Efter en kort pause i grupperne fortsættes der med at spille kampe. OBS!! Det er vigtigt at du her respekterer, hvis der er deltagere der endnu ikke føler sig klar til at skulle spille kamp mod andre deltagere, de endnu ikke kender. Vær klar med et alternativt tilbud til disse deltagere. 1 2:2 fodboldkampe på 3 baner med forældrene som målstolper. Disse holder i hånden som overlægger. 2 Korte kampe, derpå rotation. Sørg for at børnene får spillet med næsten alle deres nye ’holdkammerater’. Det er også vigtigt, at forældrene skifter ’målstolpe-makker’, så de på den måde også lærer andre forældre at kende. 3 Der spilles med forældre-bander, så bolden aldrig ryger ud. 4 Der spilles forældre-mod-børn kamp. 5 Børn og forældre samles i en rundkreds, og der siges ’farvel og på gensyn’.

Remedier

• Gruppens bolde • Forældre • Eventuelt mål • Veste

9


DBU's Mikrofodboldskole

Lørdag kl. 10.05-11.15

Trænermanual 2013

Opvarmning og barn/forældreøvelser

Øvelserne udføres på ’hjemmebanen’, og du har ca. 10 minutter pr. øvelse. A Driblinger 1 Følg den voksne. Den voksne løber forrest. Barnet dribler efter den voksne. Der byttes roller. 2 Den voksne skal ’for sjov’ forsøge at tage bolden fra barnet. 3 Barnet står ved siden af den voksne, som kaster bolden ud – barnet indhenter bolden for derefter at drible tilbage så hurtigt som muligt. 4 Der kan eventuelt laves lidt dribling-afslutningstræning. Børnene dribler eventuelt mellem nogle kegler/voksne for til sidst at afslutte på en målmand. Målmanden kan være voksne eller børn. Når et barn har afsluttet på mål kan han/hun løbe ind og agere målmand. De voksne henter bolde. Husk at undgå kø – dette kan gøres ved, at man skyder på 2 mål. B Sparkeøvelser 1 Vristspark – prøv både at sparke med højre og venstre ben. 2 Flugtninger – den voksne kaster bolden til barnet, der spiller den tilbage (tæl hvor mange gange den v­ oksne griber bolden). 3 Halvflugtninger – den voksne kaster bolden, barnet lader bolden ramme jorden, før den sparkes retur i f­ avnen på den voksne (tæl igen, hvor mange gange det lykkes den voksne at gribe bolden). 4 Udspark til hinanden – først tæt på hinanden, derefter længere væk fra hinanden (tæl antal gange, I griber bolden tilsammen).

10


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

C 1. berøringer En 1. berøring er spillerens første boldberøring, når han/hun selv vil have den/de næste berøringer. Barn og forældre er sammen to og to og står ca. 1-1 1/2 meter fra hinanden. Forældrene kaster bolden til børnene, som skal berøre bolden med forskellige kropsdele. Der byttes efter 5-10 kast. 1 Børnene stikker brystet frem og berører bolden, som falder ned på jorden 2 Børnene berører bolden med låret (hæv låret til vandret), som derefter falder ned på jorden. 3 Børnene berører bolden med vristen og spiller bolden tilbage til forældrene. 4 Forældrene triller bolden, som børnene stopper med fodsålen. 5 Børnene berører bolden med indersiden og spiller bolden tilbage til forældrene. 6 Børnene berører bolden med hælen og spiller bolden tilbage til forældrene. 7 Hent en bold. Med kegler opstilles en firkant. Alle boldene lægges i midten, børnene fordeler sig på linier. På signal fra træneren løber de ind og henter en bold og dribler tilbage, standser den med foden og sætter sig på bolden. Øvelsen gentages flere gange. D Hovedstød 1 Børnene kaster bolden op i luften til sig selv og header tilbage til forældrene. Også omvendt. 2 Forældrene kaster bolden og barnet header tilbage og omvendt.* 3 Hvem kan heade længst. Kast selv bolden op eller lad den anden kaste bolden. 4 Der kastes til barnet og forældren løber et andet sted hen og får bolden headet til sig.* 5 Heade konkurrence: ’På tværs af banen’. Børnene kaster bolden op i luften til sig selv – ’Hvor mange headninger skal du bruge for at komme over på den anden side?’. ’Hvor mange skal far/mor bruge?’. * Disse øvelser bruges kun hvis barnet er fortrolig med hovedstød. E Løbe-lege Belgisk bankebøf Børnene står i en cirkel. En kegle stilles midt i cirklen. Et barn starter med ’at være den’. Den, der er den løber rundt om cirklen, stiller sig pludseligt ind mellem to af børnene, med spredte ben, de to børn skal så løbe hver deres vej rundt om cirklen. Når de er kommet rundt, kravler de igennem den, der står med spredte ben og ind og rører keglen. Den, der kommer først rundt, sætter legen i gang igen ved at løbe rundt om cirkelen. Tillad at den deltager, der kommer sidst til ’porten’, må trække den anden i benene. Pas på der ikke sparkes bagud, og at legen ikke bliver for vild. F 'Hente bolden hjem' Gruppen deles i to grupper af 6. Hver gruppe står på række et stykke uden for firkanten, overfor hinanden. Opgave: Man skal stjæle bolden med hjem til sin gruppe. Hvordan: De to forreste i hver gruppe skal se på hinanden og tælle højt til 5 i fælleskab. Så må de løbe ud til firkanten der er sat op med toppe. • Når de mødes ved bolden har de følgende muligheder: • Ta' bolden og løb 'hjem 'med den uden at blive fanget. • Fang den anden når han tager bolden for at løbe hjem. • Rører man modstander uden han/hun har rørt bolden er man 'selvtaget' Taberen er den andens 'fange' og skal gå med over i den modsatte række han kom fra. Bolden lægges ud på midten igen og de to næste starter med at tælle. Hvis en række 'tømmes' fordeles børnene blot igen og starter forfra.

