Issuu on Google+

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5387‬چهارشنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 3 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫یادداشت ‪2‬‬ ‫سالروز والدت باسعادت امام حسين(ع) را‬ ‫تبريك مي‌گوييم‬ ‫هیـچ یـک از کاندیـداها‬ ‫مورد حمایتم نیستند‬ ‫اگر بخواهيم جامعه‌اي س��عادتمند بسازيم‪ ،‬نيازمند برخورداري از انسان‌هاي توانمند هستيم؛‬ ‫انسانهاي ناتوان نمي‌توانند نقش‌آفريني مثبت و سازنده‌اي در جامعه داشته باشند‬ ‫همین صفحه و صفحه ‪2‬‬ ‫دکتر رحیمی در مراسم رونمایی از ‪ 4‬سند طب سنتی‪:‬‬ ‫جنبه های تجاری پزشکی را‬ ‫از طب سنتی دور کنید‬ ‫با صدور مجوز مطب و راه‌اندازي داروخانه‌های طب سنتي‪ ،‬داروهاي گياهي از گوني و توبره به‬ ‫در می آيد و ‪ 700‬قلم داروي گياهي به ‪ 3‬هزار قلم افزايش می يابد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سـازغربـی‬ ‫تهدیـدیبــرای‬ ‫موسیقیایرانینیست‬ ‫«توسعه متوازن‬ ‫راه و شهرسـازی»‬ ‫در مسیر عدالت‬ ‫در كش��ور گاه مديري تصميم��ي اتخاذ مي‌كند‬ ‫كه مورد قبول و گاه رد مي‌ش��ود و حذف رش��ته‬ ‫تدريس سازهاي جهاني در دانشكده‌هاي موسيقي‬ ‫از جمله برنامه‌هايي است كه موافقت با اجراي‬ ‫آن درس��ت نيس��ت چرا كه تفك��ر صحيحي در‬ ‫وراي اين تصميم وجود ن��دارد و با متخصصان‬ ‫و هنرمندان اين حوزه مش��ورت صورت نگرفته‬ ‫اس��ت و چنانچه در مراحل بعد نظر اس��تادان‬ ‫سنجيده ش��ود با اين امر موافقت نمي‌شود چرا‬ ‫كه عواقب بدي هم براي هنرمندان و هم براي‬ ‫موسيقي كشور به دنبال دارد‪.‬‬ ‫دولت‌ه��اي نهم و دهم ب��راي تحقق عدالت‬ ‫از نظريه پردازي و شعارها عبور كرد و وارد‬ ‫مرحل��ه اجرايي ش��د؛ در اوج اين اقدامات‬ ‫اجراي طرح تحول اقتصادي‪ ،‬توزيع س��هام‬ ‫عدالت‪ ،‬قانون هدفمندي يارانه‌ها‪ ،‬پيشرفت‬ ‫چش��مگير اي��ران در انج��ام فعاليت‌ه��اي‬ ‫صلح‌آميز هسته‌اي و پيوستن ايران به جرگه‬ ‫كش��ورهاي داراي چرخه سوخت هسته‌اي‪،‬‬ ‫ورود ايران به فض��ا و علوم فضايي‪ ،‬اجراي‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ي‪ ،‬طرح مسكن مهر و‬ ‫بسياري موارد ديگر است‪.‬‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫مشایـی کیسـت‬ ‫تبیین تفکر گفتمان بهار توسط استاد بهمن شریف زاده‬ ‫پیوست‬ ‫;?‪ķ= ú;eč‬‬ ‫ ‪ú<zUtýQ<t8üzH7D‬‬ ‫‪ú= <üHú<$,û8p ý-t‬‬ ‫‪ýq =üE,8üD‬‬ ‫‪w7 =fħ<Huz‬‬ ‫‪ú8`= ;@÷vü,;E,‬‬ ‫‪<zqĉú8zt‬‬ ‫‪ýûTTú8zt8u-t8üD‬‬ ‫‪üt ;ýq\8u-t‬‬ ‫‪ýD@T;5d7 @0‬‬ ‫‪ýhüD<ü78u-t8üD‬‬ ‫\‪<dú<üt C‬‬ ‫ضمیمه رایگان‬ ‫امروز در تهران‬ ‫شنبه در شهرستان‌ها‬ ‫‪2411200075790001‬‬ ‫‪6260757900013‬‬ ‫‪2000 RIs‬‬ ‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 12 June. 2013 No. 5387‬‬ ‫مصطفی کمال پورتراب‬ ‫آهنگ ساز و پیانیست‬ ‫یادداشت یک‬ ‫علی نیکزاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫‪:‬‬ ‫كس��ي كه نتواند حضرت حق را در وجود خودش نشان‬ ‫دهد چگونه مي‌خواهد جانشين او شود؟!