Issuu on Google+

รายงานผลการศึกษารายวิชาปั ญหาพิเศษ การศึกษาการบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง กรณีศกึ ษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) Case study of frozen seafood industry’s risk management, Charoen Pokphand Foods Co.,Ltd. โดย นางสาวกฤตยพร นางสาวธัญชนก นางสาวรวิวรรณ นางสาวสวรส บูชาชาติ สีหาโม้ จิตต์อนงค์ โรซาร์ พทิ กั ษ์ รายงานผลการศึกษานี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2555


การศึกษาการบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง _ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Related publications