Issuu on Google+

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici Predstavničkog doma, odrţanoj 12. maja 2010. godine, i na 46. sjednici Doma naroda, odrţanoj 28. maja 2010. godine, usvojila je ZAKON O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU („Službeni glasnik BIH“, 48/10 od 14.06.2010. godine) GLAVA I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Zakonom ureĎuju se radno vrijeme i obavezni odmor mobilnih radnika u drumskom prevozu, vrijeme voţnje i period odmora vozača koji obavljaju drumski prevoz robe i putnika, ureĎaji za biljeţenje u drumskom prevozu (u daljnjem tekstu: tahografi), način, uslovi i postupak imenovanja radionica, uslovi i postupci kontrole, nadleţnost organa i njihova ovlašćenja, sluţbene evidencije, nadzor nad sprovoĎenjem ovog zakona, te prekršaji i kaznene odredbe. Član 2. (Oblast primjene i izuzeci) (1) Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na: a) drumski prevoz dobara gdje najveća dozvoljena masa vozila, uključujući bilo koju prikolicu ili poluprikolicu, prekoračuje 3,5 tone, i b) drumski prevoz putnika vozilima koja su konstruisana ili trajno prilagoĎena za prevoz više od devet lica, uključujući vozača, i namijenjena su za tu svrhu. (2) Vozila čija je najveća dozvoljena masa s priključnim vozilom veća od 3,5 tone, te autobusi konstruisani ili trajno prilagoĎeni za prevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, moraju imati ugraĎen tahograf. (3) Nova vozila iz stava (2) ovog člana, koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini nakon 16. 06. 2010. godine, moraju imati ugraĎen digitalni tahograf. (4) Ovaj zakon primjenjuje se na drumski prevoz koji se obavlja na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na drţavu registracije vozila. (5) Na meĎunarodni drumski prevoz primjenjuju se odredbe Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju meĎunarodni drumski prevoz (u daljem tekstu: AETR sporazum) i to: a) tokom čitave voţnje, za vozila registrovana u Bosni i Hercegovini ili drţavama koje su ugovorne strane AETR sporazuma;


Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika 48-10

Related publications