Issuu on Google+

Krivični zakon RS ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 49, оd 25. juna 2003. godine KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE OPŠTI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1. (1) Krivično zakonodavstvo Republike Srpske štiti osnovna prava i slobode čoveka i građanina i druge osnovne individualne i opšte vrijednosti koje ustanovljuje i jemči pravni poredak. (2) Ova zaštita se ostvaruje određivanjem koja djela predstavljaju krivična djela, propisivanjem kazni i drugih krivičnih sankcija za ta djela i izricanjem tih sankcija učiniocima krivičnih djela u zakonom utvrđenom postupku. Osnov i granice krivičnopravne prinude Član 2. Krivičnopravna prinuda (član 1. stav 2. ovog zakona) primjeniće se samo kada na drugi način nije moguće zaštititi osnovne društvene vrijednosti i u meri koja je nužna za takvu zaštitu. Nema krivičnog djela i kazne bez zakona Član 3. Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije zakonom ili međunarodnim pravom bilo određeno kao krivično djelo i opisana njegova obilježja i za koje nije bila zakonom propisana kazna. Vrijemensko važenje krivičnog zakona Član 4. (1) Na učinioca krivičnog djela primenjuje se zakon koji je važio u vrijme izvršenja krivičnog djela. (2) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela izmjenjen zakon, jednom ili više puta, primjeniće se zakon koji je najblaži za učinioca. Krivične sankcije i njihova svrha Član 5. (1) Krivične sankcije su: kazne, upozoravajuće sankcije, mjere bezbednosti i vaspitne mjere. (2) Za krivično djelo u zakonu se uvek određuje kazna i ona se može izreći samo krivično odgovornom učiniocu. Druge sankcije se izriču po odredbama opšteg dijela ovog zakona. (3) Krivične sankcije se propisuju i izriču radi suzbijanja protivpravnih djelatnosti kojima se ugrožavaju ili povređuju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom. Važenje opšteg djela Član 6. Odredbe opšteg dijela ovog zakona važe za sve krivičnopravne odredbe sadržane u zakonima Republike Srpske. Glava druga KRIVIČNO DJELO I KRIVIČNA ODGOVORNOST Opšte odredbe o krivičnom djelu i krivičnoj odgovornosti Krivično djelo Član 7. (1) Krivično djelo je protivpravno djelo kojim se povređuju ili ugrožavaju zaštićene vrijednosti i koje je, zbog svoje opasnosti, u zakonu određeno kao krivično djelo i za njega propisana krivična sankcija. (2) Nije krivično djelo ono djelo koje je, iako sadrži obilježja krivičnog djela određena zakonom, u zanemarljivoj mjeri opasno zbog svog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posljedica. Djelo je malog značaja ako na to ukazuju njegova priroda, težina, okolnosti pod kojima je učinjeno, nizak stepen krivične odgovornosti učinioca ili njegove lične okolnosti. Način izvršenja krivičnog djela Član 8. (1) Krivično djelo može se izvršiti činjenjem ili nečinjenjem. (2) Krivično djelo može biti izvršeno nečinjenjem samo kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši. Vrijeme izvršenja krivičnog djela Član 9. Krivično djelo učinjeno je u vrijeme kad je učinilac radio ili bio dužan da radi, bez obzira kad je posljedica nastupila. Mjesto izvršenja krivičnog djela Član 10. (1) Krivično djelo je izvršeno kako u mjestu gde je učinilac radio ili je bio dužan da radi, tako i u mjestu gde je posljedica nastupila. (2) Krivično djelo je pokušano kako u mjestu gde je učinilac radio, tako i u mjestu gde je po njegovom umišljaju posljedica trebala da nastupi ili je mogla nastupiti. Nužna odbrana Član 11. (1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. _____________________________________________________________________________________________ Измјене и допуне: 108/04(в.п.). 1


krivicni_zakon_republike_srpske_lat

Related publications