11


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

G Giraf/elefant/kænguru Børnene står i en cirkel. Børnene instrueres i, hvordan en elefant. giraf og kænguru ’ser ud/laves’. Alle dyrene skal laves af 3 børn pr. gang i samarbejde. Elefant: Midterste barn laver en snabel, børnene til højre og venstre sætter store ører på ved at holde deres hænder op til det midterste barns hoved. Giraf: Midterste barn laver en lang hals (arm strækkes over hovedet), børnene til højre og venstre laver høje ben på giraffen (den ene hånd ved foden og den anden hånd ved hoften). Kænguru: Midterste barn holder hænderne foran kroppen som en kænguru-pung. Børnene til højre og venstre sætter ører på kænguruen ved at holde to fingre bag kænguruens hoved. Alle tre hopper imens. Et barn starter med ’at være den’. Legen begynder: Træneren står midt i cirklen, peger på et at børnene imens han siger f.eks. elefant. Barnet skal nu lave elefanten, imens hans sidekammerater i cirklen skal sætte ører på. Den af de tre børn, der sidst får lavet sin del af opgaven, skal i midten... og legen forsætter. Kænguruen introduceres lidt senere end de to andre dyr. Gruppe af 24 deltagere (børn og forældre) – kan opdeles i to grupper. Elefanten

Giraffen

Kænguruen

H Spil 2:2 Barn og forældre er sammen 2 og 2. Hver har en kegle at forsvare. Man prøver at drible forbi modstanderen og ramme keglen. Når man er blevet god, kan man udvide og prøve at lave en ’fræk’ finte, ’tunnel’ eller noget helt vildt for at komme forbi. Til sidst kan alle få lov til at score på alle opstillede kegler.

Remedier A • Bolde • Kegler • Øvrige remedier, som man kan finde • Voksne • Eventuelt mål

12

B • Bolde • Voksne

D • Bolde • Voksne

C • Kegler • Bolde • Voksne

E • Bolde

F

• Bold • Veste • Voksne • Kegler

G • Voksne

H

• Bold • Veste • Voksne • Kegler


DBU's Mikrofodboldskole

Lørdag kl. 11.15-12.00

Trænermanual 2013

Tekniske øvelser 1

OBS: Dette træningsmodul er beregnet til den yngste årgang. Dem, der deltog på Mikrofodboldskolen sidste år, har allerede været igennem ’Tekniske øvelser 1’ og skal derfor bruge ’Tekniske øvelser 2’ (se næste side). Du kan eventuelt overveje, om 2 grupper skal lave ’tekniske øvelser 1 & 2’ sammen og så lave en fleksibel niveaudeling mellem de to gruppers børn. A Fri leg Der dribles, sparkes, heades og leges med bolden uden indblanding fra voksne. B Kaosbold (de voksne kan agere kegler/forhindringer) På et lille område dribler de 12 spillere rundt. Ved et signal fra træneren udføres en handling så hurtigt som muligt f.eks.: • Rør bolden med din næse. • Bagdelen. • Mund. • Skift retning. • Stop bolden. • Skub den under foden. • Træk den under foden. Børnene skal opfordres til at finde nye måder at komme frem med bolden på. C Driblebane (de voksne kan agere kegler/forhindringer) Der stilles en keglebane op, som børnene gennemløber og eventuelt derefter skyder på mål. Der dribles med skiftevis: • Højre ben. • Venstre ben. • Højre/venstre ben. • Baglæns. • Og mange andre varianter, som børn eller træneren kan ryste ud af ærmet. D Ram keglerne / ram forbi keglerne Der stilles kegler op på et afgrænset område. Børnene står i hver sin ende og prøver at ramme de forskel­lige kegler. Forældrene hjælper med at samle bolde op og giver dem til børnene. Derefter prøver børnene at skyde mellem keglerne. E Skyd og ryk Hvert barn stiller 2 kegler op til sig selv med ca. 10 meter til makkerens kegler. Den ene kegle er en kegle, som man skal sparke efter. Den anden kegle ens punkt hvorfra man sparker. Rammer man den andens kegle, flytter man 1 skridt baglæns. Rammer man ikke keglen må man rykke 1 skridt tættere på modstanderens kegle.

