Issuu on Google+

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ตออาจารยผูสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2550 The study of students’ satisfaction towards lecturers Of Ratchaphruek College in 2007 โดย 1. นางผองใส ถาวรจักร 2. รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน 3. นางสาวศิริพร อวมมีเพียร 4. นางณัฐมน พันธุชาตรี 5. นางสาวรัตนาภรณ กิตติทนงวัตร 6. นางสาวลัดดาวรรณ จันทวงษ 7. นางสาวศุภลักษณ ฮวดลิ้ม การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2551


การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ

Related publications