Issuu on Google+

Osnovna šola Majšperk PREDMET: RAZRED: 5. b URA: 95., 96. SLOVENŠČINA UČNI SKLOP: NB – samostalnik UČNA ENOTA: Samostalnik – poimenovanje Ponavljanje 3. nivo UČITELJICA: CILJI Učenci: • poimenujejo bitja, stvari in pojme; • prepoznavajo in posplošujejo pomenske lastnosti samostalnikov; • obvladujejo in uporabljajo strategije za prepoznavanje samostalnikov; • razumejo in uporabljajo strokovni izraz samostalnik. PRIPOMOČKI: ☺ SDZ, 2. del, 17–19; UČ, 81–82, nal. 1–4; DZ, 38, nal. 1–2 ☺ SDZ, 2. del, 12–13; UČ, 77–78, nal. 4, 8 OBLIKE DELA UČNE METODE x frontalna x individualna delo v dvojicah skupinska Barbara Rajh TIP UČNE URE:  nova snov  ponavljanje pogovor, razlaga, pripovedovanje, m. branja in dela s tekstom, izkušenjsko učenje, praktično delo, raziskovanje, prikaz, opazovanje, sodelovalno učenje, problemski pouk, ogled videoposnetka, preverjanje, ocenjevanje POTEK URE Dejavnosti učitelja 1. ura Samostalnik - poimenovanje Dejavnosti učenca I. UVOD Z MOTIVACIJO • Na vrtu SDZ, 17, nal. 1, 2 UČ, 81, nal. 1, 2 Opazujejo ilustracijo in ustno poimenujejo, kar je na njej. Ponovijo besede iz prve naloge in razmišljajo, kaj z njimi poimenujemo (tj. človeka, žival, rastlino ali stvar); nato jih napišejo na ustrezno mesto v preglednici. Nazadnje napišejo nadpomenko besed človek, žival in rastlina (tj. bitje). II. GLAVNI DEL • Samostalniki - spoznavanje SDZ, 18–19, nal. 3–7 UČ, 82, 3–4 DZ, 38, nal. 1–2 Naloga 7: Učence spodbujam k samostojnemu reševanju te naloge; tistim, ki samostojnega reševanja niso zmožn, pomagam tako, da jih vodim pri razmišljanju o tem, v kateri nalogi bi našli manjkajoče podatke (tj. v 6). Naštejejo pet bitij in pet stvari. Berejo povedi. Ob ponujenih možnostih razmišljajo o tem, kaj poimenujejo podčrtane besede. Nato podčrtajo/obkrožijo pravilni odgovor. Iz besednih zvez tvorijo samostalnike (za pojme), jih napišejo in jim pripišejo protipomenke. Nato k danim samostalnikom (za pojme) napišejo protipomenke. Ob ponujenih možnostih razmišljajo o tem, kaj poimenujejo besede, ki so jih napisali v tej nalogi; obkrožijo črko pred pravilno rešitvijo. Preberejo niz besed (samostalnikov); razmišljajo, kaj z njimi poimenujemo (tj. bitje, stvar ali pojem), in jih prepišejo na ustrezno mesto v preglednici. Nepopolno poved dopolnijo z manjkajočimi podatki.


http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/5.%20razred/Prirocniki_priprave/sa

Related publications