Remedier

• Bolde • Kegler

• Voksne

13


DBU's Mikrofodboldskole

Lørdag kl. 11.15-12.00

Trænermanual 2013

Tekniske øvelser 2

OBS: Dette træningsmodul er beregnet til de ældste årgange, da mange af spillerne fra disse årgange, som deltog på Mikrofodboldskolen sidste år allerede har været igennem 'Tekniske øvelser 1'. Yngste årgang gennemfører ’Tekniske øvelser 1’. Det er dog gruppetrænerens vurdering, om man skal gennemføre modul 1 eller 2. Børnene skal være modne for at gennemføre Tekniske øvelser 2. Opstilling Parallelt med side/baglinie opstilles 12 kegler med en afstand på 3-4 meter. Afstanden mellem keglelinien og side/baglinie er ca. 5 meter. Øvelserne udføres 2 og 2 (barn/forældre sammen). Gruppetræneren viser og forklarer øvelsen, børnene prøver at efterligne det viste. Efter 1. tur overtager forældrene trænerrollen og udfører øvelsen (bedste formåen). Herefter skiftes barn og voksen til at lave øvelsen, den voksne vejleder spilleren så godt som muligt. Gruppetræneren besigtiger 2 mandsgrupperne og beslutter, hvornår næste øvelse iværksættes. A Dribling og vendinger Alle børn og voksne 1 bold til deling. Står på sidelinjen. Børnene står med deres bold på den ene linje. 1.

Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en inderside vending.

2. Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en yderside vending. 3. Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en fodsålsrulning. 4. Der dribles til modsat side, hvor der vendes en vending man selv har opfundet/kan. 5. Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en vending man selv vælger Hver vending forevises af træneren før igangsætning. Hver vending afprøves 4-6 gange / drible ture – i alt 25 – 30 ture. Forældre står på linjen og holder øje med vendingerne, og viser deres version af øvelsen efter barnet. B Dribling, vending og 1. berøring Område 10 x 10 meter. Grupper af 3 børn. 2 bolde pr. gruppe. – senere 3 bolde. Opstilling på hver sin sidelinje og en spiller i midten. Ca. 10 gentagelser af hver øvelse. •

A spiller til B og B til A med en 1. gangs aflevering – A stopper bolden.

B vender rundt modtager på samme måde fra C.

A spiller til B. A løber ud og rundt om B og modtager bolden i medløb på vej 'hjem'.

Øvelsen fortsættes med B og C. Husk at spillerne skal skifte pladser.

Alle en bold – samme opstilling. • A og B dribler imod hinanden når de mødes bytter de bold A forsætter over mod C med hvem han bytter bold når de mødes sådan fortsættes.

14


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Fælles for øvelse C og D. De voksne kan eventuelt deltage i øvelserne mod børnene. Dette kræver bare 2 stationer for at undgå for meget kø. Øvelse E og F er uden voksne. C Dribling Område : Frit Der arbejdes i to grupper med 6 spiller. Trænere triller en bold 10 meter frem mellem de to første spillere der skal løbe ud og erobre bolden, for at drible den tilbage til træneren.

D Dribling og afslutning Område : Frit Der arbejdes i to grupper med 6 spiller. Trænere triller en bold 10 meter frem mellem de to første spiller der skal løbe ud og erobre bolden, for så at score på et 3 mandsmål.

E Dribl til midt og ud Spillerne fordeles med 3 spillere og 1 bold i hvert af de 4 hjørner med en kegle i centrum af firkanten. På signal dribler første spiller fra hvert hjørne til keglen i midten og der laves en vending, så man dribler tilbage til sin egen kegle og giver bolden til næste i rækken osv. Der kan vendes med hæl, fodsål etc. Næste trin er at vende ved keglen og drible til NÆSTE kegle til højre for en. Der kan her vendes med yderside eller inderside, afhængigt af hvad spillerne kan.

F Drible/aflevere Der spilles i en firkant. Der spilles med to bolde og laves fire små køer (én ved hver kegle). Man dribler til midten mellem 2 kegler og afleverer bolden til forreste mand i næste kø. Modtageren dribler bolden til forreste mand i den efterfølgende kø. Ved signal fra gruppetræneren vender man løbebane.

Remedier

• Bolde • Kegler

15


DBU's Mikrofodboldskole

Lørdag kl. 12.30-14.00

Trænermanual 2013

Forhindringsbane

Forhindringsbane (8 stationer, hvor hver gruppe er i ca. 12 minutter). Hvis der er f.eks. 7 grupper, så afvikles ’Forhindringsbanen’ forskudt, så to grupper hele tiden mødes ved ’Fodboldrundbold’ hvor de spiller mod hinanden. Trænerne for de enkelte grupper bliver stående ved en post, så de bliver fortrolige med denne. Forældrene følger grupperne rundt til de forskellige poster. 1 Forhindringsbane Der laves en forhindringsbane, hvor alt forhåndenværende kan anvendes som forhindring, blandt andet kegler, stiger, hjørneflag, driblespyd, træningshjælpere, buemål, bænksæt, frisparksmænd, kridtstreger, hvor børnene ’går på line’, fliser, hvor stregerne ikke må betrædes osv. Kun fantasien sætter grænser. Sørg for at holde pauser, da det kan være en fysisk meget krævende øvelse – ikke mindst for forældrene. Variationer: forskellige måder at løbe/krabbe igennem på.

1) Banen løbes igennem parvis. 2) Banen gennemløbes som stafetløb.

2 Superliga Der laves 4 baner med 2 kegle mål i hver ende. 1. Bane er superliga, 2. Bane er 1. Division osv. Spillere og forældre er sammen og sættes sammen så 2 børn og deres forældre er 1 hold. Der spilles 4:4 på alle baner. Der spilles 3 minutter i hver kamp. Vinder man rykker man op til næste division – undtagen superligaen. Her bliver vinderholdet. Taber man, rykker man ned. Undtagen i 3. division. Her bliver holdet. Ved uafgjort laves sten – saks – papir.

