Issuu on Google+

กาวสูปที่ 9 Subscriber Only ! น้ําทวม-ภัยแลง ความเสี่ยงที่คนไทยเผชิญ ฉบับที่ 193 ปกษแรก เมษายน 2555 ‘3 in 1’ บิ๊กอีเวนทฟนฟูบาน+เมือง BN#193_ad Conwood_Pro3.ai จากวิกฤตอุทกภัยในป 2554 ที่สรางความเสียหายรุนแรง และสงผล ใหที่พักอาศัยและอาคารตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับความเสียหาย เปนจํานวนมาก “ทีทีเอฟ” ในฐานะผูนําในการจัดงานแสดงสินคาเพื่อ อุตสาหกรรมกอสรางของไทย และมีประสบการณยาวนานกวา 30 ป จึง ไดจัดงานมหกรรมแสดงสินคาภายใตแนวคิด “ฟนฟูบาน + เมือง” ซึ่ง เปนการรวมงานแสดงสินคา 3 งานเขาไวดวยกัน คือ “BuildTech ’12” งานแสดงสินคาวัสดุ – อุปกรณกอสรางและตกแตง, “ConXpo ’12” งาน แสดงสินคาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณเพื่อธุรกิจกอสรางและบริการ และ “Energy Saving ’12” งานแสดงสินคาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัด พลังงาน ขึ้นที่ ไบเทค บางนา ในชวงเวลาเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 5 – 8 เมษายนนี้ นายชาตรี มรรคา กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ที ที เ อฟ อิ น เตอร เนชั่นแนล จํากัด เผยถึงรายละเอียดของจัดงานวา การจัดงานในปนี้มาจาก ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาน้ําทวมในชวงปลายป 2554 ที่ R1_SHERA board-Floor_iMac2.ai 28/3/2012 22:11 ทําใหเกิดความเสี ยหายเปนวงกวาง และมีสงิ่ 1กอสร างเปนจํานวนมากที ต่ อ งการ การบูรณะฟนฟูใหกลับมาใชงานไดดังเดิม อานตอหนา 6-7 BN#193_p01-13_Pro3.indd 1 1 เอพีพีบอรดเปดตัวไมGREEZU ชูติดตั้งรื้อถอนงายน้ําทวมไมเสีย เอพีพี บอรด เกาะกระแสน้ําทวม นําเขาพื้นไม ไผจากประเทศ จีน ภายใตแบรนด GREEZU ชูจุดเดนเรื่องการติดตั้งดวยระบบ คลิปล็อค ทําใหงายตอการติดตั้งและรื้อออกเมื่อเจอปญหาน้ําทวม เปดตัวครั้งแรกในงาน BuildTech’ 12 นายประสิทธิ์ หงษรานนท ผูจ ดั การฝายขาย บริษทั เอพีพี บอรด จํากัด เปดเผยวา บริษัทไดนําเขาพื้นไมที่ทําจากไม ไผ ภายใตแบรนด GREEZU จากประเทศจีน โดยมี 2 แบบใหเลือกคือ แบบที่ใชสําหรับ ภายใน (Bamboo flooring) และใชภายนอก (Bamboo decking ) มี 2 สี ใหเลือก คือ สีธรรมชาติ และสีคารบอน โดยทําการเปดตัวสินคาเปน ครั้งแรกในงาน BuildTech’ 12 GREEZU ผลิ ต จากไม ไ ผ จี น ที่ นํ า มาประสานเข า ด ว ยกั น ด ว ย เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย อานตอหนา 7 4/2/12 1:50 PM 3/14/12


ฉบับที่193 ปักษ์แรก เมษายน 2555

Related publications