Issuu on Google+

QUỐC HỘI LUẬT SỐ 16/2003/QH 11 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập –Tự do - Hạnh Phúc --------------------------- Quèc héi N−íc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÑt Nam Khãa XI, ký häp thø 4 ( tõ ngµy 21 th¸ng 10 ®Õn ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 ) ---------- LuËt X©y dùng C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng. Ch−¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông LuËt nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi LuËt nµy, th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Ho¹t ®éng x©y dùng bao gåm lËp quy ho¹ch x©y dùng, lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y


Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Related publications