Issuu on Google+

Rinkosaikðtë 2013 m. liepos 18 d. 18-ieji leidimo metai Këdainiø rajono laikraðtis 2013 m. liepos 18 d. Ketvirtadienis Nr. 79 (2 592) Kaina 1,20 Lt Prasidëjo javapjûtë – á laukus Piktadariams rûpëjo ne miegas iðlydëti kombainininkai Medekðiuose, kelio Jonava– Këdainiai– Ðeduva pakelëje, automobiliø greitá matavusio prietaiso vietoje po savaitgalio liko tik stovo likutis, iðtampyti laidai ir apdegusios padangos liekana. Ûkininkas Arûnas Sereika su sûnumis pirmiausia pjaus rapsus, paskui – kvietrugius, kvieèius ir t. t. Lina FIODOROVA Keturioliktà kartà kombainininkai palydëti á laukus, kuriuose bus nuimtas pirmasis derlius. Keturi àþuolo vainikai – gero ir gausaus derliaus linkëjimas – antradienio rytà papuoðë Surviliðkio seniûnijos ûkininkus. Ðventæ organizavo Këdainiø Kultûros centro Surviliðkio skyriaus kultûros darbuotojai darbuotojai.. /Nukelta á 2 psl./ Jovita ÞEBRAUSKAITË Antradienio naktá Këdainiø miesto seniûnijos Daumantø kaime degë sodo namelis, o sekmadienio naktá Pelëdnagiuose – naudotos padangos, nuo kuriø uþsidegë ir stoginë. Pastarasis gaisras tikriausiai susijæs ir su greièio matuoklio suniokojimu Medekðiuose. /Nukelta á 3 psl./ Stonia Asia J. Basanavièiaus g. 49 (2 ir 3 aukðtas) Vasaros iðpardavimas! Moteriðkoms suknelëms ir sijonams – 50 proc. nuolaida. Avalynei (vyriðkai ir vaikiðkai) – 20 proc. nuolaida, moteriðkai – 30 proc. nuolaida. Skelbiame prenumeratos AKCIJÀ! Draugaukime ir 2014-aisiais! Sumokëjæ 131,89 Lt arba 120,89 Lt (pensininkams ir neágaliesiems) uþ vienuolikos mënesiø „Rinkos aikðtës“ prenumeratà, populiariausià Këdainiø rajono laikraðtá skaitysite visus dvylika 2014 metø mënesiø. Pasiûlymas galioja nuo liepos 1 iki rugpjûèio 31 dienos. DIENOS PIETÛS – 10 Lt! Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600. Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www .svenciucentras.lt. www.svenciucentras.lt


2013 07 18

Related publications