Issuu on Google+

Osnovna šola Zreče

2011/2012

KAZALO 1

PREDSTAVITEV ŠOLE.................................................................................... 3

2

VODENJE IN UPRAVLJANJE ......................................................................... 4

3

DELAVCI ŠOLE .............................................................................................. 5

4

SODELOVANJE S STARŠI.............................................................................. 6

5

RODITELJSKI SESTANKI ................................................................................ 7

6

GOVORILNE URE.......................................................................................... 8

7

NAŠI DOSEŽKI V LANSKEM ŠOLSKEM LETU ............................................. 10

8

ORGANIZACIJA POUKA .............................................................................. 14

9

PREDMETNIK .............................................................................................. 15

10 ŠOLSKI KOLEDAR ....................................................................................... 17 11 PREHRANA ................................................................................................. 18 12 INTERESNE DEJAVNOSTI ............................................................................ 23 13 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ................................................................. 25 14 VOZAČI ....................................................................................................... 26 15 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV ................................................................... 28 16 ŠOLSKA KNJIŽNICA..................................................................................... 28 17 SKRB ZA ZDRAVE ZOBE ............................................................................ 28 18 VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE ....................................................... 29 19 HIŠNI RED ................................................................................................... 30 20 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ZREČE .................................. 37 21 PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA GORENJE .............................................. 41 22 PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA STRANICE.............................................. 41

-1-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

OSNOVNA ŠOLA ZREČE Šolska cesta 3 3214 Zreče Tel: (03) 75 75 620 Fax: (03) 75 75 640 Spletni naslov šole: www.oszrece.net PODRUŢNIČNA ŠOLA STRANICE Stranice 36

PODRUŢNIČNA ŠOLA GORENJE Gorenje 19

Tel: (03) 5762 220

Tel: (03) 5762 740

Ravnatelj Pomočnica ravnatelja Vodja POŠ Stranice Vodja POŠ Gorenje

Ivan OLUP Jolanda LORGER Marina HREN Rebeka CVETKO

Tajnica Računovodja Blagajničarka

Milena KUKOVIČ Bernarda FALNOGA Natalija BUKOVŠEK

-2-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

1 PREDSTAVITEV ŠOLE USTANOVITELJ Ustanoviteljica šole je Občina Zreče (z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda osnovne šole Zreče dne 26. 9. 1996). ŠOLSKI OKOLIŠ Po Zakonu o osnovni šoli morajo otroci praviloma obiskovati šolo v svojem šolskem okolišu. Okoliš OŠ Zreče se ujema z mejami občine Zreče. Zaradi različnih razlogov pa obiskujejo šolo tudi nekateri otroci, ki ne sodijo v naš šolski okoliš. Prav tako pa tudi nekateri iz našega okoliša obiskujejo druge osnovne šole. ŠOLSKI PROSTOR Centralna OŠ je bila grajena v različnih obdobjih. Danes obsega 26 učilnic, učilnico za gospodinjstvo, kuhinjo z jedilnico, knjižnico s čitalnico, računalniško učilnico in spremljevalne prostore: kabinete, pisarne, sanitarije in skladišča. Športno vzgojo izvajamo na treh vadbenih površinah v novi telovadnici in na zunanjih igriščih. V stari telovadnici pa imajo športno vzgojo predvsem dijaki Srednje kovinarske šole iz Zreč. Na podružnični šoli Gorenje sta v novi stavbi dve učilnici. Na razpolago imajo tudi večnamenski prostor in igrišče. Tudi na podružnični šoli Stranice pouk poteka v lepi novi stavbi z urejeno telovadnico. Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci. Uporablja se za učno-vzgojni proces. Na tem območju veljajo pravila hišnega reda.

-3-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

2 VODENJE IN UPRAVLJANJE 

Ravnatelj Šolo vodi ravnatelj skupaj s pomočnico, tajnico in računovodkinjo. Skrbi za nemoten učni proces, načrtuje in izvaja razvojne naloge ter skrbi za finančno in kadrovsko poslovanje. Je pedagoški vodja in poslovni organ šole. Podružnične OŠ vodijo vodje podružnic. Njihovo delo koordinira in vodi ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice (občine), predstavniki šole in predstavniki staršev.

Svet šole Ima pristojnosti, ki so določene z zakonom. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, šole in staršev.

Svet staršev Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda. Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

 Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.  Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.  Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,

-4-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge.

3 DELAVCI ŠOLE Ivan Olup Jolanda Lorger Milena Kukovič Bernarda Falnoga Andreja Blazina Biserka Esih Nevenka Hlačer Eva Pančur Andrej Pušnik Alenka Galuf Mateja Potočnik Natalija Bukovšek Laura Ziebarth Ivan Hrovat Andrej Kotnik Nada Draksler Milena Kokol Andreja Lah Helena Jereb Magda Kovačič Milena Zupančič Metka Ziebarth Romana Pačnik Štefka Hren Alenka Jelenko Irena Rutnik Nataša Potočnik Anica Korošec

ravnatelj pomočnica ravnatelja tajnica računovodkinja pedagoginja svetovalna delavka specialna pedagoginja pedagoginja računalnikar knjižničarka knjižničarka blagajničarka asistentka hišnik upravljavec športne dvorane kuharica kuharica kuharica vodja kuhinje čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka na Gorenju kuharica na Stranicah čistilka na Stranicah

Imena in priimki učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na naši šoli, so navedeni pri govorilnih urah. -5-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

4 SODELOVANJE S STARŠI Medsebojna podpora in zaupanje med starši in učitelji sta bistvena za napredek otroka. Uspehi, neuspehi in vzgojne težave oz. njihovo reševanje temeljijo na družinski vzgoji, ki je seveda v povezavi s šolsko vzgojo in izobraževanjem ter okoljem, v katerem učenec živi in dela. Povezava med starši in strokovnimi delavci šole poteka na:  roditeljskih sestankih,  skupnih govorilnih urah pedagoških delavcev šole,  individualnih govorilnih urah učiteljev v dopoldanskem času,  predavanjih za starše (najmanj eno predavanje v šolskem letu),  individualnih razgovorih s šolsko svetovalno službo,  sestankih sveta staršev,  dnevih odprtih vrat,  sodelovanju staršev pri različnih dejavnostih šole,  organizaciji novoletne tržnice. Starši, vabimo vas, da se vključite v življenje in delo na šoli pri raznih dejavnostih, ki jih bomo organizirali v šolskem letu. Pomembno je, da redno sodelujete z razrednikom in učitelji, ki poučujejo vašega otroka. Tako boste dobili sprotne informacije o otrokovi uspešnosti in njegovem napredku v šoli. Za srečanje z vami načrtujemo za vsak razred tri roditeljske sestanke. Roditeljski sestanki bodo imeli vnaprej določeno vsebino. Nanje boste posebej vabljeni. Na prvih roditeljskih sestankih bomo predstavili novosti v tem šolskem letu. Roditeljski sestanki so namenjeni predvsem obravnavi splošnih tem in skupnim problemom v razredu. Če boste želeli, boste lahko dobili tudi kratko informacijo o uspehu svojega otroka. Vsak učenec lahko ima po priporočilu Ministrstva za šolstvo 5 dni dopusta v šolskem letu. Starši morajo vsaj 3 dni pred nameravanim izostankom o tem PISNO ALI OSEBNO obvestiti razrednika. Ta bo glede na program dela odločil, ali bo izostanek dovolil.

-6-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

5 RODITELJSKI SESTANKI V priloženi tabeli si lahko ogledate termine in teme roditeljskih sestankov od 1. do 9. razreda.

RAZRED

ČAS IZVEDBE

TEMA

1. razred

September December Junij

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Predstavitev opisne ocene.

2. razred

September December Junij

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Predstavitev opisne ocene.

3. razred

September December Junij

Predstavitev predmetnika in novosti v šol .letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Predstavitev opisne ocene.

4. razred

September December April

Predstavitev predmetnika in novosti v šol .letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Šola in dom.

5. razred

September December Maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol .letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Šola v naravi.

6. razred

September December April

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Šola v naravi. Izbirni predmeti. NPZ

7. razred

September December April

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Vaš otrok.

8. razred

September December April

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Predavanje: vzgojna tematika. Poklicno usmerjanje.

9. razred

September December Maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu 2011/2012. Postopek vpisa za nadaljevanje šolanja, štipendiranje. Zaključna ekskurzija in valeta.

