Issuu on Google+

ត ្ល ៌ នទាន់ ១០០០៛ ព័តមា តុការណ៍ និងគួរឲ ឿទុកចិត្ត សូមចូល កាន់ ហទំពរ័ www.vorakchun.com ឆាំទី០៣ ស ្តច ះមហាវរក ជាវរបុរសជាតិ ល ជារា ្ត ្មរ ប់លំដាប់ថា ក់ឯកភាពគា រព យ ះស្ម័ ភ្នំ ញ ៖ មាន ង ឃុំ ំងលាវ សាសន៍សំ ះ ុករលា ត្ត សំណាលជាមួយពលរដ្ឋ ភូមិអណង កំពង់ឆាំង ចំនួន ២៩៧ សារ កាលពី ស ឹក ្ងទី ២៧ ្តច តុលា ឆាំ២០១២ នាយករដ្ឋម បានរម្លឹកអំពីការដ ពិធីបុណ វរក ្អ រ ្តី ហ៊ុន ្ហ និង ះបរមសព ស និងបាន អានបន្ត រព្ធ ្តច ះ ន ះរាជ ខ០៩៥ ្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៩-៣១ តុលា ឆាំ២០១២ សាកលវទ ល័យ មា ហុិឌុល ចូលរួម រ កទុក្ខ និង កសា យចំ ះការ ចូលទិវង្គតរបស់ស ្ត ច ះមហាវរក ភ្នំ ពលរដ្ឋ ន ញ ៖ក្នងឱកាស ្មរ ល ជា ប់ទិសទី រួមទាំងអ្នក បាយ ថាក់ដឹកនាំ តាមបណា សជាមិត្ត បានចូលរួមរ អានបន្ត ទូទាំងពិភព ក ក ះរាជមរណទុក្ខ ៣ ទំព័រ កម្មករសំណង់ វដងស ច គា នប ្ច ក ស បា ក់ វា យ ចំ ក លសា ប់ ក ង រ ះមហា ្លងអំណរគុណចំ ះ ២ ទំព័រ អាយខុន ផា ច់ជីវ តអ្នក ជិះកង់ យប ន ដល់មន្ទីរ ទ កណាល ៖ មួយបាន យី ឥស រជនកំពូលៗ ចាំទទួល ះបរមសព ស ្តច ះមហាវរក យក្តី កសាយអា ះអាល័យជាទីបំផុត ើត ខ ២១០ ះថាក់ចរាចរណ៍ ើង ើកំណាត់ផ្លវជាតិ សាកសព កម្មករសាប់ក្នងរ ង ១០៩ ទល់មុខហាង ហង នាគ បណា លឲ មនុស មាក់បានសាប់បាត់បង់ជីវត និងពីរនាក់ អានបន្ត ទំព័រ ៥ ភ្នំ បុក ញ ៖ បុរសជាកម្មករសំណង់ មាក់បានសាប់បាត់បង់ជីវតភាមៗ ខណៈ ឹះយាងអា ចអាធម លដងស្ទចបាក់វាយចំពាក់កណាល អានបន្ត ៣ ទំព័រ អា ង ខ ន ជា ៉ អឹ ម ផឹ ក វង នាំ ក ទី សុំឲ សាលា បុរស មា ក់បាន សា ប់ បក្ខពួក តវាយអ្នកដឹកជន្លង់ ច ឧទ្ធណ៍រាប់ ងផា ត់សន្លឹក យ ល រថយន្ត ះ ៖ ៉អឹម ុកស្នលផឹក កំពង់ចាម កាលពី លា ងជាង១០ ត ចំ ះមុខ ើងវញ លុច សុី ស បុក បាក់ក វង ើករថយន្ដ ញកាក់រថយន្ដដឹក យប់ ្ងទី ២៤ តុលា ឆាំ ២០១២។ តាម ភព័ត៌មានពី ក អ៊ុក មន្នី ជន្លង់ ច ើយវាយមាស់រថយន្ដជាន់ កផ្ទប់ នឹងដី ចំណចសាន ចង្គមសាន ឃុំតាឡង ុក មត់ វ ភូមិ ត្ដ ទ ុស អាយុ ២៩ ឆាំ អានបន្ត លជាជនរង ទំព័រ ៤ រថយន្តសា រច បុកម៉ូតូសា ស របួស ធ្ង ន់ ល ពី រ នា ក់ ដា ក់ ច បា ត់ ភ្នំ ញ ៖ ក្នងការ ះ តាំងសមាជិក-សមាជិកា អានបន្ត ទំព័រ ត ុម ើស ឹក ៣ ភ្នំ ភាមៗ ញ ៖ បុរសមា ក់បានសា ប់ នឹងក អានបន្ត ្លង ទំព័រ ើត តុគួរឲ ៤ ĝǓ)$˜Z+^7.h2[( :r3nǬ7?<¨Y3C  ˜Z:Zǔ>CY$ǓǼɧdz$?@Â5Ǔǻ?  r=F7˜>Ǜ3Y7Y(@ Â5Ǔǻdz  îǓ7 8^?Z2ȄÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(C^<8¨ª7Ǜ  CYCǓ¦7YCǓ¦Y3ĬǓ?Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2o )^?>_<dzíǓ8mǔ>:7Ǔ¢?m7Y(8  $ʈǓ=Ⱥ=ǩïǓ?m:ZS$K3˜<dz  ʈíǓǙ>Ǔ¢ dz8^F^DǓǼ2Ȅdz$?@Â5Ǔǻ6Yǔ>řǓdz$?@Â5Ǔǻ?r=F7˜>Ǜ3YĬǓ?Ǭ7 9ǓǼ=Ǯ?mɈúǓ(†.?mɈúǓ(‡=8m:ZŖŒǓ)7š.?mŖŒǓɳ>Èǣ<@Â5Ǔ¢©FM 91 MHz 7Y(@ Â5Ǔ¢©87˜ǩïǓ?mFM 99.25 MHz:ZÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(v  C^<F>&]2 ជនរង ភ្នំ បានបត់ ះ ល វរថយន្តសារចបុក ញ ៖ រថយន្តសារចមួយ ្វងចូលផ្លវ តុងមួយក៏ ឿង បុក ើយ ើករត់បាត់ ម៉ូតូសាសជិះ អានបន្ត ល យបុរស ២ នាក់ខណៈ ទំព័រ ៤ សំណំ ឿងម ី ៉អឹម ល រកសុី ើ ើយគំរាមអ្នក កា តដំ ើរការយឺតៗ ឧត្តរមានជ័យ ៖ សំណំ ឿង អ្នកសារព័ត៌មាន ៣ នាក់ អានបន្ត ទំព័រ ល ត្ដឧត្ដរ ៤ www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ ញថ្មី ខណ នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com ្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


វរជនខ្មែរ លេខ ៩៥

Related publications