Issuu on Google+

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงการ โครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2


สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒

Related publications