-7-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

6 GOVORILNE URE V šoli poteka delo načrtovano in vsaka nepredvidena stvar zmoti učni proces. PROSIMO, da prihajate v šolo tako, kot je navedeno v razporedu govorilnih ur v tej knjižici. Vsak učitelj ima tedensko govorilno uro dopoldne, vsi učitelji pa imajo govorilno uro tudi vsak prvi četrtek v mesecu od 14.30 do 15.30. Po telefonu lahko v tajništvo sporočite otrokovo odsotnost ali kakšno drugo nujno sporočilo za učitelja. Informacije o vedenju in učnem uspehu svojega otroka pa boste dobili na govorilnih urah.

V mesecu juniju je možno zagotoviti govorilne ure po razporedu le še prvi teden v mesecu, saj se kasneje šolski urnik zaradi številnih nalog ob koncu šolskega leta spremeni (šola v naravi, zaključna prireditev…). Zato vas prosimo, da zadnjih 14 dni prihajate v šolo le, če ste se predhodno najavili učitelju in se z njim dogovorili za govorilno uro.

GOVORILNE URE UČITLJEV NA RAZREDNI STOPNJI RAZRED OŠ Zreče 1. a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c OPB 2.r

RAZREDNIK

DAN

URA

Vlasta Puklavec Marija Kotnik Majda Kokol Štefica Ribič Tatjana Gosnik Dora Lušenc Mihela Kosi Milena Črešnar Zalika Napret Marjeta Kobale Zinka Gorenak Polona Jančič Mojca Petek Olga Pančič Karmen Presiček Andriana Artnik

sreda sreda sreda sreda sreda sreda sreda sreda sreda sreda petek sreda sreda torek sreda petek

07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.05 – 07.35 07.05 – 07.35 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 10.00 – 10.30 07.00 – 07.30 07.05 – 07.35 07.15 – 07.45 07.10 – 07.40 07.05 – 07.35 10.50 – 11.20

-8-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

POŠ Stranice Marina Hren Janja Višnjar Melita Gornik Sandra Županc

sreda torek petek ponedeljek

07.15 – 07.45 10.45 – 11.15 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30

Rebeka Cvetko Andreja Črešnar

sreda četrtek

07.20 – 07.50 07.20 – 07.50

POŠ Gorenje

GOVORILNE URE UČITLJEV NA PREDMETNI STOPNJI UČITELJ

RAZREDNIK

POUČUJE

DAN

URA

Mateja Potočnik Marina Mavc Bernarda Kotnik Rosana Kač Metka Potnik Alenka Gorjup Lucija Levart Peter Kos Mateja Pučnik Marjana Podkubovšek David Voh Alenka Šrot Nataša Vnučec Jožica Klančnik Tadeja Kapun Jolanda Lorger Jelka Šenk Darinka Šešerko Milan Lamovec Duška Lamovec Patricija Jakop Drago Vrhovšek Darja Brglez Rosana Krajnc Andrej Pušnik Nena Hlačer Anja Orož Polona Župevc Eva Pančur Valentina Volavšek

6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c

SLO ŠV, GO, SLO MAT, ŠV AN, NEM MAT AN,ZGO SLO SLO, AN GEO FIZ, TIT, DDE SLO MAT MAT AN AN NEM ZGO TIT BI, NAR LV KE, NAR GV ŠV ŠV ŠV MM, UBE, ROM ind. pomoč ind. pomoč ind. pomoč ind. pomoč ind. pomoč

sreda sreda četrtek ponedeljek četrtek sreda ponedeljek sreda torek četrtek ponedeljek ponedeljek petek ponedeljek torek torek četrtek petek torek sreda ponedeljek ponedeljek ponedeljek sreda torek ponedeljek petek sreda torek torek

08.45 – 09.15 07.15 – 07.45 10.40 – 11.10 10.40 – 11.10 10.00 – 10.30 09.50 – 10.20 10.00 – 10.30 07.55 – 08.25 10.40 – 11.10 10.00 – 10.30 10.35 – 11.20 10.00 – 10.30 10.00 – 10. 30 08.40 – 09.10 11.40 – 12. 10 07.00 – 07.30 10.00 – 10.30 08.40 – 09.10 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 08.40 – 09.10 10.50 – 11.20 10.00 – 10.30 10.50 – 11.20 10.00 – 10.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.15 – 07.45 07.15 – 07.45 10.00 – 10.30

-9-

Osnovna šola Zreče

2011/2012

7 NAŠI DOSEŽKI V LANSKEM ŠOLSKEM LETU BRONASTA PRIZNANJA

SREBRNA PRIZNANJA

ZLATA PRIZNANJA

Matematika Kemija Logika Astronomija Slovenščina Angleški jezik Fizika Vesela šola

76 11 34 12 42 10 14 51

14 4 1 1 2

1

SKUPAJ

250

39

3 14 1

Bronasta priznanja pri MATEMATIKI RAZRED

DOBITNIKI

2. razred

Zdravko Črešnar, Nejc Obrul, Tristan Gajšek, Kaja Kukavica, Sven Preložnik, Klemen Založnik, Špela Šet, Tinka Burja, Anej Kotnik, Urška Krajnc.

3. razred

Veronika Dečar, Matevž Pečnik, Nik Rauter, Matija Višnjar, Oskar Šonc, Larisa Kosi, Žan Kotnik, Wo Matavž, Ana Retuznik, Sara Urlep.

4. razred

Gabriel Gojko Jevšenak, Aljaž Švab, Urban Fijavž, Anja Kotnik, Matjaž Vuherer, Klara Goršek, Lovro Laporšek, Anže Ostruh, Klara Fijavž, Vito Tinče, Eva Posilovič.

5. razred

Jan Hren, Denis Kvac, Sergej Rutnik, Anej Krajnc, Vesna Slatinek, Zala Bornšek, Maks Črešnar, Mitja Suvajac.

6. razred

Jaša Šonc, Lea Jus, Martina Sekirnik, Anže Tajahr.

7. razred

Hajdi Hauptman, Žan Boček, Jan Založnik, Benjamin Zlodej, Tina Vovk, Sara Omrzel, Neža Založnik, Simon Ekselenski, Patricija Doler, Eva Korošec, Nejc Kolar, Špela Klara Mauhler, Eva Ložak, Andraž Potočnik, Blaž Videčnik.

8. razred

Veronika Pučnik, Julija Rožič, Angelika Kotnik, Urša Fijavž, Mia Hren, Andrej Žagar, Tomaž Jelenko, Rok Falnoga, Primož Slatinek, Ivana Kovač.

9. razred

Matic Belak Vivod, Ema Durakovič Koprivnik, Žiga Šrot, Ana Klemen, Luka Potočnik, Tilen Tinče, Domen Jerot, Žiga Podgrajšek.

Bronasta priznanja pri LOGIKI RAZRED

DOBITNIKI

4. razred

Matjaž Vuherer, Anže Ostruh, Tilen Lamut, Aljaž Švab.

5. razred

Mitja Suvajac, Neža Šrot, Jan Hren, Ines Bornšek, Žan Kotnik, Zala Bornšek, Vesna Slatinek.

6. razred

Jaša Šonc, Lea Jus, Žiga Pesjak, Sebastian Fariselli, Marina Sekirnik,

- 10 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

7. razred

Simon Ekselenski, Tina Vovk, Nejc Kolar, Patricija Doler, Andraž Laubič.

8. razred

Ivana Kovač, Julija Rožič, Anemari Kovač, Nina Kotnik, Angelika Kotnik, Veronika Pučnik, Tanja Podvršnik, Tomaž Jelenko.

9. razred

Žiga Šrot, Natalija Jančič, Ana Klemen, Neža Vogelsang, Nastaja Sojč.

Bronasta priznanja pri KEMIJI RAZRED

DOBITNIKI

8. razred

Angelika Kotnik, Mia Hren, Tomaž Jelenko, Andrej Žagar, Veronika Pučnik.

9. razred

Luka Potočnik, Natalija Jančič, Žiga Šrot, Ana Klemen, Matic Belak Vivod, Nina Verčnik.

Bronasta priznanja pri FIZIKI RAZRED

DOBITNIKI

8. razred

Mia Hren, Julija Rožič, Primož Slatinek, Rok Falnoga, Jan Godec, Veronika Pučnik, Andrej Žagar.

9. razred

Tomaž Hohler, Luka Potočnik, Žiga Šrot, Ema Durakovič Koprivnik, Matic Belak Vivod, Ana Klemen, Eva Vovk.

Bronasta priznanja pri ASTRONOMIJI RAZRED

DOBITNIKI

7. razred

Nejc Kolar, Andraž Laubič.

8. razred

Mia Hren, Angelika Kotnik, Tomaž Jelenko, Jure Mastnak, Veronika Pučnik.

9. razred

Luka Potočnik, Žiga Šrot, Matic Belak Vivod, Ana Klemen, Nina Verčnik.

