Issuu on Google+

TURISTIČNO OGLEDALO September 2010 Marec 2010 TURISTIČNO OGLEDALO SLOVENIA RESEARCH TURISTIČNO OGLEDALO OGLEDALO TURISTIČNO Slovenska turistična Slovenska turističnaorganizacija organizacija ● • Raziskave in in razvoj Raziskave razvoj • ● www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave Številka 4 3 September, Številka | Marec, 2010 Vsebina Vsebina I. Turistični promet v prvi polovici leta 2010 I. Turistični promet v letu 2009 - Svet, Evropa - Svet, Evropa - Slovenija - Slovenija - Pomembnejši emitivni trgi II. Trendi in napovedi za leto 2010 II. Trendi in napovedi za leto 2010 III. Izsledki aktualnih raziskav - Svet, Evropa - Indeks državnih znamk - Slovenija - Globalni indeks varnosti - Indeks turistiočnega zaupanja - Raziskava odnosu managerjev v slovenskih turističnih podjetjih ter tujih turistov v Sloveniji do III. Izsledki aktualnih raziskav podnebnih sprememb - Analiza nemškega trga in zelenega turizma - Raziskava med turisti v specializiranih - Potovanja turistov iz ZDA v Evropo pohodniških hotelih - Demografske spremembe in turizem - Anketa o tujih turistih v Sloveniji v letu 2009 (začasni podatki) Uvod Uvod V začetnih mesecih leta 2010 turizem na svetovni ravni doživlja nekoliko kot je predvideno Leto 2009 se bo hitrejše zapisalookrevanje, v zgodovino kotbilo leto največje v začetku leta.recesije Napovedi turizma za letolet 2010 ostajajo gospodarske od rasti sredine tridesetih prejšnjega enake napovedim iz začetka 3–4 %,okrevanja Evropa: 3 %), stoletja. Kljub temu, da leta so (svet: se znaki v saj se pričakuje, da bo rast prihoda mednarodnih turistov nekaterih državah začeli kazati po prvi polovici lanskega v drugi leta nekoliko nižjaposebej kot v prvi polovici leta. leta, bo polovici rast počasna in težavna, v Evropi. Okrevanje turizma na svetovni ravni je v precejšnji meri odvisno od rasti turizma v Evropi, ki veno prvinajslabših polovici leta Tudi za področje turizma je leto 2009 let beleži najnižjo stopnjo rasti prihoda mednarodnih turistov v zadnjih desetletjih. Na globalni ravni se je leto končalo regijami. smed karsvetovnimi 4,3% upadom rasti mednarodnega turističnega prometa, na evropski ravni je upad še večji. Kriza, ki se Slovenija se vplivom gospodarske recesije in njenega je pričela negativno odražati v turističnem prometu že v vpliva na turizem ni izognila. V letu 2008 in 2009 so drugi polovici leta 2008, je najbolj prizadela poslovni indeksi turističnega zaupanja kazali večji optimizem kot turizem. Turisti so potovali bližje domu, potovali so evropski in svetovni. V letu 2010 je panel slovenskih manjkrat, za manj časa, na potovanjih so manj trošili. turističnih strokovnjakov bolj pesimističen, kar nakazuje, da je okrevanje v slovenskem turizmu, kljub pozitivnim V Sloveniji beležimo podoben upad prihodov tujih skupnim indeksom rasti števila prihodov in prenočitev turistov in prihodkov kot v Evropi. Slovenskaturistična turistična organizacija Slovenska organizacija ● • K ugodnejšemu rezultatu pa kot so na prispevali turistov v Sloveniji,skupnemu razmeroma počasnejše drugih domači turisti, ki so v letu 2009 ustvarili v Sloveniji več trgih. prenočitev kot v 2008. V četrti številki TURISTIČNEGA OGLEDALA lahko preberete oČerezultati h turisti čnega prometa na od svetovni, pojmujemo okrevanje kot točko, katere evropski se stvari in slovenski ravnilahko v prviugotovimo, polovici leta nehajo slabšati, da2010 so seter nanapoved globalni turisti čnega prometa za leto 2010. Seznanite se ravni na področju turizma prvi znaki okrevanjalahko pričeliz izsledki projekta analize nemškega turisti kazati vobsežnega zadnjih mesecih prejšnjega leta, čeprav ječnega treba trga, vplivom demografskih na turizem in pri tem upoštevati primerjavosprememb z nizkimi osnovami v letu si2008, ogledate ameriških turistov, ki potujejo v ko seznačilnosti je kriza začela odražati v turizmu. Kljub Evropo. temu, da so trenutne napovedi glede rasti turizma za leto 2010 bolj pozitivne kot pred nekaj meseci, bodo počasno gospodarsko okrevanje, šibko zaupanje potrošnikov in visoka stopnja nezaposlenosti vplivali na I.počasno Turistiokrevanje čni promet v letu 2010 na področju turizma, ki bi si naj ne opomogel prej kot leta 2012. Sposobnost turističnega 1. Svet, Evropa gospodarstva, da bo v teh razmerah ponudilo trendom prilagojene skušalo okrepiti cenovno Leto 2009 se produkte je zapisaloinv zgodovino kot leto največje pozicijo, je zagotovo pomembnejših na gospodarske recesije eden od sredine tridesetih dejavnikov let prejšnjega poti do okrevanja. stoletja, kljub temu, da so se znaki okrevanja v nekaterih državah začeli kazati v prvi polovici lanskega leta. Po napovedihkriza turističnih strokovnjakov bo Gospodarska v letu 2009 je vplivala(ITZ, na 2010-1) velik upad slovenski turizem okreval na svetovni mednarodnega turisti čnegapočasneje prometa.kotPreteklo leto 2010desetletjih strokovnjakieno vidijo jeravni. bilo Vvletu zadnjih od priložnosti najslabših razvoja let na predvsemturizma. v oblikovanju novih, inovativnih turističnih področju Število prihodov tujih turistov je na produktov terpo učinkovitem trženju, še vedno pa obstaja svetovni ravni ocenah UNWTO (Barometer, 8/2010) v negotovost nadaljevanja letu 2009 upadlozaradi za 4,3 %morebitnega na 880 milijonov, prihodki s gospodarske krize in na posledično upada turističnega strani turizma pa so se svetovni ravni zmanjšali za 5,7 po kratkih počitnicah) ter %povpraševanja na 611 bilijona(predvsem evrov. (Barometer, 8/2010; Barometer verjetnost povečanega na cene. Vsekakorturizma smo v Update August 2010). pritiska Prvi znaki okrevanja obdobju, je potreben temeljit premislek o trenutnih na globalnikoravni so se začeli kazati v zadnjih mesecih aktivnostihleta. zaradi preživetja in dolgoročnih razvojno preteklega trženjskih izzivih, ki bodo zagotavljali konkurenčnost slovenskega turizma na dolgi rok. V tretji številki TURISTIČNEGA OGLEDALA lahko preberete o rezultatih turističnega prometa na svetovni in evropski ravni ter v Sloveniji v letu 2009, ter se seznanite z napovedmi za leto 2010. Raziskave in razvoj ● Raziskave in razvoj • www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave 11


Turistično ogledalo 4

Related publications