16


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

3 Fodboldrundbold Forældrene er sammen med deres eget barn, og alle er inddelt i 2 hold. Man spiller almindelig rundbold – dog skal bolden ikke slås ud, men sparkes. Når man har sparket, skal man forsøge at nå hele banen rundt, eventuelt med stop ved hjørnerne. Man kan ikke dø, hvilket betyder, at man, hvis man ikke når frem til ’helle’, skal gå tilbage til den kegle, man kom fra. På den måde sikrer vi et højt aktivitetsniveau, da børnene herved gerne skulle forsøge at løbe mere. Man siger ’stop’ ved at skyde bolden ind i det lille mål. Der spilles på tid. En voksen eller gruppetræneren tæller point. Man får 1 point for hver person, der kommer hele vejen rundt. Alternativ: Der indføres forskellige løbeformer mellem de forskellige kegler.

4 Stjæle skatte fra andre Man deles op, så børnene er sammen med deres forældre. Parrene stilles i en rundkreds. I midten lægges alle boldene, kegler, træningstrøjer, benskinner, veste osv. På signal fra træneren løber den første makker fra hvert par ind og henter en ting fra midten og ud til sin egen post. Når vedkommende er ’hjemme’ med tingene, må næste makker løbe af sted. Når alle tingene er taget, må man stjæle skatte fra hinanden. Parret med flest skatte til sidst har vundet. Man kan spille flere omgange. Eller spille på tid.

5 ’Stang’ bold En forælder er ’stang’ inde i en markeret firkant af kegler. Man må ikke løbe ind i firkanten. Når man har bolden, må man ikke løbe. Det gælder om at kaste bolden ind til stangen, der skal gribe den. Bolden må samles op, når den har ramt jorden og er fri. Kan med succes laves, hvor gruppen deles i to.

6 Fodbold med mange mål Der spilles 6:6 på en bane hvor hvert hold har tre keglemål. Scoring på 6 mål, tre på hver baglinie. Variation: Forældrene er faste målmænd, så børnene ikke kommer til at ’gro fast’ i målene. De forældre der ikke står på mål agerer bander på side- og baglinjer.

Remedier

1 2 3 4 5 6

Forhindringsbane: Alle forhåndenværende remedier. (kegler, stiger, hjørneflag, driblespyd, træningshjælpere, buemål, bænksæt, frisparksmænd, kridtstreger). Superliga: Bolde og kegler. Fodboldrundbold: Fire kegler, et mål (lille) og bolde. Stjæle skatte fra andre: Bolde, kegler og eventuelt andre remedier. Stangbold: Kegler, bolde og trøjer. Fodbold med mange mål: Seks mål, en-to bolde samt forældre.

17


DBU's Mikrofodboldskole

Lørdag kl. 14.00-14.55

Trænermanual 2013

DBU Cup

Turneringsprincip • Alle spiller hele tiden, også selv om man taber. • Ingen eller kun få minutters ventetid imellem kampene. • Det vindende hold bliver sammen som hold og går videre frem imod finalen. • Det tabende hold opløses, og spillerne sættes i næste kamp sammen med en ny medspiller. • Gode chancer for at vinde mindst én kamp. • Efter 3 runder findes der en ’champ’/vinder i hver runde, det vil sige hver 3. minut. • Finalevinderne opløses også og indgår på ny i turneringen. • Flere stævner i stævnet er muligt. • Det er nemt at ændre holdsammensætning på køn, alder og holdstørrelse for hver runde. Organisation • 7 baner afmærkes med kegler som mål og i hjørnerne. • Opstilling som tegning: 4 kvartfinalebaner, 2 semifinalebaner, 1 finalebane (Parken) • Ved større turneringer tillige 8 ottendedels finalebaner. • Størrelse:

10 x 6 meter til 15 x 9 meter.

• Mål:

1-2 meter bredt, højden er keglehøjde.

• Rekvisitter:

1 bold og 2-4 ensfarvede veste på hver bane.

• Kamptid:

3 minutter.

• Spillerantal:

2:2 (3:3 eller 4:4).

Hvis max. deltagerantallet overskrides, resulterer det blot i, at nogle spillere vil få to kampes ventetid i stedet for én. Hvis du kommer under minimum-antallet, får turneringen slagside og går kun op med ’trylleri’. 7 baner er overskueligt og kan anbefales. Hvis der er mange spillere, bør der nok laves 2 x 7 baner.

18


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Holdstørrelser, banestørrelser og baneantal • Tæl spillerne og antal forældre, som vil spille med. • Vælg derefter din turnering udfra ovenstående skabelon. • Opstil spillerne på række bag 2, 3 eller 4 kegler. • Trænerlederen er turneringsleder og laver holdsammensætningen runde for runde. • Hvis deltagerne er meget blandede i alder og køn, kan runderne f.eks. se sådan ud: • Drenge 2:2. • Piger 2:2. • Mor-Far/søn 2:2. • Drenge 2:2. • Voksne 2:2. • Mor-far/datter 2:2. • Drenge 3:3. • Træner/voksen 2:2 osv. Kampene • En ansvarlig tidtager udpeges til at igangsætte kampene, når der er meldt klar på alle baner, og slutfløjte ved kamptidens ophør. • Alle kampe spilles altså samtidig. • Deltagerne dømmer selv kampene. • Der må ikke tages med hænder. • Indkast sparkes. • Gruppetrænerne og trænerassistenterne hjælper med at guide tabende hold forfra i turneringen og vindende hold videre til næste runde/bane. • Uafgjorte kampe afgøres med ’sten, saks, papir’. • Nye hold sammensættes eventuelt i ventetiden.