Bronasta priznanja pri SLOVENŠČINI RAZRED

DOBITNIKI

2. razred

Maj Črešnar, Tristan Gajšek, Maja Kukavica, Darma Presiček, Lana Črešnar, Nejc Obrul.

3. razred

Lara Kušar, Wo Matavž, Matevž Pečnik, Oskar Šonc, Tia Tajhar, Žan Kotnik, Ana Retuznik, Nina Vahter, Kaja Ducman, Larisa Kosi.

4. razred

Nejc Belak Vivod, Eva Posilovič, Matjaž Vuherer, Ema Falnoga, Klara Goršek, Gašper Krajnc, Maruša Stojnšek.

5. razred

Jasmina Ravničan, Vesna Slatinek, Mitja Suvajac, Žan Kotnik, Anej Krajnc, Patricija Omrzel.

6. razred

Martina Sekirnik, Jaša Šonc, Neža Kočnik.

7. razred

Nejc Kolar, Mija Lajah, Vesna Ledinek, Maruša Fijavž, Hadji Hauptman, Blaž Videčnik.

8. razred

Lara Kraljevič, Nina Kotnik, Veronika Pučnik.

9. razred

Luka Potočnik, Ana Klemen, Anja Potočnik, Neža Vogelsang.

- 11 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

Bronasta priznanja pri ANGLEŠČINI RAZRED

DOBITNIKI

9. razred

Natalija Jančič, Luka Potočnik, Ema Durakovič Koprivnik, Ines Fridrih, Matic Belak Vivod, Sašo Bukovšek, Ana Klemen, Anja Potočnik, Nina Verčnik, Neža Vogelsang.

BRONASTA priznanja pri VESELI ŠOLI RAZRED

DOBITNIKI

4. razred

Anže Ostruh, Maruša Stojnšek, Jan Leskovar, Eva Posilovič, Nejc Belak Vivod, Tara Mrzdovniik, Klara Goršek, Tilen Lamut, Klara Fijaž.

5. razred

Angelina Močič, Neža Šrot, Nuša Vahter, Maks Črešnar, Luka Leskovar, Ines Bornšek, Zala Bornšek, Ana Podgrajšek, Helena Kovše, Žan Kotnik, Anej Krajnc, Maša Fijavž, Maša Lamut.

6. razred

Neža Kotnič, Sebastian Fariselli, Jaša Šonc, Lea Jus, Žiga Pesjak, Anže Tajhar.

7. razred

Dejan Gregorc, Sara Omrzel, Maruša Fijavž, Žan Boček, Maja Koprivnik Štimulak, Andraž Laubič, Hajdi Hauptman, Jan Založnik, Matija Hedl, Nina Gobec.

8. razred

Ane Mari Kovač, Mia Hren, Primož Slatinek, Monika Kovše, Andraž Škoflek, Angelika Kotnik.

9. razred

Maja Višnar, Neža Vogelsang, Matic Belak Vivod, Nina Verčnik, Enida Kalabič, Eva Vovk, Natalija Jančič.

SREBRNA priznanja pri MATEMATIKI RAZRED

DOBITNIKI

7. razred

Benjamin Zlodej, Žan Boček, Hajdi Hauptman, Jan Založnik.

8. razred

Tomaž Jelenko, Julija Rožič, Veronika Pučnik, Angelika Kotnik, Mia Hren, Andrej Žagar.

9. razred

Matic Belak Vivod, Žiga Šrot, Ema Durakovič Koprivnik, Žiga Podgrajšek, Luka Potočnik, Domen Jerot.

SREBRNA priznanja pri FIZIKI RAZRED

DOBITNIKI

8. razred

Jan Godec, Veronika Pučnik.

9. razred

Matic Belak Vivod.

SREBRNA priznanja pri KEMIJI RAZRED

DOBITNIKI

8. razred

Angelika Kotnik, Tomaž Jelenko, Andrej Žagar.

9. razred

Luka Potočnik.

- 12 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

SREBRNA priznanje pri ASTRONOMIJI RAZRED

DOBITNICA

9. r

Angelika Kotnik.

SREBRNA priznanja pri SLOVENŠČINI RAZRED

DOBITNICA

9. razred

Ana Klemen, Veronika Pučnik.

SREBRNA priznanja pri VESELI ŠOLI RAZRED

DOBITNIKI

4. razred

Matjaž Vuherer, Pia Vajs, Ema Falnoga.

5. razred

Mitja Suvajac, Jan Petelinek, Vesna Slatinek, Ajda Kangler, Tadej Jereb.

6. razred

David Škrinjar, Miha Rušnik.

7. razred

Neli Jerot, Nejc Kolar.

9. razred

Luka Potočnik, Ana Klemen.

ZLATA PRIZNANJA PRI MATEMATIKI RAZRED

DOBITNICA

9. razred

MATIC BELAK VIVOD

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK RAZRED

DOBITNIKA

9. razred

ŽIGA ŠROT IN MAŠA VEZENŠEK.

BRALNO ZNAČKO PREJELI VSAKO LETO Enida Kalabič Luka Potočnik Žiga Šrot Matic Belak Vivod

Ana Klemen Neža Vogelsang Maša Vezenšek

- 13 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

PEVCI, KI SO V ZBORU PELI 9 LET Ana Klemen Natalija Jančič Tjaša Arnik Matic Belak Vivod Enida Kalabič

Larisa Jerot Gorenak Doroteja Kotnik Tjaša Hrovat Maša Vezenšek

8 ORGANIZACIJA POUKA Začetek pouka je za vse učence od prvega do devetega razreda ob 7. 50 uri. Otroci naj prihajajo v šolo največ 15 min pred poukom, takrat bodo namreč lahko odšli v učilnice. Da bi se izognili gneči, imajo učenci razredne stopnje poseben vhod ob stari telovadnici. Za učence, ki jih starši ne želite puščati doma, ko odhajate v službo, je organizirano JUTRANJE VARSTVO :  za učence 1. razreda od 5.30 v učilnici 4. c razreda,  za učence 2., 3., 4. in 5. razred od 6.30 v čakalnici.

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Otroci so pod nadzorom do 15.30. Učilnice za podaljšano bivanje so sledeče:  učenci 1. razreda so v učilnici 1. a in 1. b,  učenci 2. razreda so v učilnici 2. a,  učenci 3., 4. in 5. razreda so v učilnici 3. b. Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok v šoli poleg učenja in pisanja nalog ob dejavnosti za sprostitev in ustvarjalnih igrah v družbi vrstnikov preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam. DOPOLNILNI POUK bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Dopolnilni pouk bo namenjen vsem tistim učencem, ki bodo imeli težave pri posameznem predmetu, ob taki pomoči pa bodo lahko dosegli pozitivno ali boljšo oceno. DODATNI POUK bomo organizirali za učence predmetnega pouka. Namenjen bo vsem tistim učencem, ki bi radi razširili svoje znanje na določenem predmetnem področju. Dodatni pouk bo namenjen tudi pripravam na različna tekmovanja.

- 14 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

ŠOLA V NARAVI Je posebna oblika in metoda dela, kjer si učenci pridobijo veliko telesnih in socialnih spretnosti. Spoznajo naravo in okolje, kjer se šola v naravi izvaja. Razred 5. razred 6. razred

Vsebina Letna šola v naravi Zimska šola v naravi

Kraj Izola Rogla

Čas Junij Februar

9 PREDMETNIK PREDMETI/ŠTEVILO UR TEDENSKO Slovenščina Matematika Tuji jezik Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Družba Geografija Zgodovina Državljanska vzgoja in etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Športna vzgoja Predmet 1 Predmet 2 Predmet 3 Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Tehniški dnevi Športni dnevi Oddelčna skupnost

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

6 4

7 4

7 5

2 2

2 2

2 2

5 5 2 2 1,5 2

5 4 3 2 1,5 3

5 4 4 1 1

4 4 4 1 1

3,5 4 3 1 1

4,5 4 3 1 1

1 1

2 2

1,5 2

2 2

1

1

3

3

3 2 2 1,5 3

3

2 1,5 3

1

1

3 3 4 5 0,5

2 2/1 1 1 3 3 4 5 0,5

2 2/1 1 1 3 3 4 5 0,5

3

3

3

3

3

1 3

4 3 3 5

4 3 3 5

4 3 3 5

3 3 4 5 0,5

3 3 4 5 0,5

- 15 -

2

2 2 2

2 2/1 1 1 3 3 4 5 0,5

Osnovna šola Zreče

2011/2012

IZBIRNI PREDMETI PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO SKUPIN

KDO POUČUJE

Izbrani šport ODBOJKA

15

1

Rosana Krajnc

Izbrani šport NOGOMET

21

2

Vrhovšek Drago

Likovno snovanje III.

