Issuu on Google+

Tibb Təhsilində Yeniliklər Hәkimlәr vә Tәbib Tәlәbәlәr İctimai Birliyi Yanvar 2009 Almaniyada Tibb Tәhsili Federasiyası (IFMSA) Almaniyada tibb universitetinә qәbul federal strukturlar vә universitetlәrin özlәri tәrәfindәn idarә olunur. Әsas kriteri son orta mәktәb ballarıdır. Lakin son zamanlar әrizә seçimi dә tәtbiq edilmәkdәdir. Bu kriteri müxtәlif fakultәlәr arasında fәrqlidir. Tibb tәhsilinin ilk 2 ili preklinik tәhsildir. Bu müddәt әrzindә tәlәbәlәrә fizika, kimya, biologiya, anatomiya, biokimya vә s fәnnlәri tәdris edilir. Bu 2 ilin sonunda tәlәbәlәr federal tibb imtahanı verirlәr. Bu bölümü bitirdikdәn sonra tәlәbәlәr klinik fәnnlәrә başlayırlar. Klinik bölümdә 3 il әrzindә tәlәbәlәr klinik fәnnlәr üzrә tәhsil alırlar. Yәni, daxili xәstәliklәr, cәrrahiyyә, ginekologiya, pediatriya, patologiya vә s. Tibbi tәhsilin son ili “praktik il adlanır”. Bu il әrzindә tәlәbәlәr hәr biri 3 ay olmaqla 3 tәcrübә keçirlәr: daxili xәstәliklәr, cәrrahiyyә vә tәlәbәnin özünün seçimi üzrә bir tәcrübә. Tibb Tәhsili üzrә Daimi Almaniyada 36 tibb fakultәsi var: Biz IFMSA-SCOME-in Milli nümayәndәliyi olaraq bu bülletenlәr vasitәsilә müasir tibb tәhsilindә olan yeniliklәri, metodları, tibb tәhsili sahәsindә elmi tәdqiqat işlәrinin xülasәlәrini vә tibb tәhsilindә Bolonya prosesinin gedişini işıqlandırmaq niyyәtindәyik. Bununla Prezident İlham Әliyevin Azәrbaycanın Ali Tәhsil müәssisәlәrinin Avropa Ali Tәhsil Mәkanına inteqrasiyası ilә bağlı tәdbirlәr haqqında 2008-ci il yanvarın 31-dә imzaladığı sәrәncamın hәyata keçirilmәsinә öz töhfәmizi vermәk arzusundayıq. Rüstәm Әliyev Tibb Tәhsili Üzrә Koordinator nome@azermds.org Beynәlxalq Tibb Tәlәbәlәri Assosiasiyaları Komitә (SCOME) Azәrbaycan Hәkimlәr vә Tәbib Tәlәbәlәr İctimai Birliyi (AzerMDS) Bülleten 4 • Charité Universitätsmedizin Berlin • Ruhr-Universität Bochum • Bonn • Cologne • Dresden (TU) • Düsseldorf • Erlangen-Nürnberg • Essen • Frankfurt am Main • Freiburg • Gießen • • • • • • • • • • • • • • 6 il tәhsildәn sonra tәlәbәlәr son federal imtahanı vermәklә universiteti bitirirlәr. Mәzunlar hәkim titulu vә hәkim işlәmәk lisenziyası alır. Tibb Doktoru akademik adı paralel olaraq hәm dә elmi dissertasiya işlәmiş tәlәbәlәrә verilir. Әgәr hәkim xәstәlәrlә sәrbәst işlәmәk arzusundadırsa rezidentura tәhsili dә almalıdır. İlk faza (preklinik) 2 il / 4 semester (1ci subfaza) İlk dövlәt imtahanı [çoxseçimli test + şifahi imtahan] İkinci faza(klinik faza) 1 il/2 klinik semester (2ci subfaza) 2 il/4 klinik semester (3cü subfaza) Praktik İl (PJ) (4cü subfaza) 3bölümdә hәr biri 16 hәftә olan klinik tәcrübә: • daxili xәstәliklәr • cәrrahiyyә • tәlәbәnin öz seçimi ilә olan tәcrübә İkinci dövlәt imtahanı [çoxseçimli test + şifahi imtahan] Göttingen Greifswald Halle-Wittenberg Hamburg Hannover (MHH) Heidelberg Heidelberg-Mannheim Jena Kiel Leipzig Lübeck Magdeburg Mainz Marburg • • • • • • • • • • Munich (LMU) Munich (TU) Münster Regensburg Rostock Saarbrücken/Campus Homburg Tübingen Ulm Würzburg Witten/Herdecke (PrivatU) Bülleten 4 ● IFMSA-SCOME ● AzerMDS-SCOME ● www.azermds.org


AzerMDS - SCOME - Newsletter 4

Related publications