19


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

DBU Cup Taberne Taberne

Vinderne

Vinderne Taberne Vinderne

Remedier

• Bolde • Kegler • Veste

20


DBU's Mikrofodboldskole

Søndag kl. 10.05-10.30

Trænermanual 2013

Fodbold m.m.

Der spilles fodboldkampe i gruppen. Grupperne opdeles i hold. Holdene får hver et klubnavn. Find selv på nogle eller brug nedenstående: Bananas FC BK Flopperne Hjulben United FC Myreslugerne Boldklubben Stormvind AC Krabberne Vildkattene FC Alle børnene skal samles hos trænerlederen Alle holdene laver et sjovt kampråb.

Remedier

• Bolde • Mål

21


DBU's Mikrofodboldskole

Søndag kl. 10.30-11.15

Trænermanual 2013

Med- og modspillere

A Dribleleg – ’Hvem får ingen kegle?’. • Der står 12 kegler/voksne spredt ud over et område. • Alle børnene dribler rundt med en bold. På et signal fra træneren dribler de hen og stiller sig tæt op af en kegle/voksen. Det gælder om ikke at komme sidst (at komme mellem de 12 første). • Børnene sættes i gang med at drible mellem keglerne igen. Herefter fjernes en kegle, og ved næste stop er der derved et barn, der ikke får en kegle – Han/hun er dog stadig med i legen. DET ER FORBUDT AT LADE BØRNENE GÅ UD AF LEGEN. Hvis et barn ikke står helt stille, kan den voksne bede ham/hende om at gå tilbage til udgangspositionen. Variant: Man kan starte med at lege legen uden bold. B 'Tidsfordriv' Gruppen deles i to; børnene mod forældrene. 12 kegler fordeles i et område på 10 x 10 meter. Grupperne går til hver deres hjørne. På signal fra træneren løber børnene ud og vælter keglerne, imens forældrene løber ud og rejser keglerne op igen. Når træneren fløjter stopper alle op (fryser fast) og keglerne tælles op – hvor mange er væltet og hvor mange står op? Rollerne byttes om og legen fortsætter. C ’Ram bolden’ Der markeres to linier i hver ende af et afgrænset område. Herefter deles gruppen i 2 hold. Alle spillere har en bold hver. Det gælder nu om at ramme 'den sorte bold' eller en anden bold der adskiller sig fra de øvrige, og skyde den nedover det andet holds første linie. To forældre samler bolde på hver deres halvdel af området og triller dem ind til hvert deres hold. De øvrige forældre danner ’mur’, således at boldene ikke triller ud af området og samler samtidig bolde, som de triller til deres ’eget’ hold. Når pointbolden ('den sorte bold') triller ned over en af baglinierne, er sættet forbi, og der startes et nyt. D ’De voksne kommer’ Børnene må opdages af de voksne der moderat skal forsøge at tage bolden fra børnene. Børnene har en bold hver og dribler rundt på området. Gruppetræneren har opdaget de voksne, så han/hun giver børnene signal (lyde), hvor­efter børnene gemmer sig ved hurtigt at stoppe bolden med foden, panden, maven, knæet osv. Gruppetræneren kan gøre øvelsen sværere ved at ’bestemme’, hvordan børnene må drible – kun med højre fod, venstre fod, fod­sålen, ydersiden osv.

22


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

E Målmand • Spillerne er sammen med deres forældre. Børnene ligger ned. Bolden kastes og børnene skal ’vippe’ bolden tilbage. Der byttes til sidst. • Derefter ligger de på knæ. Bolden trilles til venstre eller højre for dem og de kaster sig efter den. • Derefter laves samme øvelse, men hvor børnene sidder på hug. • Samme øvelse gentages, hvor børnene står oprejst og klar og laver Thomas Sørensen redninger. • Slut af med at lave to mål overfor hinanden, hvor forældrene forsvarer det ene, og børnene forsvarer det andet. Man skiftes til at sparke og redde. Størrelsen på målene kan varieres, så forældrenes mål er større end børnenes.

Søndag kl. 11.15-12.00

Klar til skattejagt

I det følgende skal de børnene aflægge deres manddomsprøver. De skal gennemgå en hel del tests, som skal bevise, at de nu kan deltage i den store skattejagt. Derfor testes de nogle forskellige prøver. A Skyd efter benene Børnene skal forsøge at ramme de voksnes ben. Forældrene er løber rundt på området. Børnene scorer når de rammer de voksnes ben med bolden. Det gælder om at ramme flest på tid. Bagefter byttes, så forældrene skal ramme børnene (ikke for hårdt).