15

1

Lamovec Milan

Multimedija

28

2

Pušnik Andrej

Nemščina I.

21

1

Kapun Tadeja

Nemščina II.

31

2

Kač Rosana (skupina: 1) Kapun Tadeja (skupina: 2)

Nemščina III.

9

1

Kapun Tadeja

Obdelava gradiv - LES

10

1

Šenk Jelka

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njeg. oko.

38

2

Pučnik Mateja

Računalniška omrežja

32

2

Pušnik Andrej

Šolsko novinarstvo

11

1

Potočnik Mateja

Šport za sprostitev

34

2

Šport za zdravje

27

2

Turistična vzgoja

21

1

Pučnik Mateja

Urejanje besedil

17

1

Pušnik Andrej

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5

1

Andraž Vuherer

Zvezde in vesolje

10

1

Podkubovšek Marjana

Življenje človeka na Zemlji

35

2

Pučnik Mateja

- 16 -

Brglez Darja (skupina: 1) Vrhovšek Drago (skupina: 2) Brglez Darja (skupina: 1) Vrhovšek Drago (skupina: 2)

Osnovna šola Zreče

2011/2012

10 ŠOLSKI KOLEDAR OBRAZLOŽITEV PROSTIH DNI IN DRUGIH DEJAVNOSTI

DAN

DATUM

četrtek

1. sep. 2011

ponedeljek torek

31. okt. 2011 1. nov. 2011

sreda četrtek petek nedelja

2. november 2011 3. november 2011 4. november 2011 25. dec. 2011

ponedeljek torek sreda četrtek petek nedelja ponedeljek

26. dec. 2011 27. dec 2011 28. dec. 2011 29. dec. 2011 30. dec. 2011 1. jan. 2012 2. jan. 2012

torek

31. jan. 2012

sreda

8. feb. 2012

praznik

petek sobota

10. feb. 2012 11. feb. 2012

INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH

ponedeljek - petek

20. feb. – 24. feb. 2012

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

9. april 2012

dela prost dan

petek

27. april 2012

praznik

ponedeljek

30. april 2012

torek sreda

1. maj 2012 2. maj 2012

sobota

12. maj 2012

ŠPORT ŠPAS

petek

25. maj 2012

POUKA PROST DAN (koristimo 12. maj – Šport špas)

petek

15. junij 2012

zaključek pouka za učence 9. razreda

petek

22. junij 2012

zaključek pouka za učence od 1. – 8. razreda razdelitev spričeval

ponedeljek

25. junij 2012

Začetek pouka praznik praznik

DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE JESENSKE POČITNICE

praznik

BOŽIČ

praznik

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NOVOLETNE POČITNICE

praznik

NOVO LETO NOVO LETO

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

praznik

praznik

26. junij - 31. avgust

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

VELIKONOČNI PONEDELJEK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU PRVOMAJSKE POČITNICE PRAZNIK DELA

DAN DRŽAVNOSTI LETNE POČITNICE

- 17 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

ZAČETEK IN KONEC POUKA URA POUKA

TRAJANJE

1. ura Odmor 2. ura Odmor 3. ura Odmor 4. ura Odmor 5. ura Odmor 6. ura

7.50 – 8.35 5 minut 8.40 – 9.25 malica (20 min) 9.45 – 10.30 5 minut 10.35 – 11.20 5 minut 11.25 – 12.10 5 minut 12.15 – 13.00

11 PREHRANA V šolski kuhinji pripravljamo malice in kosila. Zaželeno je, da vsi učenci malicajo v šoli. Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo do 7. ure zjutraj, bodo lahko dobili tudi zajtrk. CENE ŠOLSKE PREHRANE

MALICA Razred

Cena na dan

1.- 9. razred

0, 30€

KOSILO Razred

Cena na dan

Od 1. – 5. razreda

2,10 €

Od 6. – 9. razreda

2,40€

* ZAJTRK- 0, 55€ na dan O morebitnih spremembah cen vas bomo sproti obveščali. Prehrano boste plačevali s položnicami. Prosimo, da se držite roka plačila, ki je naveden na posamezni položnici. Ker otroci včasih zbolijo ali pa ne pridejo v šolo zaradi drugih vzrokov, vas prosimo, da daljšo odsotnost sporočite razredničarki ali v tajništvo šole ( tel: 7575620) do 8. ure zjutraj. Pri obračunu malice se upošteva odsotnost, ki je daljša kot tri dni.

- 18 -

Osnovna šola Zreče

2011/2012

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI Maja 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010), ki prinaša precej novosti tudi za prehrano v osnovni šoli. Največja novost je ta, da bo država prispevala za vsakega osnovnošolca 50 centov za malico na dan. To pomeni, da boste starši plačali le 30 centov za malico na dan, saj je cena malice za letošnje šolsko leto določena in znaša 80 centov na dan. Če znaša dohodek vaše družine manj kot 30 % povprečne bruto plače na osebo (podatki iz odločbe o otroškem dodatku), ste upravičeni še do dodatne subvencije in za malico ne boste plačali nič. Če znaša dohodek vaše družine manj kot 5 % povprečne bruto plače v Sloveniji na osebo pa je vaš otrok upravičen tudi do brezplačnega kosila. Do brezplačnega kosila je vaš otrok upravičen tudi v primeru, če so nastopile izredne razmere ( izguba službe, smrt v družini, bolezen, …). V tem primeru mora soglasje k taki odločitvi dati Center za socialno delo. Na osnovi zgoraj navedenega zakona, smo na šoli morali izdelati Pravila šolske prehrane, s katerimi vas tudi seznanjamo v tej publikaciji.

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Vsebina: 1. ORGANIZACIJA PREHRANE ZA UČENCE 2. EVIDENTIRANJE 3. NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV 4. ČAS IN NAČIN ODJAVE OBROKOV 5. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI 6. SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV 7. SKUPINA ZA PREHRANO 8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- 19 -

Osnovna šola Zreče

____ ____________ 2010/2011

1. ORGANIZACIJA PREHRANE ZA UČENCE: OBROK

ZAJTRK

ČAS

ZA KOGA

KJE

ORGANIZACIJA IN NADZOR

Ob 7. uri.

Za učence, ki pridejo v šolo do 7. ure in se na zajtrk prijavijo (vsaj 10 učencev).

V učilnici jutranjega varstva.

Učitelj, ki izvaja jutranje varstvo, poskrbi, da se hrana prinese v učilnico, da se razdeli in primerno zaužije. Po končanem zajtrku poskrbi, da se posoda vrne v kuhinjo.

Ob 9. uri za učence 1. razreda, DOPOL. MALICA

po 2. učni uri za učence vseh ostalih razredov.

20

Za vse učence, ki se na malico prijavijo.

V učilnici, kjer imajo učenci pouk 3. učno uro. Učenci, ki imajo 3. uro športno vzgojo in tehnični pouk, malicajo v jedilnici.

Za vse učence, ki se prijavijo na kosilo.

V jedilnici.

Za učence, ki ostanejo v PB 30 po 14. . uri in se na malico prijavijo (vsaj 10 učencev).

V učiteljski jedilnici.

10

Od 11. do 13. ure KOSILO

POPOL. MALICA

45

PB 1. r – ob 11. , 30 PB 2. r – ob 12. , 30 PB Č ob 11. .

30

Ob 14. .

- 20 -

Dežurni učenci posameznega oddelka malico prinesejo iz kuhinje (razredniki 1. in 2. razreda, se za prinašanje malice dogovorijo z razredniki 5. razreda). Učitelji, ki imajo v učilnicah pouk 2. učno uro, poskrbijo, da se učenci pripravijo na malico (umivanje rok, prtički) in jo razdelijo na ustrezen način (učenci sedijo na svojih mestih, dežurni učenci pa pladnje s hrano nosijo od učenca do učenca in jo ponudijo vsakemu učencu). Če je za 2. uro urejeno nadomeščanje, prevzame te naloge učitelj, ki nadomešča. V jedilnici dežurajo učitelji športne vzgoje in tehnike. Oddelkom , ki imajo 3. učno uro pouk po skupinah, razredniki določijo, v kateri učilnici bodo malicali vsi skupaj. Dežurni učenci so zadolženi, da posodo vrnejo v kuhinjo in poskrbijo za ureditev učilnice. Učitelji PB poskrbijo za ustrezno pripravo na kosilo in red v jedilnici za svojo skupino. Za ostale učence poskrbi za primerno pripravo na kosilo (umivanje rok in 20 15 mirno čakanje v vrsti) in za red v jedilnici v času od 11. . ure do 12. ure učitelj podaljšanega bivanja 3., 4. in 5. razreda. 15 Za red v jedilnici po 12. uri skrbijo kuharice in z občasno prisotnostjo še dežurni učitelj predmetne stopnje. Učitelj PB poskrbi za ustrezno pripravo na malico in razdelitev ter zaužitje obroka. Malico v jedilnico pripravijo kuharice.

