Issuu on Google+

O babasýna, arkadaþý ona özendi 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ. Kulp katliamý soruþturmasýna gizlilik kararý getirildi 03 BABASININ yaptýðý atýcýlýk sporuna özenen Ezgi Hilal Yýlmaz, idmanlarýný takip eden arkadaþý Ýlayda Ýnan'ýn da kendisine özenmesini saðladý. Kýsa süre önce baþlayan özenti, Ezgi ve Ýlayda'ya önemli baþarýlar kazandýrdý. Mehmet Çakan’ýn haberi 15’te www.diyarbakiryenigun.com Büyükþehir transfere yöneldi 14 ‘OHAL UYGULANDI’ BDP ve DTK’nin Diyarbakýr’da gerçekleþtirmek istediði “Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ” mitingine polisin sert müdahalede bulunmasýna tepki gösteren CHP'li Tanrýkulu, AKP hükümetinin Diyarbakýr’da OHAL’i aþan uygulamalara imza attýðýný söyledi Orantýsýz güç uygulandý Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Diyarbakýr'da düzenlenmesi planlanan ancak valilikçe yasaklanan miting nedeniyle çýkan olaylarda çok sayýda kiþinin yaralanmasýna ve gözaltýna alýnmasýna tepki gösterdi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, olaylarda polisin uyguladýðý orantýsýz gücü kýnadýklarýný belirtti. Düþmanca tavýr sergilendi ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan ise, Türkiye'nin böyle yapmaya devam etmesi durumunda, Kürtlerin daha büyük tepkileriyle karþýlaþacaðýný kaydetti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen de, BDP ve DTK eþ baþkanlarýna uygulanan þiddetin düþmanca bir tavýr olduðunu vurguladý. 8’de Vali Toprak: 85 kiþi gözaltýnda Diyarbakýr'da önceki gün yaþanan olaylara iliþkin açýklama yapan Vali Mustafa Toprak, kentte yaþanan çatýþmalarda, 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, atýlan taþ ve patlayýcý maddeler nedeniyle 10 polisin yaralandýðýný söyledi. 5’te Mustazaflar seçimlere giriyor 27 Mayýs`ta Diyarbakýr Ýstasyon Meydanýnda 'Ahde Vefa Mitingi'nde ilan edilen Mustazaflar Hareketi'nin önde gelen bireyleri katýldýklarý bir televizyon kanalýnda, yerel seçimlere katýlacaklarýný duyurdular. HABER-POLÝTÝKA 09 Çatýþmanýn ortasýnda ekmek kavgasý lanan ancak DÝYARBAKIR'da önceki gün yapýlmasý plan týrýrken, karýþ ýðý ortal g mitin valilikçe izin verilmeyen in Kent i. serd e önün r kentteki yoksulluðu da gözle çatýþýnda aras r ricile birçok bölgesinde polis ile göste de esi'n Cadd r enle malar yaþandý. Baðlar Ýlçesi Göçm hayðun, çocu 3 n ise, göstericilerle, polis arasýnda kala rýnýn atlarý pahasýna, yerlere düþen biber gazla pet þiþeleri alimünyum olan boþ fiþekleri ile teneke ve Mehmet Piþkin toplamasý dikkat çekti. ayrýntý 3’te “Zalim kendi zulmünde boðulacak” perde arkasý Kürt sorunu ve demokrasi Diyarbakýr’da Devlet Terörü, Mesut FÝÐANÇÝÇEK Necat Orhan POLÝTÝKA 07 6’da Bismil’de kan davalýlar barýþtýrýldý BÝSMÝL’de, 8 yýldýr kan davalý olan aileler, düzenlenen barýþ yemeðinde kucaklaþtý. 11’de


diyarbair yenigun gazetesi 16 temmuz 2012

Related publications