Remedier

• Bolde • Kegler • ’Sort bold’

23


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

B Befri dine kammerater (Stå-trold) 2-3 forældre er fangere, der fanger børnene. Når et barn er fanget, stiller man sig op med spredte ben. Man er befriet, når man får en kammerat til at skyde en bold mellem benene på en selv. Dette kan varieres med at få kastet en bold til hovedet og heade den tilbage. C Snig dig ind på de voksne (1-2-3 rødt lys stop) En voksen står med ryggen til. Børnene sniger sig ind på den voksne med bolden foran sig. Når den voksne vender sig, skal man træde på bolden, så den ligger stille. Bevæger man sig, starter man forfra. D Præcisionsspark Den voksne og barnet står 2-3 meter fra hinanden. Man sparker bolden til hinanden. Rammer man den anden, går man 3 skridt tilbage. Sådan fortsættes til man kikser. Så starter man forfra. Der kan varieres med flugtninger og halvflugtninger. E Bolden op i luften Spark bolden op i luften og grib den. Gribes den ikke, dribles rundt om den voksne. Fortæl, at man kan nøjes med at sparke lidt op i luften. F Skyggebold Børn og voksne løber efter hinanden (parvis). Én bestemmer, hvor man dribler hen. Den anden følger med. Man bestemmer, om man skal bruge højre/venstre fod, inderside/yderside, fodsål osv. G Klink Keglen lægges mellem den voksne og barnet. Det gælder om at ramme keglen. Man sparker fra det sted, man får stoppet bolden. H Head til bolden Man starter med at ligge på knæ. Den voksne kaster bolden til barnet, og barnet lægger sig ned på maven, mens man header den tilbage. Bagefter sætter man sig på hug og gør det samme. Man slutter med at stå i springstilling og kaste sig frem og heade til den. Til sidst er man parat til at springe ud fra klippen. I Hop og kravl (barn+voksen) Forældre og børn står bag hinanden. Først forældre i yderkredsen. • På kommando løber forældrene eksempelvis 3 skridt til venstre. • Herefter 2 til højre. • Over barnet. Børnene er nu i yderkreds og de flytter sig. • Eksempelvis 2 skridt til højre, 4 skridt til venstre. • Under eller op på forældrens ryg. • 4 skridt til højre. • Under forældren. Så er forældrene tilbage i yderkredsen og legen fortsætter og stiger i tempo (start meget langsomt og gå eventuelt de første runder). • Hoppe rundt om barnet. • Sidevers. • Holde om anklerne. • Tag bolden med.

Remedier • Bolde • Kegler

24


DBU's Mikrofodboldskole

Søndag kl. 12.30-14.45

Trænermanual 2013

Skattejagt

Forberedelse • Modtagelse af varerne til skatten fra skolelederen. • Checke, om forældrene har styr på posterne. • Udlægning af skatten (sort affaldssæk). Da du ikke bliver fuldt udstyret med rekvisitter fra DBU, skal du selv prøve at skabe en spændende udklædning. Et gammel stykke stof om hovedet, tøj, en del smykker til hals og håndled samt godt med sort ansigtsmaling i hoved og eventuelt på kroppen vil gøre stor lykke. Området bygges op omkring et stort fælles bål, hvor børnene drikker safte-vand og laver snobrød. Et mindre aktivitetsområde til alles brug, også søskende m.v. Der kan eventuelt være en ghettoblaster med musik til at give den helt rigtige stemning. Find eller lån eventuelt noget. Skattejagten starter fra et synligt tegn/mærke/andet, der er placeret i forbindelse med bålet. Trænerlederen styrer, hvornår børnene sendes af sted til nye poster, der er bemandet med to forældre. Gruppetrænerne følger gruppen og det er primært børnene, der er aktive. Børnene skal finde posterne, der kan være markeret, f.eks. ved hjælp af et kryds, et kors eller en anden lille genstand. Posten må gerne være svær at finde. Når posten er fundet, synger/danser børnene deres slagsang/dans. Der må IKKE være for lang afstand mellem de forskellige poster. Derefter laves en aktivitet ved posten. Hver gang en post er besøgt, løbes retur til ’startpunktet’, og slagsangen-/dansen gentages. Trænerlederen noterer på sin postoversigt, hver gang en gruppe drager ud til en post og igen når de kommer tilbage fra posten. På den måde behøver børnene ikke at rotere samtidig, hvilket er næsten umuligt, da alle poster ikke tager lige lang tid. Af skemaet kan man hele tiden se, hvem der har været hvor, og hvor der er ledige poster til nye grupper. Når alle børnene har været på alle poster, samles de hos Trænerlederen, som giver dem en ledetråd om, hvor de finder skatten. Skatten består af en sort affaldssæk til hver gruppe indeholdende diplomer og eventuelle gruppefotos. Se hele skattens indhold i Skolelederens manual. Skatten er i løbet af skattejagten blevet gemt af enten trænerlederen, skolelederen eller nogle forældre et sted på anlægget. Man kan vælge at gemme nogle af børnenes gaver i skattekisten, så de får noget når de finder skatten. De sidste ting får de når de samles med Trænerlederen.

25


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Aktivitetsoversigt Aktivitet post 1 Boldkast Aktivitet post 2 Memory Aktivitet post 3

Kims leg

Aktivitet post 4 Bingo Aktivitet post 5

’Spille Klik’

Aktivitet post 6 ’Udklædningsstafet’ Aktivitet post 7 ’Bombe-bold’ Ekstra aktivitet

Lejrbål

Alle børnene bager snobrød,

når det passer ind i programmet.

Vejledning til udlægning af skatten Når jagten på skatten går ind, sendes forskellige poster (forældre) ud på anlægget. Disse forposter skal dirigere hver gruppe (børnene) videre indtil de kommer til skatten. Er der 7 grupper, sendes 8 forposter af sted. Er der 6 grupper, sendes 7 forposter af sted osv. Første gruppe sendes ud til forposten eksempelvis således: Gå til den forpost, der står bag målstolpen på bane 16. Når gruppen når forposten, kan de eventuelt lave en lille opgave. Eksempler: Syng en sang. Lav et kampråb, dans en dans, nævn forskellige klubnavne osv. Fantasien (og forældrene) sætter ingen grænser. Når første gruppe er nået til forpost 1 sendes gruppe 2 afsted. Ved forpost 1 sendes gruppe 1 videre til næste forpost osv. Når man har nået skatten, får man af forposten sin skattepose fra kisten og går hjem til start. Når alle grupper er hjemme, afslutter skolelederen og alle får deres øvrige præmier.