2. EVIDENTIRANJE PRIJAVLJENIH NA POSAMEZNE OBROKE  Prijavo na šolsko prehrano za posameznega učenca oddajo starši razredniku svojega otroka praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. V tem primeru bo učencu zagotovljena prehrana od 1. šolskega dne. Prijavo pa lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom in v tem primeru bo prehrana otroku zagotovljena naslednji dan po prejemu prijave.  Prijavo oddajo na predpisanem obrazcu in z vsemi zahtevanimi podatki.  Prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo. Novo stanje začne veljati naslednji dan po prejemu preklica.  S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnosti učenca oz. starša, da bodo: o spoštovali pravila šolske prehrane o plačali prispevek za šolsko prehrano o pravočasno odjavili posamezni obrok o plačali polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili o šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov zapisanih na prijavi

3. NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV  Nadzor nad koriščenjem malic imajo učitelji, ki učijo v učilnici 2. učno uro.  Nadzor nad koriščenjem kosila ima kuhinjsko osebje in je urejen s posebno tehnologijo.  Nadzor nad zajtrkom, popoldansko malico in kosili učencev, ki so v podaljšanem bivanju, imajo učitelji PB.

4. ČAS IN NAČIN ODJAVE OBROKOV  Posamezen obrok lahko starši odjavijo.  Obrok je pravočasno odjavljen, če ga odjavijo vsaj en delovni dan prej do 10. ure.  Odjava mora biti pisna na obrazcu, ki je priložen šolskim obvestilom. Izpolnjen obrazec učenec ali starš vrže v nabiralnik pred pisarno računovodstva en delovni dan prej do 10. ure.  Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih odjavi učitelj, ki tako dejavnost organizira, vsaj en delovni dan prej do 11. ure v računovodstvu.  Če otrok zboli, bo šola prvi dan odsotnosti zaradi bolezni obroke odjavila sama, na osnovi sporočil učiteljev, ki bodo v učilnici 1. šolsko uro in bodo ob vpisu v dnevnik odsotnost sporočili še v računovodstvo. V primeru večdnevne odsotnosti zaradi bolezni, pa morajo obroke odjaviti starši do 8. ure zjutraj v računovodstvo šole po telefonu: (03) 7575 642 ali po elektronski pošti: odjavaprehrane.osz@gmail.com.

5. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI  Neprevzete obroke bo kuharsko osebje brezplačno razdelilo drugim učencem.  Če bodo za neprevzete obroke pokazale interes tudi humanitarne organizacije v občini, bo šola po sprejemu posebnega dogovora z njimi, odstopila hrano njim.

6. SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV  Ob začetku uvajanja Pravil šolske prehrane bomo 1. šolski dan šol. leta 2010/2011 vsem staršem posredovali izpis iz Pravil šolske prehrane.  Starše bomo seznanili s Pravili šolske prehrane v celoti na prvih roditeljskih sestankih v novem šolskem letu.  V mesecu juniju, pred izpolnjevanjem prijav na prehrano za novo šolsko leto, bomo starše znova opozorili na nekatere dele Pravil šolske prehrane.  Pravila šolske prehrane bodo objavljena na spletnih straneh šole.

7. SKUPINA ZA PREHRANO Skupina za šolsko prehrano ima 5 (pet) članov. V njej so po funkciji: vodja šolske prehrane, predstavnik vodstva šole, svetovalna delavka, ki se ukvarja s subvencijami prehrane, predstavnik sveta staršev in predstavnik učiteljev.

Skupino za šolsko prehrano imenuje ravnatelj za dobo 4 let. Naloge skupine:  pripravlja predlog vzgojno izobraževalnih dejavnosti povezanih s prehrano,  predlaga dejavnosti, s katerimi bo šola spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja na šoli, ki so sestavni del letnega delovnega načrta  vsaj enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja in o tem poroča organom šole.  obravnava druga z organizacijo šolske prehrane povezana vprašanja.

12 INTERESNE DEJAVNOSTI Prijavnice za interesne dejavnosti učenci dobijo pri razredničarki. Prijavijo se najkasneje do 7.10.2011.

INTERESNE DEJAVNOSTI NAZIV

UČENCI 2. - 3. razred 4. - 5. razred

MENTOR Vlasta PUKLAVEC Patricija JAKOP

6. - 9. razred

Patricija JAKOP

Foto in video krožek Računalništvo Računalništvo Računalništvo Računalništvo Računalništvo Taborniki Zgodnje učenje angleščine Krožek RK

5. - 9. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 1. - 9. razred

Dušan KOTNIK Andrej PUŠNIK Andrej PUŠNIK Andrej PUŠNIK Andrej PUŠNIK Andrej PUŠNIK Tadeja KAPUN

2. - 3. razred

Polona JANČIČ

6. - 9. razred

EKO krožek

7. - 9. razred

Logika Nogometni krožek

6. - 9. razred 6. - 9. razred

Andreja BLAZINA Mateja PUČNIK, Peter KOS Metka POTNIK Drago VRHOVŠEK

Bralna značka

6. - 9. razred

Alenka GALUF

Gasilski krožek

1. - 9. razred

Plesni krožek Mažoretke Vesela šola

2. - 9. razred 4. - 9. razred 6. - 9. razred

Ročnodelski krožek

4. - 6. razred

ŠAHOVSKI krožek Folklora

2. - 8. razred 1. - 6. razred

Anita BOBIK Ivica KOKOL zunanji Marija VEZENŠEK Andreja BLAZINA Vlasta PUKLAVEC Albina OROŽ zunanji Andrej ARBAITER

Šolska hranilnica

2. - 9. razred

Marjeta KOBALE

Smučarski teki

2. - 6. razred

Planinski krožek

1. - 5. razred

Pevski zbor

Ivan FALNOGA Aleš JEVŠENAK Mihela KOSI

ČAS 30

10

15

00

sreda 11. - 12.

torek 12. - 13. 00 45 ponedeljek od 7. - 7. (1. glas) 00 45 torek od 7. - 7. (2. glas) 00 45 sreda od 7. - 7. (3. glas) 00 45 četrtek od 7. - 7. 15 00 ali 12. - 13. (vsi) 00 petek ob 13. po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru petek ob 16.

00

po dogovoru 00

četrtek od 7. - 7.

45

po dogovoru po dogovoru po dogovoru 15 45 torek 12. - 13. 15 50 sreda 7. - 7. sreda ob 17.

00

po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru Po dogovoru 30 00 četrtek od 12. - 13. po dogovoru po dogovoru

Športni krožek

6. - .9 razred

Darja Brglez

Zdrav življenjski slog

2. - 9. razred

Rosana Krajnc

po dogovoru (2. in 3. razred) 10 30 ponedeljek od 12. - 13. in 25 10 petek od 11. do 12. (4. razred) sreda in četrtek 15 30 od 12. - 13. (5. razred) 15 40 torek od 12. - 13. 15 00 in petek od 12. - 13. (6. in 7 razred) 45 30 torek od 13. - 14. 00 30 in četrtek od 13. - 14. (8. in 9 razred) 30 00 ponedeljek od 13. - 15. 00 30 in petek od 13. - 14.

Za obiskovanje interesnih dejavnosti na obeh podružničnih šolah, se boste dogovorili z razredniki. Računalništvo v 2. in 3. razredu se bo izvajalo v 1. semestru (predvidoma od novembra do januarja), računalništvo za 5. in 6. razrede pa v 2. semestru (predvidoma od februarja do maja). NOVO V TEM ŠOLSKEM LETU! ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG - na podlagi pridobljenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport, se bo v šolskem letu 2011/2012 na OŠ Zreče izvajal program pod strokovnim vodstvom »Zdrav življenjski slog«. Cilji programa so:   

Spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti).

V programu bomo imeli v okviru vsake posamezne skupine 19 športnih panog, korektivne vsebine, predstavitev urbanih športov in 2 uri teoretičnih vsebin o zdravem načinu življenja, razporejenih skozi celotno šolsko leto. Program je za učence popolnoma brezplačen. Izvajalka programa: Rosana Krajnc, prof. šp. vzg.

