Issuu on Google+

PËRMBAJTA 1. aktivitete të I D A-s, I B R D-së SHQIPëRIA DHE BANKA BOTëRORE AKTIVITETI I BANKËS BOTËRORE NË SHQIPËRI TABELA E PROJEKTEVE AKTIVE TABELA E PROJEKTEVE Të MBYLLURA 5 7 7 8 9 PROJEKTE AKTIVE PROJEKTI PËR OFRIMIN E SHëRBIMEVE SOCIALE PROJEKTI I PRODHIMIT DHE RISTRUKTURIMIT Të SEKTORIT Të ENERGJISë PROJEKTI PËR ZHVILLIMIN E BURIMEVE NATYRORE PROGRAMI I MENAXHIMIT Të INTEGRUAR DHE PASTRIMIT Të ZONëS BREGDETARE KOMUNITETI I ENERGJISë Së EUROPëS JUGLINDORE APL2- SHQIPëRIA - TRANSMETIMI PROJEKTI I MODERNIZIMIT Të SEKTORIT Të SHëNDETËSISë PROGRAMI PËr cilësi DHE BARAZI Në ARSIM projektI për kontrollin e gripit të SHPENDëVE, përgatitjen dhe reagimin në rast pANDEMIE teK njerëzit PROJEKTI I REFORMëS Në MJEDISIN E BIZNESIT DHE FORCIMIT INSTITUCIONAL (BERIS) PROJEKTI PëR ADMINISTRIMIN DHE MENAXHIMIN E TOKëS PROJEKTI I TRANSPORTIT PROJEKTI I RRUGëVE DYTëSORE DHE LOKALE PROJEKTI PëR ZBUTJEN E RREZIKUT Të FATKEQëSIVE DHE PëR PëRSHTATJEN GARANCI E PJESSHME E RREZIKUT(PRG) PëR PRIVATIZIMIN E OPEATORIT Të SISTEMIT Të SHPëRNDARJES Së ENERGJISë (OSSH) Në SHQIPëRI 11 11 14 16 19 22 24 26 29 31 33 35 37 40 GRANTE TË MENAXHUARA NGA BANKA BOTËRORE GEF – MENAXHIMI I INTEGRUAR I EKOSISTEMIT Të LIQENIT Të SHKODRëS MBëSHTETJE PëR KRIJIMIN E KAPACITETEVE PëR ZBATIMIN E SISTEMIT Të PLANIFIKIMIT Të INTEGRUAR (FONDI NëN KUJDESTARI ME SHUMë DONATORë) FUQIZIMI I Të RINJVE NëPëRMJET ZHVILLIMIT Të KOMUNITETEVE Në SHQIPëRI (GRANT I JSDF-së) INICIATIVA PëR TRANSPARENCë Në INDUSTRITë NXJERRëSE (eiti) FORCIMI I ZBATIMIT Të KONVENTëS sË ARHUS-it Në SHQIPëRI (GRANT I IDF-Së) 44 44 STUDIME DHE RAPORTE 55 FONDI I SHOQëRISë CIVILE 59 INFORMACION PËR PROKURIMET 64 2. AKTIVITETI I IFC-së Tabela e projekteve të investimeve SHËRBIME KËSHILLIMORE TË IFC-së PARTNERITETI PUBLIK-PRIVAT NË INFRASTRUKTURË Projekti i Administrimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta KËSHILLIM I IFC-së PËR SEKTORIN PRIVAT KËSHILLIM PËR SHOQËRITË TREGTARE Shërbimet këshillimore për klimën e investimeve QASJE Në MUNDËSI PËR FINANCIM 65 67 69 69 70 71 73 75 43 46 49 51 53 3


Aktiviteti i Bankës Botërore në Shqipëri, qershor 2010

Related publications