26


DBU's Mikrofodboldskole

TrĂŚnermanual 2013

Noter ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

27


DBU's Mikrofodboldskole

TrĂŚnermanual 2013

Noter ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

28


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Boldkast Aktivitetspost 1 Boldkast Børnene skal øve deres præcisionskast. Der ligger 10 forskellige mål (ting) på jorden i forskellig afstand. Tingene kan ligge i forskellig afstand og de ting der ligger længst væk giver flest point. Alternativ:

Man kan hænge 10 ting op i en overlægger på et mål og så skal børnene ramme tingene

der hænger der.

Man kan også give hver ting point. Eksempelvis grydelåg – 2 point osv. Hvert barn kaster en bold 3 gange. Aktiviteten skal tage ca. 10 minutter. I tilfælde af regn Aktiviteten kan også afvikles indendørs hvis det regner. Så hænges tingene op på en tørresnor.

Remedier

• 10 kegler til markering • Tre bolde

29


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Memory med levende opgaver Aktivitetspost 2

Memory med levende opgaver

Under 12 kegler, som ligger på græsset, gemmer sig seks x to opgaver. Gruppen står på to rækker (seks i hver), og den første i hver række dribler ud til en vilkårlig kegle, stopper bolden og går i gang med den opgave, der står på aktivitetskortet. (Kopier bilaget) Se sidste side. Der findes i alt seks aktiviteter – to med hver. De seks aktiviteter er: 1 Bevæg dig som en slange. 2 Hop almindeligt (op/ned). 3 Vær en karrusel (drej rundt om dig selv) 4 Hop på ét ben. 5 Rul i sikkerhed for boldene. 6 Hop som en frø/hare. Hvis deltagerne ikke kan læse/forstå opgaven, hjælper de to postbestyrere med at forstå opgaven. Hvis de to deltagere, som er driblet ud til keglerne, udfører den samme opgave, vælter de keglerne og tager aktivitetskortene med tilbage til gruppen. Når alle kegler er væltet, er gruppen færdige. Point Gruppen får point efter, hvor hurtige de er til at løse alle opgaverne. I tilfælde af regn Aktiviteten kan også afvikles indendørs hvis det regner. Man skal bare overveje, om der skal dribles ud til keglerne eller blot løbes/gå.

Remedier

• 12 kegler • To x seks memorybrikker • To fodbolde

30


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Kims Leg Aktivitetspost 3

Kims Leg

Kims leg er en lille huskeleg bestående af 20 små ting, som er gemt under et klæde. Deltagerne får mulighed for at se alle tingene i 30 sek. Derefter bliver tingene overdækket igen, og deltagerne skal nu nævne så mange af de 20 ting som muligt. Deltagerne har 1-2 minutter til at nævne alle tingene. Det er en god ide, hvis de efter tur må nævne så mange, de kan. Derved er alle børnene med i legen. Alle gruppens spillere skal prøve at huske alle 20 ting, således at de kan hjælpe holdet med at gætte alle 20 ting. For forståelsens skyld bør der først afvikles en prøvetur, så alle deltagerne er helt med på reglerne. Denne kan være med ’reserveting’, så børnene ikke ser tingene 2 gange. Sværhedsgraden stiger lidt, hvis tidsfaktoren ændres. Point Hver nævnt ting giver 1 point. Max 20 point. I tilfælde af regn Aktiviteten kan let afvikles indendørs, hvis det regner.

Remedier

• 20 forskellige ting • Et viskestykke/klæde • Et stopur/ur til tidtagningen

31


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Bingo Aktivitetspost 4

Bingo

8 kegler fordeles inden for et område markeret med kegler. Børn og voksne fordeles i 4 grupper med 3 børn og 3 voksne i hver gruppe. Rundt om området stiller hver gruppe sig. Under de 8 kegler lægges 4 kort – et kort i hver farve – i alt 32 kort. Hver gruppe får en spilleplade med 8 billedfelter, 4 spilleplader og 4 x brikker, som klippes ud. Farv hver brik i en farve, således at der er 4 x brikker i 4 farver. Legen begynder: Gruppens medlemmer skal på skift løbe ud og løfte en kegle for at finde en brik til deres spilleplade. Der må kun løftes en kegle pr tur. Den gruppe der bliver først færdig råber ’Bingo’ – og har vundet. Legen kan gentages med bold, hvor der dribles ud til keglen og tilbage

Remedier

• Kegler • Kort

32


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – ’Spille Klik’ Aktivitetspost 5

’Spille Klik’