Na šoli se izvaja tudi pouk za nekatere glasbene instrumente. Informacije dobite v Glasbeni šoli Slov. Konjice, tel. (03) 575 52 50.

13 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Kot mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobud in pomoči je namenjena učencem, staršem, učiteljem, vodstvu šole in zunanjim sodelavcem. Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev. Področja dela svetovalne službe so zelo široka in zajemajo šolsko kulturo, vzgojo, klimo, red, proces šolanja in skrb za telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj učencev. Z njo se boste srečali ob različnih priložnostih, seveda pa lahko informacije, pomoč ali nasvet pri njej poiščete tudi sami. Na šoli sta zaposleni dve svetovalni delavki, in sicer pedagoginja Andreja Blazina in socialna delavka Biserka Esih. Na šoli je zaposlena tudi specialna pedagoginja Nevenka Hlačar, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči za učence ter vodi aktiv vseh učiteljev, ki tudi izvajajo te ure. Dodatno strokovno pomoč izvajamo med poukom (v razredu ali zunaj razreda) pri predmetu, kjer ima učenec težave. Tesno sodelujemo z učiteljem, ki učenca poučuje. Pri delu se je izkazalo, da le timsko delo učiteljev, učenca in staršev otroku omogoča napredek pri učenju in na področju osebnostnega razvoja.

14 VOZAČI Vsi avtobusi otroke zjutraj pripeljejo do šole (čakala in spremljala jih bo učiteljica) in jih tja pridejo tudi iskat. Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo po končani dejavnosti varstvo do odhodov avtobusov. Varstvo izvajajo učiteljice. Za učence 1. razreda vedno poteka v učilnici 1. b razreda. Da bi bilo za učence vozače v šoli čim bolje poskrbljeno tudi v času, ko čakajo na odhod avtobusov, vas, spoštovani starši, prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite o navodilih, ki smo jih zapisali v šolskem redu za vozače. ŠOLSKI RED ZA VOZAČE  Ob prihodu avtobusa PREVIDNO IZSTOPI. Bodi pozoren na druga vozila.  Ob prihodu v šolo se preobuj in pojdi v učilnico, ki je namenjena vozačem.  Po končanem pouku se učenci vozači ZBERETE v učilnicah, ki so navedene zgoraj.  Tam počakate na dežurno učiteljico. Z njo se boste dogovorili, kako boste preživeli čas do odhoda avtobusov.  Razpored dežurnih učiteljev je na oglasni deski pri dežurnem učencu.  Dežurna učiteljica ti bo povedala, kdaj se boš odpravil na avtobusno postajališče pri šoli, ZATO SE NE BOJ, DA BOŠ ZAMUDIL AVTOBUS.  Pozor! Preden vstopiš, počakaj, da se avtobus ustavi. Zapomni si, da imate prostor vsi učenci, zato se NE PRERIVAJ.

POSEBNO OPOZORILO Dežurni učitelji bodo imeli sezname vozačev, vendar otrok ne bodo iskali po šoli. Svojemu otroku še enkrat povejte, da MORA DEŽURNEGA UČITELJA POČAKATI V USTREZNI UČILNICI IN NATO UPOŠTEVATI NJEGOVA NAVODILA.

VOZNI RED

SMER

ODHOD Z ZAČETNE POSTAJE ZJUTRAJ

ODHOD PO KONČANEM POUKU

Planina - Zreče

6.50

12.20 izpred šole 13.15 izpred šole

Skomarje - Zreče

7.10

12.20 izpred šole 13.15 izpred šole

Resnik - Zreče

7.05

13.15 izpred šole

Zlakova - Zreče

7.15

13.05 izpred šole

Dobrovlje - Zreče

7.35

13.30 izpred šole

Stranice - Zreče

7.10 (Stranice- Laznik) 7.35 (Križevec- kombi) 7.00 (Čretvež) 7.10 (Gornji Križevec)

13.15 izpred šole

15 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posamezne oddelčne skupnosti. Sestanke šolske skupnosti sklicuje mentor šolske skupnosti. Skupnost učencev šole opravlja naloge, za katere se učenci in mentor dogovorijo na uvodnem sestanku v mesecu septembru. Tudi v tem šolskem letu bo šolska skupnost prevzela organizacijo in izvedbo otroškega parlamenta.

16 ŠOLSKA KNJIŽNICA Gradivo šolske knjižnice je namenjeno potrebam devetletnega programa osnovne šole. Z ustreznimi nakupi skrbimo, da učenci in učitelji v knjižnici dobijo:  potrebno leposlovno literaturo (za domače branje, slovensko in angleško bralno značko),  ustrezno strokovno literaturo za seminarske in raziskovalne naloge učencev,  literaturo za dodatno izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev šole,  ustrezno knjižno gradivo,  vse potrebne učbenike (učbeniški sklad).

17 SKRB ZA ZDRAVE ZOBE Na šoli deluje zobna ambulanta. V njej sta zaposleni zobozdravnica gospa Mateja Kovačič in stom. sestra gospa Meta Matavž. Vhod je možen z zunanje strani šole, otroci pa imajo možnost vhoda v ordinacijo tudi iz šole. Ob začetku šolskega leta vsem otrokom pregledajo zobe, nato pa izvajajo zdravljenje in popravilo zob samo tistim učencem, ki so za svojega zobozdravnika izbrali gospo Matejo Kovačič. tel.: (03) 7575636

18 VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE Vzgojni načrt OŠ Zreče je dokument, v katerem smo na osnovi analize stanja, razprave med delavci šole, učenci in starši ter ob upoštevanju zakonskih določil zapisali, kakšna bodo naša vzgojna prizadevanja v naslednjem obdobju. Namen vzgojnega načrta, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, je ozavestiti vzgojno delovanje. Usmerjen je v doseganje in uresničevanje ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007).

Vizijo šole v vzgojnem načrtu smo strnili v naslednje besede.

S SPOŠTLJIVIMI MEDSEBOJNIMI ODNOSI DO KVALITETNEGA ZNANJA

Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (učenci, starši in delavci šole) si bomo prizadevali ustvarjati vzdušje strpnosti in medsebojnega spoštovanja, kar pomeni, da bomo upoštevali različnost, ki jo predstavlja vsak posameznik, in hkrati oblikovali prostor sodelovanja tako, da bomo zagotavljali toliko skupnega, da bo možno kvalitetno sobivanje in učinkovito delo. Sestavni deli vzgojnega načrta šole so še vzgojna načela, ki nas bodo vodila pri delu, vzgojne dejavnosti (preventivne in proaktivne, načini svetovanja in usmerjanja, vzgojni ukrepi, pogoji za izrekanje vzgojnih opominov ter določila v zvezi s pohvalami, nagradami in priznanji) ter oblike vzajemnega sodelovanja šole in staršev. Vzgojni načrt šole lahko v celoti preberete na spletnih straneh šole. Če bi ga želeli imeti v tiskani obliki, to sporočite razredniku svojega otroka. Sestavni del vzgojnega načrta šole so pravila šolskega reda, ki vam jih predstavljamo v celoti.

19 HIŠNI RED I ŠOLSKI PROSTOR Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje. To je objekt Osnovne šole Zreče in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Funkcionalno zemljišče šole zajema:  športna igrišča,  zelenice med šolo in cesto,  površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo. II POSLOVNI ČAS IN URADNE URE Šola posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka. Pedagoške dejavnosti:  jutranje varstvo od 5.45 do 7.45,  redni pouk od 7.50 do 13.00,  izbirni predmeti se lahko izvajajo tudi od 7.00 do 7.45 ali od 13. ure dalje,  podaljšano bivanje od 11.20 do 16.00,  poslovni čas vodstva šole, svetovalne službe in knjižnice je od 7.00 do 14.00. Prehrana učencev:  zajtrk za učence 1. razreda je ob 7. uri,  malica za učence od 2. do 9. razreda je od 9.25 do 9.45,  malica za učence 1. razreda je od 9.00 do 9.20,  kosilo za učence je od 11.20 do 13.30. Delo tehničnega osebja:  poslovni čas tajništva in računovodstva je od 7.00 do 15.00,  poslovni čas kuhinje in vzdrževalca je od 6.00 do 14.00,  poslovni čas čistilk je od 13.00 do 21.00. Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem. Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen prost dan.

