Issuu on Google+

Kasım 2009 SACAYAK TBMM Tutanakları 15’inci Birleşim 10 Kasım 2009, Salı Onur Öymen’in Konuşması www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/ham/b01501h.htm […] BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, şimdi genel görüşme önergesi üzerinde gruplar adına ilk konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Onur Öymen yapacaklar. Sayın Öymen, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) Hükûmetin bir türlü dile getiremediği, ama kafasından geçen proje, terörle mücadele değil terörle müzakere projesidir ve bu, Atatürk’ün terörle mücadele konusundaki politikasına taban tabana terstir, zıttır. CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (Bursa) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Hükûmetin genel görüşme önergesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bugün 10 Kasım, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Hükûmetin genel görüşme için böyle bir günü seçmiş olması ibret vericidir. Bazıları “Atatürk öldüğüne göre meydan bize kaldı, şimdi dilediğimizi yapabiliriz. Onun çizdiği hedeften saptırıp başka ufuklara götürebiliriz.” diye düşünebilirler. Bunun örnekleri yok mu? Var. Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri laikliktir ve bugün iktidarda bulunan siyasi parti Anayasa Mahkemesi tarafından, 11 üyenin oyuyla laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu için mahkûm edilmiştir. Bırakınız Türkiye’yi, dünyada bunun bir örneğini hatırlayan var mı? Hem Atatürk’ün eserine bu kadar karşı çıkacaksınız, ondan sonra da zaman geldiğinde “Biz de Atatürkçüyüz.” diyeceksiniz. Geçiniz, kimse inanmıyor size. Atatürk’ün hayatı sona erdi 10 Kasımda, ama Atatürk’ün ideali, hedefleri, ilkeleri, devrimleri ve devlet anlayışı bu milletin kalbinde yaşamaktadır ve size şunu söyleyeyim: Bu millet Atatürk’e sahip çıktıkça hiç kimsenin gücü Atatürk’ün eserlerini tahrip etmeye yetmeyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) Değerli arkadaşlarım, bu görüşmenin 10 Kasımda yapılması yalnız Atatürk’ün anısına bir saygısızlıktan ibaret değildir. Burada, genel görüşmede Hükûmetin bir türlü dile getiremediği, ama kafasından geçen proje, öyle anlaşılıyor ki, terörle mücadele değil terörle müzakere projesidir ve bu, Atatürk’ün terörle mücadele konusundaki politikasına taban tabana terstir, zıttır. Atatürk, terörle böyle mi mücadele etti arkadaşlar? Atatürk terörle mücadele ederken terörü yapanlarla, onların temsilcileriyle müzakere mi etti? NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kim müzakere etmiş, açıklar mısınız? ONUR ÖYMEN (Devamla) - Onların temsilcilerinin sınırlardan elini kolunu sallayarak girmesine müsaade mi etti? Yoksa kararlı1


Sacayak - Bilgi Eki

Related publications