‬ ‫مقصود آقاي مشايي اين نيست كه همه اديان در يك مرتبه‬ ‫ت است‬ ‫از حقيقت هستند و همه گزاره‌هاي آن‌ها درس ‌‬ ‫م��راد جن��اب مهن��دس از برداش��تن مرزبن��دي بين‬ ‫انسان‌ها اين است كه به همه انسان‌ها احترام بگذاريد‪.‬‬ ‫اين‌گونه مي‌توانيد اسالم را اشاعه دهيد نه با زور‬ ‫برخي از كساني كه منتقد شديد آقاي مشايي هستند و او‬ ‫را به حجتيه بودن متهم مي‌كنند‪ ،‬خود عقيده حجتيه دارند‪،‬‬ ‫آن‌ها مي‌گويند جهان‪ ،‬رو به تاريكي مي‌رود و انسان‌ها هر روز‬ ‫بدتر از روز پيش مي‌شوند در حالي كه آقاي مشايي مي‌گويد‬ ‫مردم بايد شايسته بشوند تا منجي بيايد و قدرش را بدانند‬ ‫منظور آقاي مشايي اين نبود كه ايراني بما هو ايراني‪ ،‬فردي‬ ‫متفاوت با انسان‌هاي ديگر است؛ چون ايشان مي‌گويد كه بايد‬ ‫مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه‪:‬‬ ‫پایش بیفتد دعوایی راه می اندازم‬ ‫آن طرفش ناپیدا‬ ‫صفحه ‪29‬‬ ‫صفحه ‪29‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تشریح کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرد‬ ‫جـزئیــات‬ ‫دستگیری ‪ 3‬ایرانی در ترکیه‬ ‫نازیال غفاری‪ ،‬نمایش نویس برگزیده دفاع مقدس‪18 :‬‬ ‫نقاب زدن را دوست ندارم‬ ‫سرمایه ناشران‬ ‫در جیب شهرداری تهران‬ ‫‪ 6‬م��اه پيش ‪ 538‬ناش��ر قراردادي ب��رای واردات کاغذ با «ش��ركت بازرگاني و‬ ‫بهره‌ب��رداري كاركنان ش��هرداري تهران» منعقد كردند‪ ،‬ام��ا تاكنون حتي يك برگ‬ ‫كاغذ به دست‌شان نرسيده است‬ ‫عراقچي‪ :‬به دنبال دريافت خبر دستگيري ‪ 3‬ايراني در حوادث تركيه بالفاصله درخصوص‬ ‫نفر اول اقدام كرديم كه پس از چند ساعت بازجويي آزاد شد و پس از اطالع از دستگيري‬ ‫دو نفر بعدي خواستار دسترسي كنسولي به اين دو در صورت احراز ايراني بودنشان شديم‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خبــر‬ ‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح‬ ‫پروژه‌هاي زيربنايي و خدماتي در ايالم‪:‬‬ ‫انسان‌هاي ناتوان‬ ‫نمي‌توانند نقش‌آفريني مثبتي‬ ‫در جامعه داشته باشند‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪4769‬‬ ‫‪6591‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪4295‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪4719‬‬ ‫‪5717‬‬ ‫‪4756‬‬ ‫‪2849‬‬ ‫‪4159‬‬ ‫‪7959‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪7256‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪7896‬‬ ‫‪7987‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪6496‬‬ ‫‪2846‬‬ ‫‪5476‬‬ ‫‪7192‬‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪ëë‬گروه سياسي‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر روز گذش��ته در‬ ‫مراس��م افتتاح و آغاز عمليات اح��داث چند پروژه‬ ‫زيربناي��ي و خدمات��ي در ايالم با تاكي��د بر اين‌كه‬ ‫اگر بخواهيم جامعه‌اي س��عادتمند بس��ازيم كه در‬ ‫آن انديش��ه‌هاي متعالي مستقر شده باشد‪ ،‬نيازمند‬ ‫برخورداري از انس��ان‌هاي توانمند هستيم‪ ،‬چرا كه‬ ‫انس��انهاي ناتوان نمي‌توانن��د