Issuu on Google+

Zakrzepica żylna PIOTR PRUSZCZYK, MACIEJ KOSTRUBIEC WSTĘP FIZJOLOGIA ODPŁYWU KRWI Zakrzepica żylna jest jedną z  postaci klinicznych żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Najczęściej dotyczy żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy małej, w 10-20% przypadków obejmuje żyły głębokie górnej połowy ciała (szczególnie u chorych z cewnikami w układzie żylnym, np. z wkłuciem centralnym). Może też zajmować układ żył powierzchownych albo mieć nietypową lokalizację (żyły trzewne, nerkowe, wątrobowe lub zatoki żylne wewnątrzczaszkowe). Fizjologiczny odpływ krwi żylnej w  pozycji wyprostowanej umożliwia działanie pompy mięśniowej. Skurcz mięśni łydki, mogący wytworzyć w  żyłach głębokich ciśnienie około 120 mmHg, powoduje przemieszczenie krwi z zatok mięśniowych do głównych pni żylnych. Szczelne zastawki żył przeszywających zapobiegają cofaniu się krwi podczas skurczu mięśni do układu żył powierzchownych, a zastawki żył głębokich uniemożliwiają wsteczny odpływ podczas rozkurczu mięśni łydki. ANATOMIA UKŁADU ŻYLNEGO ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH W  obrębie układu żylnego kończyn dolnych można wyróżnić trzy grupy naczyń: żyły głębokie, powierzchowne i łączące. ŻYŁY GŁĘBOKIE Żyły głębokie podudzi są najczęściej parzyste i towarzyszą jednoimiennym tętnicom. Łączą się w pień żyły podkolanowej, która również często jest parzysta i na udzie przechodzi w  żyłę udową powierzchowną (nazywaną inaczej żyłą udową). Istotne znaczenie mają zatoki żylne mięśni brzuchatego i płaszczkowatego łydki. Mięśnie te znajdują się w ciasnych przestrzeniach podpowięziowych. Ich praca składa się na mechanizm zwany pompą mięśniową, warunkujący prawidłowy odpływ krwi z mięśni do głównych pni żył głębokich i dalej w stronę serca. Cofaniu się krwi zapobiegają zastawki w żyłach. ŻYŁY POWIERZCHOWNE Żyły powierzchowne, leżące w  luźnej tkance podskórnej, nie mają takiego zewnętrznego wzmocnienia jak leżące podpowięziowo żyły mięśniowe oraz głębokie. Tym tłumaczy się większą skłonność do poszerzenia i  powstawania pierwotnej niewydolności zastawek tych naczyń. ŻYŁY ŁĄCZĄCE Żyły łączące (przeszywające) zapewniają połączenia między układem powierzchownym i  głębokim, warunkując jednokierunkowy przepływ w  kierunku żył głębokich. Wyróżnia się żyły przeszywające bezpośrednie, łączące główne pnie układu powierzchownego i głębokiego, oraz pośrednie, również łączące oba układy, ale najczęściej za pośrednictwem żył śródmięśniowych. Żyły przeszywające bezpośrednie mają względnie stałą lokalizację i  istotne znaczenie kliniczne: ich niewydolność powoduje wsteczny przepływ krwi i nadciśnienie w układzie żył powierzchownych. 440 EPIDEMIOLOGIA Częstość występowania zakrzepicy żylnej trudno ocenić, bo często przebiega bezobjawowo. W  krajach uprzemysłowionych roczną częstość jej występowania szacuje się na 0,5 na tysiąc mieszkańców rocznie. W  związku ze starzeniem się społeczeństw (a podeszły wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka zakrzepicy żylnej) częstość ta wzrasta. PATOGENEZA Patogenezę zakrzepicy żylnej dobrze opisuje klasyczna triada Virchowa. Do zakrzepów w naczyniach krwionośnych usposabiają trzy stany: ▪▪ uszkodzenie ściany naczynia ▪▪ zwolnienie przepływu krwi ▪▪ zmiany w składzie krwi. CZYNNIKI RYZYKA Istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (patrz rozdział pt. „Zatorowość płucna”). Znajomość czynników ryzyka zakrzepicy żylnej, bardzo istotna w diagnostyce, jest też warunkiem właściwej profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Silne czynniki, co najmniej 10-krotnie zwiększające ryzyko zakrzepicy, to: ▪▪ złamanie kości miednicy lub kończyn dolnych ▪▪ rozległe operacje, zwłaszcza ortopedyczne, ginekologiczne w obrębie jamy brzusznej ▪▪ niedowład kończyn dolnych. Do czynników pośrednio zwiększających zagrożenie (3-9-krotnie) należą: ▪▪ trombofilie ▪▪ wiek >60 r.ż. ▪▪ przebyty epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żylnej lub zatorowości płucnej) ▪▪ ostre choroby internistyczne (niewydolność serca, niewydolność oddechowa, choroby zapalne jelit, zespół nerczycowy)


Zakrzepica żylna

Related publications