Issuu on Google+

Posted 21 September 2009 - 07:58 PM ตอนนี้ xxx รักษาตัว กับ นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทอันดับตนๆ ซึ่งเปนหมอประจําตัวของ xxx โดยอาการเจ็บปวยของ xxx เริ่มมากตั้งแต ชวงเย็นวันอังคารที่ผาน xxx ไปศิริราช มีอาการปวดศีรษะ ความดันขึ้น ลิ้นขยับไมคอยได แตยังไมไดนอนรพ. เพราะเมียยังไมอยากใหนอนรพ. และ xxx ตองมารพ. อีกรอบในวันพุธ ดวยอาการเดิม (แอบไปเงียบๆ) และสุดทายก็ตองมานอนจนได เพราะหมอเห็นทาจะไมดี เมื่อวานนี้ xxx มีอาการสมองขาดเลือดเล็กนอย และมีไขติดเชื้อที่ปอด ตอนนี้ไดทํา MRI สมองไปแลว ที่จริงทําไปตั้งแตวันพุธ อาการก็ยังไมหนาไววางใจนัก นอนอยู ชั้น16 ชั้นนี้คนอื่นหามใช ตอนนี้ที่นั่น มีทีมแพทยที่เกงระดมทีมกันอยูหลายสิบคน อาการของ xxx ยังทรงๆ อยู บอกตามตรงวาคราวนี้เปนหนักวาเมื่อ 3 ปกอน ชวงนี้ xxx เครียดเรื่องลูกชายมาก กอนหนานี้แหลงขาวแจงวา xxx มีปากเสียงกับลูกชาย เรื่องบานใหมของลูกชาย ไปเอาโคมดวงไฟที่สรางเลียนแบบวังบัคกิ้งแฮม และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่สมัยปูของ xxx สรางไวที่ ถนนประวัติศาสตร(นาจะรูวาหมายถึงเสนไหน ) ที่เปนของหลวงยึดเอาไ ปเปนของตัวเอง เอาไปประดับที่บานปลูกใหเมียใหม xxx เห็นวามัน มากเกินไปที่ลูกชายทําเชนนั้น และเรื่องที่ที่ลูกชาย จะทวงบานสวนกุหลาบของเมียเกาที่แมมอบใหเปนของปลอบใจวันหยา ก็อีกเรื่องที่ xxx เครียด ที่ทําใหxxx เครียด อีกก็เพราะ ชวงนี้พี่นองทะเลาะกัน เมื่อราวหาปกอน ชวงงานศพถนอม ลูกชายก็ทําลูกสาวแขนหักมาทีหนึ่งแลว สังเกตไดวาคราวนี้ถาลูกสาวคนรองไปเยี่ยมพอ ลูกชายจะไมไป ตอนนี้ลูกชายไปเยียมลูกเมียที่เปนแอรที่เยอรมัน (แฟรงคเฟริ์ต) ไปไดซักพักแลว ไมรูวาจะกลับมาเยี่ยมพอหรือเปลา บอกตามตรงวาตอนนี้สงสาร และเห็นใจมียหลวงเปนที่สุด ไหนจะเรื่องลูกที่เปน ADHD ไหนจะโดนกระหน่ําเรื่องภาพหลุดที่เคยแกผา ไหนจะสามีที่นอกใจ เมพนี่แบบวาเกลียดเธอสุดๆ แตแมผัวยังโอเคกับลูกสะใภนะ ======================================================================= ============================================== =======================================================


นิยายโรงงานปลากระป๋อง1-20by เทพ2007

Related publications