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:  skupne in individualne govorilne ure,  roditeljske sestanke,  druge oblike dela s starši. Čas izvajanja zgoraj navedenih dejavnosti je določen z letnim delovnim načrtom šole in je objavljen v Obvestilih šole in na spletni strani šole. Uradne ure tajništva in računovodstva:  od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00,  v sredo od 13.00 do 15.00,  malica od 10.00 do 10.30. V času pouka prostih dni šola poslovni čas in uradne ure določi glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov. To objavi na vhodnih vratih in na šolski spletni strani. III UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 1. Šolski prostor se uporablja za izvajanje:  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za učence šole,  drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,  drugih dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj. V soglasju z ustanoviteljem lahko šola oddaja prostore v najem tudi drugim izvajalcem. Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno. 2. Dostop v šolske prostore  Učenci od 1. do vključno 5. razreda vstopajo od 7.30 dalje skozi vhod pri stari telovadnici. Vhod odpre dežurni učitelj.  Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod od 7.30 dalje. Vhod odpre hišnik.  Če imajo učenci pred začetkom pouka druge dejavnosti, vstopajo skozi vhod z zadnje strani šole in počakajo učitelja pri mizi dežurnega učenca v pritličju.  Vhod z zadnje strani šole je namenjen delavcem šole, dostavi ter izjemoma tudi učencem in njihovi staršem. Vhod odpre hišnik ob 5.30. Učilnice na predmetni stopnji zjutraj odpira hišnik, na razredni stopnji pa razredničarke oziroma učiteljice jutranjega varstva.

V popoldanskem času odklepa vrata učilnice mentor dejavnosti. Učenci mentorja počakajo pri mizi dežurnega učenca v pritličju. Po končani dejavnosti mentor pospremi učence do izhoda in poskrbi, da zapustijo šolsko stavbo. Tudi v popoldanskem času se učenci preobujejo v šolske copate. Enaka pravila veljajo tudi za najemnike šolskih prostorov. 3. Prihajanje učencev v šolo Učenci morajo priti v šolo pravočasno (10 minut pred pričetkom pouka oziroma drugih dejavnosti). Učenci razredne stopnje se preobujejo v copate v prostoru pri vhodu, učenci predmetne stopnje pa pri svoji omarici. Copati so lahko iz blaga (šolski copati, lahko tudi platneni z vezalkami), imeti morajo nedrseč podplat. Natikači niso dovoljeni. Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali motornim kolesom, morajo imeti opravljen ustrezen izpit in po predpisih opremljeno vozilo, ki ga parkirajo v kolesarnici. Vožnja na šolskem zemljišču ni dovoljena. Šola za vozila ne prevzema odgovornosti. V šolske prostore (tudi v garderobo) ni dovoljen vstop z rolerji, skiroji ali kotalkami. 4. Odhajanje učencev iz šole Po končani zadnji šolski uri ali drugi dejavnosti učitelj pospremi učence do izhoda in poskrbi, da čim prej zapustijo šolske prostore. Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih dejavnostih je dovoljeno samo učencem, ki so vključeni v podaljšano bivanje, v varstvo vozačev ali čakajo na druge, v šoli dogovorjene dejavnosti. Na dejavnosti čakajo v prostorih, ki so namenjeni čakanju in so objavljeni na tabli za obveščanje v pritličju šole. Izjemoma lahko učenci odidejo iz šole pred končanim poukom ali drugo dejavnostjo, če so starši tak odhod predčasno najavili razredniku ali če imajo učenci zdravstvene težave. 5. Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov po šolski zgradbi Gibanje staršev, obiskovalcev ali najemnikov po šolski zgradbi je omejeno. V učilnice lahko starši in obiskovalci vstopajo v času izvajanja pouka ali druge dejavnosti samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo le s pogodbo določene prostore v dogovorjenem času. 6. Izvajanje pouka Učitelj je dolžan točno začeti in končati uro. Če učitelj zamudi več kot 10 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost pomočnici ravnatelja, ki bo organizirala nadomeščanje.

IV ORGANIZACIJA NADZORA Šolski prostor šola nadzira z naslednjimi ukrepi: 1. Tehnični nadzor:  video sistem (kamera, priključena na monitor nadzoruje garderobe),  sistem za osvetlitev zunanjih površin (8 luči je nameščenih za nočno osvetlitev vhodov in igralnih površin). 2. Fizični nadzor:  izvajajo strokovni delavci, tehnično osebje, učenci, mentorji dejavnosti ter podjetje Hwa-rang. Ključi vhodnih vrat se lahko vročijo delavcu šole, zunanjemu sodelavcu ali pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljem. Prejemnik ključa je zanj odgovoren in mora o njegovi izgubi takoj obvestiti ravnatelja.

V UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 1. Prepovedi uporabe naprav in pripomočkov  Učencem je v šolo prepovedano prinašanje mobilnih telefonov in drugih naprav, ki omogočajo snemanje ali predvajanje zvoka ali videa. V primeru, da učenec tega ne upošteva, mu učitelj napravo vzame in jo izroči staršem.  V šolo ni dovoljeno prinašanje nevarnih predmetov in snovi, ki so lahko škodljive. 2. Pri delu je za delavce šole in za učence obvezna uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov, če to zahteva narava dela. 3. Dosledno je treba upoštevati navodila požarnega reda (kontrola naprav, instalacij, ukrepanje v primeru požara, oznake poti evakuacije, vaje evakuacije). Požarni red je v prilogi. 4. Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:  Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,  Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

5. Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca  Vsak delavec šole je dolžan ukrepati takoj, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.  Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam.  Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti vodstvo šole, svetovalno službo ali tajništvo šole.  V primeru, ko se ne da oceniti resnosti poškodbe, slabega počutja učenca ali bolezenskega stanja, je potrebno poklicati nujno zdravniško pomoč.  V dogovoru z razrednikom je treba čim prej obvestiti starše.  V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče, je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo.  V primeru vsake poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvo šole. 6. Upoštevanje načrta varne poti v šolo Šola ima izdelan načrt varne poti v šolo, ki je priloga tega hišnega reda. Z načrtom varne poti v šolo razredniki seznanijo učence na začetku šolskega leta. 7. Ukrepi neustrezno ravnanje in obnašanje v šolskem prostoru Šola ima izdelana pravila šolskega reda, kjer so navedeni ukrepi za neustrezno ravnanje in obnašanje v šolskem prostoru. Pravila so priloga temu hišnemu redu. 8. V posameznih prostorih šole pa delovanje zahteva še dodatna pravila Športna dvorana V športno dvorano lahko učenci vstopijo le v spremstvu učitelja. V učilnice, ki so opremljene s stroji in drugimi napravami, ki bi lahko bili nevarni učencem, lahko učenci vstopijo le v spremstvu učiteljev. (učilnica tehničnega pouka, gospodinjstva …). S pravili vedenja v knjižnici in čitalnici seznanijo učence in učitelje knjižničarke. S pravili vedenja v jedilnici seznani učence in učitelje učiteljica, ki je vodja šolske prehrane. 9. Dežurstva Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotovila varnost, red in čistoča, učitelji in učenci opravljajo dežurstva po razporedu.

Dežurstva učiteljev potekajo po letnem razporedu, in sicer:  pred začetkom pouka (učitelji PP od 7.15 do 7.45 v pritličju, učitelji RP od 7.30 do 7.45 v pritličju pri vhodu za učence RP),  med glavnim odmorom v pritličju, v 1. nadstropju in v 2. nadstropju od 9.30 do 9.45, od 12.10 do 13.05 v pritličju (tudi jedilnica), nato na avtobusni postaji do 13.20.  pri vozačih (učiteljice RP od 11.25 do 12.20 in od 12.15 do odhoda zadnjega prevoznika). Naloge dežurnega učitelja  Skrbi za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost.  Opravlja preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci, in opozarja na pomanjkljivosti.  Nadzoruje delo dežurnih učencev.  Učence opozarja na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici. Naloge dežurnega učitelja v jedilnici  Skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico.  Skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico.  Skrbi, da gredo učenci k pultu brez prerivanja.  Skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano.  Skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili.  Skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico. Dežurstvo učencev Učenci 8. in 9. razredov opravljajo dežurstva pri vhodu od 7.15 do 13.05. Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki.  V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežuren, za zamenjavo poskrbi razrednik.  V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva.  Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev svojega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka.  Dežurni učenec o svojem delu vodi dva pripravljena zapisa. Na prvega zabeleži podatke o obiskovalcih šole, na drugega pa opažanja in opravljene naloge.  Skrbi za urejenost avle in ugaša luči.  Izpolnjuje vse naloge, ki so zapisane v mapi dežurnega učenca.

