Issuu on Google+

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ĐÁP ÁN Môn: HÓA HỌC, khối B Mã đề thi 371 402 195 268 659 836 D B B D D C C A D D A B A B B C C A C D C A D C D D D B D B A D D A D D A D B B C A B A B A B D B D A B C A D C C B A A B A D D B B A C D C D D B A A A C B D A D A A A B D D B C D B B A C C B A C B B C C B C D D B A D A C A A B D C C B C C C B D D C B A C A B A D D B A D C A A C C C B D D D A B D C C B B C D B C A C C B A D C A A D A B B B D C D A D C A A B C A B D A D D D B B A A 1


DA_Hoa_B_Nam2008

Related publications