Issuu on Google+

1 หัวขอบรรยาย : ผูบรรยาย : protozoa and flagellate infections รศ.ดร. นพ.คม สุคนธสรรพ อมีบา (AMOEBA) อมีบาเปนโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่โดยอาศัยขาเทียม (pseudopodia) ซึ่ง เกิดจากการไหลของเอกโตพลาสมที่มีทิศทางการไหลไดหลายรูปแบบ อมีบาที่ทําใหเกิดโรคในคน (pathogenic amoeba) เปนอมีบาที่มีความสําคัญมาก แบงไดเปน 2 กลุม คือ 1 อมีบาที่เปนปรสิตในคน (parasitic amoeba) ไดแก Entamoeba. histolytica 2 อมีบาที่ดํารงชีพแบบอิสระแตสามารถกอโรคในคนได (free-living amoeba) เชน Naegleria fowleri และ Acanthamoeba spp. อมีบาที่เปนปรสิตและกอโรคในคน (pathogenic amoeba) Entamoeba histolytica โรค : Amoebiasis การกระจายทางภูมิศาสตร :พบไดทั่วโลก โดยเฉพาะเขตรอน ในประเทศกําลังพัฒนา รูปราง : - โทรโฟซอยต : ขนาดประมาณ 20-30 µm บางครัง้ อาจมีขนาดใหญถึง 60 µm มี รูปรางไมแนนอน ภายในโทรโฟซอยตมีเพียง 1 นิวเคลียส - ซิสต :ขนาดประมาณ 10-20 µm มีรูปรางกลมหรือกลมรี มีผนังหุมตัว แตจะมีจํานวน 1-4 นิวเคลียส ซิสตทนอยูในที่ชื้นแฉะได นาน 8 วัน ในน้ําได 9-30 วัน ในน้ําเย็น 4o เซลเซียส จะอยูไดนาน 3 เดือน แตจะถูกทําลายดวย ความแหงที่อุณหภูมิ 50o เซลเซียสหรือน้ํายาฟอรมาลินความเขมขนรอยละ 5 ในเวลา 30 วินาที วงจรชีวติ : ในวงจรชีวติ ของ E. histolytica มีระยะสําคัญอยู 2 ระยะคือ โทรโฟซอยต และซิสต ระยะโทรโฟซอยตเปนระยะที่โปรโตซัวอยูใ นสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีการกินอาหาร ขับถาย และสืบพันธุ โดยปกติโทรโฟซอยตจะอาศัยอยูในผนังหรือชองวางของลําไสใหญสวน colon โดยเฉพาะในสวน cecum และ sigmoidorectum และเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปไม เหมาะสมในการดํารงชีวิตจะมีการสรางซิสตเกิดขึ้น พบระยะซิสตเฉพาะใน lumen ของลําไส ใหญเทานั้น ซึ่งตอมาจะถูกขับออกพรอมกับอุจจาระ หากคนกินอาหารที่ปนเปอนดวยซิสตระยะ ติดตอ (ซิสต 4 นิวเคลียส) เขาไป โปรโตซัวจะออกจากซิสตในลําไสเล็ก (excystation) กลายเปนระยะโทรโฟซอยต การกอโรค: คนไดรับอะมีบาจากการบนเบื้อนอาหาร และน้ําดื่มจากการบนเบือ้ น ของอุจจาระใน แหลงน้ํา หนือใชอุจจาระทําปุย หรือจากผูปรุงอาหารและบริกรไมรกั ษาความสอาด นอกจากนี้


Amoeba

Related publications