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden ali dva tedna. Imata sledeče naloge:  skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,  ob prihodu učitelja v razred ga seznanita o odsotnostih učencev,  po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,  po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,  v odmorih pazita, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,  javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolskega inventarja,  opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik. 10. Red v garderobi Učenci razredne stopnje hranijo obutev in garderobo v za to določenih prostorih.  Učenci predmetne stopnje hranijo obutev in garderobo v omaricah. Ključ zanje dobijo na začetku šolskega leta v 6. razredu in ga obdržijo do konca šolanja.  Če učenec izgubi ključ garderobe, mora kupiti novega.  V omarici so lahko samo obleka, obutev in šolske potrebščine.  Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca.  Učenci morajo pred podelitvijo spričeval ob koncu pouka izprazniti omarico in jo očistiti.  Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo in hranijo v šoli.  Omarica ne sme biti popisana ali polepljena.

VI OSTALA DOLOČILA HIŠNEGA REDA  Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.  Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.  V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.  V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali. To lahko dovoli vodstvo šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnem procesu.  Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole, v Obvestilih in na spletni strani šole.

20 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ZREČE Pravila šolskega reda OŠ Zreče so okvir, s pomočjo katerega OŠ Zreče skrbi za zagotavljanje varnosti učencev in za izvajanje pravic in dolžnosti učencev, ki izhajajo iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja (2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli – Uradni list RS, št. 102/2007) ter iz drugih zakonov, predpisov in aktov s področja varovanja pravic otrok. I

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA SO:  da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,  da izpolni osnovnošolsko obveznost,  da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole,  da spoštuje pravila hišnega reda in šolskega reda,  da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter tega namerno ne poškoduje,  da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice in pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

II ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV Šola zagotavlja varnost učencev z naslednjimi ukrepi:  z doslednim upoštevanjem in izvajanjem hišnega reda OŠ Zreče;  z izvajanjem veljavnih normativov in standardov pri oblikovanju oddelkov in upoštevanjem predpisov pri urejanju in uporabi objektov, opreme ter učil;  z osveščanjem učencev, staršev in delavcev šole o pravicah in dolžnostih učencev in načinih iskanja ustrezne pomoči v primeru poniževanja, nadlegovanja, diskriminacije in trpinčenja. III ORGANIZIRANOST UČENCEV Osnova organiziranosti učencev je oddelčna skupnost, ki jo tvorijo vsi učenci oddelka. Oddelčne skupnosti se združujejo v skupnost učencev OŠ Zreče. Vsaka oddelčna skupnost imenuje dva predstavnika v skupnost učencev. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole, in sicer po enega predstavnika iz vsakega oddelka od 5. do 9. razreda. Ti izberejo odbor petih članov, ki skupaj z mentorjem koordinira delo parlamenta. Delo šolskega parlamenta in skupnosti koordinira in usmerja učitelj mentor, ki ga imenuje ravnatelj, ko pridobi mnenje skupnosti učencev. Vsebine delovanja posameznih oblik organiziranja učencev so podrobno opredeljene z njihovim letnim programom dela.

IV PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

UČENCI

STARŠI

Redno in pravočasno ter pripravljen prihajam k pouku. Po končanih obveznostih odidem domov.

Skrbimo, da otrok redno in pravočasno prihaja k pouku in da prihaja k pouku pripravljen. Otroku zagotavljamo pogoje za opravljanje domačega dela in se zanimamo za njegovo šolsko delo.

Odgovorno opravljam svoje naloge. Upoštevam navodila učiteljev in drugih delavcev šole. V šoli in na celotnem šolskem prostoru skrbim za svojo varnost in varnost drugih. Pazim na opremo in okolje. Skrbim za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi v šoli Do ljudi v šoli se obnašam spoštljivo.

Upoštevamo skupne dogovore. Otroka učimo skrbeti za lastno varnost in varnost drugih. Z zgledom in privajanjem na odgovoren odnos do domače ali njegove lastnine spodbujamo skrb za opremo in okolje. Skrbimo za zdravje otroka Z lastnim zgledom spodbujamo spoštljivo vedenje svojega otroka.

Kot hude kršitve pravil obnašanja in ravnanja opredeljujemo: 1. namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe, stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 2. krajo lastnine šole, drugih učencev, delavcev in obiskovalcev šole; 3. popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola; 4. grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo. 5. namerni fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo. 6. izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole; 7. ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole; 8. kajenje, prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev ter napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu; 9. prinašanje, posedovanje in uporaba nevarnih predmetov, orožja ter pirotehničnih sredstev; 10. spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole. V VZGOJNI UKREPI ZA KRŠITVE PRAVIL Pomemben del vzgojnega delovanja je sprotno odzivanje delavcev šole na vedenje učencev, ko potrebujejo podkrepitev za ustrezne oblike vedenja (pohvala), ali na situacije, ko potrebujejo opozorilo za neustrezno vedenje.

Osnovna oblika vzgojnega delovanja je pogovor. Tega z učencem opravi strokovni delavec, ki je zaznal neprimerno vedenje, ali po dogovoru z razrednikom drugi strokovni delavec. Pogovor vodi tako, da v čim večji meri vključuje elemente za samopresojo pri učencu ter nato tudi možnosti, da posledice neustreznega vedenja popravi. Če pa to ni možno, lahko učenec nastalo »škodo« popravi z nadomestnimi dejanji (restitucija). Kadar gre za spore med učenci, lahko delavec uporabi metodo mirnega reševanja sporov – mediacijo. Strokovni delavec šole, ki zazna neustrezno vedenje, najprej uporabi ustrezne načine, da tako vedenje prepreči. V nadaljevanju pa je pogovor z vsemi zgoraj navedenimi oblikami temeljna oblika vzgojnega delovanja tudi pri uporabi vzgojnih ukrepov. Praviloma se postopki vodijo v naslednjem zaporedju:  učitelj, ki je zaznal neprimerno vedenje,  razrednik z učencem (razjasnitev okoliščin),  razrednik z učencem in starši,  vključitev šolske svetovalne službe,  vključitev vodstva šole,  vključitev zunanjih institucij. Razrednik se lahko v skladu s svojo strokovno avtonomijo odloči, da zgornjega zaporedja ne bo upošteval.

Med posledicami, ki jih strokovni delavec lahko uporabi po neustreznem vedenju učenca, so:  ukinitev nekaterih pravic učencu (ne more zastopati šole na raznih prireditvah in tekmovanjih, ne more se udeležiti raznih dejavnosti, ne more obiskovati interesnih dejavnosti, za določen čas izgubi pravico do kosila in šolskega prevoza …);  nadomestno delo (pomoč tehničnemu osebju šole, delo v knjižnici, urejanje okolice šole, podaljšanje dežuranja za reditelja …);  odstranitev učenca od pouka ali druge dejavnosti. Ta ukrep se uporabi, kadar učenec moti pouk in tako onemogoča ostalim učencem nemoteno delo. Učenec je v času odstranitve pod nadzorom, zamujeno pri pouku pa nadomesti s samostojnim delom pod nadzorom po končanem pouku. V primeru, da manjkajočih ur ne nadomesti po pouku in za to nima opravičila, ima neopravičeno uro.

O obliki posledic za neustrezno vedenje morajo predhodno na ustnem pogovoru biti obveščeni starši. O takem ustnem pogovoru strokovni delavec vodi zapisnik.

Kadar šola uporabi vse ukrepe, ki so določeni z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda, in ti niso dosegli namena, izreče vzgojni opomin v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/2008). VI OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI UČENCEV Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. V primeru, da tega niso storili, razrednik pozove starše, da sporočijo vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali pisno. Opravičila je treba razredniku posredovati najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v tem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ustrezno ukrepa.

VII SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju obveznih zdravniških in zobozdravniških pregledov ter cepljenj otrok v času šolanja. Zdravstvenim organizacijam šola omogoča preventivno delovanje.

21 PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA GORENJE Na podružnični OŠ Gorenje bo pouk potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Na šoli bo urejeno tudi varstvo vozačev. O vseh dejavnostih, ki bodo potekale na šoli, so bili starši seznanjeni na 1. roditeljskem sestanku.

22 PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA STRANICE Na podružnični OŠ Stranice bo pouk potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Poleg rednega pouka bodo potekale tudi različne interesne dejavnosti. Organizirano bo tudi podaljšano bivanje, ki bo potekalo od 11.25 do 15.30. Več informacij o delu na šoli ste dobili na prvem roditeljskem sestanku.

SMER

ODHODI ZJUTRAJ

ODHOD PO KONČANEM POUKU

Lindek (Stranice)

7.25

13.25 izpred šole

Spodnje Stranice (Laznik)

7.35

13.25 izpred šole

Poljana (Roušer) (Stranice)

7.45

13.25 izpred šole

Lipa – avtobusna postaja

7.48

13.25 izpred šole


Publikacija 2011/2012