نقش‌آفريني مثبت و‬ ‫سازنده‌اي در جامعه داشته باشند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور گفت‪ :‬نگاهي ب��ه جهان بيندازيد‪،‬‬ ‫قريب ‪ 7‬ميليارد نفر جمعيت از وضع موجود ناراضي‬ ‫هس��تند اما عده‌اي محدود اداره جهان را در اختيار‬ ‫خ��ود گرفته و ثروت همه ملت‌ها را چپاول مي‌كنند‬ ‫و كس��ي هم نمي‌تواند در مقابل آن‌ها كاري از پيش‬ ‫ببرد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد تاكيد بر عدالت را ناشي از اين‬ ‫مسأله دانست كه عدالت بهترين فرصت براي توانمند‬ ‫شدن تك تك آحاد جامعه است و اظهار داشت‪ :‬البته‬ ‫ت‬ ‫برقراري عدالت س��خت‌ترين بخش اجراي ماموري ‌‬ ‫حكومت‌هاس��ت و همواره مقاومت در برابر آن بسيار‬ ‫زياد بوده اس��ت اما پافش��اري بر عدال��ت به معناي‬ ‫پافشاري بر كرامت انسانها و ايجاد فرصت براي بزرگ‬ ‫شدن و توانمندي همه افراد جامعه است‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور خاطرنش��ان كرد‪ :‬سلسله پيامبران‬ ‫و صالحان در پي تحق��ق عدالت بوده‌اند و در مقابل‪،‬‬ ‫ش��ياطين نيز هر كجا كه نسيمي از عدالت وزيده در‬ ‫برابر آن بسيج ش��ده‌اند چرا كه اگر عدالت در جايي‬ ‫مستقر شود ديگر حرف آن‌ها خريدار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد تاكيد ك��رد‪ :‬عدالت زماني محقق‬ ‫خواهد ش��د كه جامعه بش��ري به نقطه‌اي برسد كه‬ ‫دست خود را در دست عدالت گستر آسماني بگذارد و‬ ‫آن روز‪ ،‬روز پاياني شياطين و روز نجات انسانهاست‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به‬ ‫افتتاح چند پروژه در س��فر خود به ايالم اشاره كرد و‬ ‫گفت‪ :‬در اين سفر سد «دويرج» افتتاح شده و عمليات‬ ‫ساخت س��د «كنجال چم» نيز آغاز شد و همچنين‬ ‫تعدادي از واحدهاي مسكن مهر و يك ورزشگاه بسيار‬ ‫زيبا نيز در ايالم افتتاح ش��دند‪ .‬رئيس‌جمهور به آغاز‬ ‫عمليات احداث خط آهن ايالم ‪ -‬اسالم آباد غرب اشاره‬ ‫كرد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد گفت‪ :‬دولت در سال ‪ 85‬اليحه‬ ‫س��اماندهي حمل و نقل كشور را به مجلس ارائه كرد‬ ‫كه ظرف ‪ 5‬سال تمام مراكز استان و شهرهاي بزرگ‬ ‫به راه‌آهن وصل شده و صاحب راه‌آهن شهري شوند و‬ ‫اگر تمركز كافي به اين طرح معطوف شده بود در طي‬ ‫‪ 5‬سالي كه در طرح پيش‌بيني شده بود سالي ‪ 2‬هزار‬ ‫كيلومتر راه‌آهن برون و درون شهري ساخته شده بود‪.‬‬ ‫صفحه های ‪ 26‬و ‪27‬‬ ‫رضایی خطاب به رقبا‪:‬‬ ‫والیتی‪ ،‬قالیباف و جلیلی‬ ‫ائتالف کنند‬ ‫ایراندخت‬ ‫همه انس��ان‌ها گرامي داشته شوند‪ .‬حرف ایشان اين بود كه‬ ‫اسالم در غرب و شرق و جنوب و شمال شبه جزيره عربستان‬ ‫پيش رفت و به قلب اروپا راه يافت‪ ،‬اما بايد بررسي كرد كه در‬ ‫كدام يك از اين حوزه‌ها به صورت معتدل قرائت شد‬ ‫در نظر آقاي مشايي روزگار تحكم و الزام به دنيا سپري‬ ‫ش��ده است؛ يعني امروز شما نمي‌توانيد باور خودتان را با‬ ‫فشار به دنيا الزام كنيد‬ ‫‪25‬‬ ‫مرشد «ولی اهلل ترابی» را دریابیم‬ ‫پیر نقاالن ایران تنهاست‬


Iran 5387 1392-03-22

Related publications