Hvert barn er sammen med et andet barn fra gruppen og begge har en 1/2-liters sodavandsflaske fyldt med vand. Denne står ved siden af barnet og overfor modstanderen. Børnene skiftes til at skyde efter hinandens flaske. Hvis en flaske bliver ramt, rejser man den og fortsætter. Det gælder om at tømme modstanderens flaske for vand. Når flasken er tom, har man tabt. Variant: Man afvikler ’vandkampene’ som udfordringsturnering. Hvert barn udfordrer et andet barn. Når kampen er færdig finder man en ny modstander, fylder sin flaske med vand og starter igen. Lad aktiviteten vare 5-10 min, og mindst til alle gruppens spillere har prøvet af vælte en flaske. Det er vigtigt, at I afvikler aktiviteten tæt på en vandhane ! Rekvisitter • En bold pr. to børn i gruppen. • En 1/2-liters sodavandsflaske pr. deltager. Point Holdet får et point pr. vunden kamp. Til sidst tælles pointene sammen. I tilfælde af regn Hvis det regner, kan aktiviteten kun afvikles indendørs, hvis der er en hal til rådighed. Alternativ kan være præcisionsspark efter en flaske i en døråbning eller lignende, med en ’sokke’-bold.

Remedier

• 10 halvliters flasker • Bolde • Vand

33


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – ’Udklædningsstafet’ Aktivitetspost 6 ’Udklædningsstafet’ Gruppen deles i tre grupper med 4 børn. Der løbes stafetløb med bold. Når børnene kommer til en kegle, skal de iklæde sig et stykke tøj; Halstørklæde, stor T-shirt, hue, briller X X

X

Start halstørklæde T-shirt

X X X hue briller (rundes)

På turen hjem skal de afklæde sig tøjet igen, så det ligger klar til den næste i gruppen.

Remedier

• 15 kegler • 3 halstørklæder • 3 T-shirts

34

• 3 huer • 3 par (sol)briller • 3 bolde


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – ’Bombe-bold’ Aktivitetspost 7 ’Bombe’ Alle står i en rundkreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden til hvem man vil i kredsen. Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden, for ikke at blive ramt af 'bomben'. Den, der kaster sig ned sidst, løber en runde om hele kredsen og er herefter igen med i legen Materialer: en bold (evt. med en bold til hver, så kan der dribles rundt)

Remedier

• 1 bold (evt. med en bold til hver, så kan der dribles rundt)

35


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Lejrbål Lejrbål Børnenes lejrbål skal placeres, så det både under og efter brugen generer mindst muligt. Skolelederen skal, (hvis han skønner det nødvendigt), indhente de nødvendige tilladelser hos relevante personer/myndigheder. Hvis lejrbålet ikke er muligt, så kan 1-2 havegrill (helst kuglegrill) gøre det ud for lejrbålet. Disse kan sikkert lånes hos nogle forældre. Husk at • Et rigtigt lejrbål er omkranset af sten • Tænde bålet i god tid forud for snobrødsbagningen. De personer, som har påtaget sig at etablere bålpladsen, skal også være behjælpelige omkring snobrødsbagningen. Det er en mulighed at lægge noget rockwool på græsset og lave bålet oven på dette. På den måde bliver græsset ikke svedent. I tilfælde af regn I tilfælde af kraftigt regnvejr må fantasien råde jer.

Remedier

• 10 kg grillkul • Sprit til optænding • Rockwool eller grill

36


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Arbejdspapir – Postoversigt Postoversigt (til brug for Trænerlederen) Rotation

Boldkast

Memory

Kims Leg

Udklædningsstafet

Bingo

Bombe-bold

’Spille klik’

Snobrød

1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Afgang

Point

Ovenstående skema kan anvendes til at holde styr på, hvilke grupper der er gået ud til hvilke poster og samtidig hvilke stationer, der er ledige. Du indsætter gruppenummeret i den første kolonne, når gruppen er ’afgået’, og skriver deres point fra posten i den anden kolonne, når de er kommet retur. Når begge felter i samme runde er udfyldt, er posten ledig, hvorfor du kan sende en ny gruppe derhen. Nedenstående skema kan anvendes til at sammentælle gruppernes point i – selvom børnene nok ikke engang vil spørge efter resultatet. Gruppe

Boldkast

Memory

Kims Leg

Bingo

Udklædningsstafet

Bombe-bold

’Spille klik’

Snobrød

Total

1 2 3 4 5 6 7

37


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Memorybrikker / Brikker til Bingo

Bevæg dig som en slange

Hop almindeligt (op/ned)

Vær en karrusel (drej rundt om dig selv)

Hop på ét ben

Du skal rulle

Hop som en frø/hare

38


DBU's Mikrofodboldskole

Trænermanual 2013

Memorybrikker / Brikker til Bingo

Bevæg dig som en slange

Hop almindeligt (op/ned)

Vær en karrusel (drej rundt om dig selv)

Hop på ét ben

Du skal rulle

Hop som en frø/hare

39


DBU Børnetræning Inspirerende øvelseskatalog til fodboldklubber og børnetrænere

Let tilgængelige øvelser – kan benyttes af alle børnetrænere

Øvelseskataloget er baseret på 'Holdninger og handlinger' og den nyeste viden om målrettet og alderssvarende børnetræning med henblik på optimal spillerudvikling. Kataloget henvender sig både til den rutinerede og urutinerede børnetræner. Pris: 60 kroner + forsendelse (bestil flere og opnå mængderabat!) Du kan bestille DBU's Børnetræningsmanual på dbu.dk/litteratur

Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus • DBU Allé 1 • DK-2605 Brøndby Telefon 43 26 22 22 • Telefax 43 26 22 45 • www.dbu.dk

DBU's Mikrofodboldskole 2013 trænermanual  

DBU's Mikrofodboldskole 2012 trænermanual