Issuu on Google+

Hipernatremia Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek Definicja Hipernatremia jest rozpoznawana, gdy stężenie sodu w osoczu przekracza 145 mmol/l. Zaburzenie to może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostrą ciężką hipernatremię rozpoznaje się, gdy stężenie sodu w osoczu jest wyższe od 160 mmol/l i rozwija się w okresie krótszym niż 72 godziny. Hipernatremia przewlekła trwa ponad 3 doby, a stężenie sodu w osoczu z reguły nie przekracza 160 mmol/l. Epidemiologia Hipernatremia występuje znacznie rzadziej niż hiponatremia. Wśród chorych hospitalizowanych częstość hipernatremii waha się od <1 do 3%. W  grupie ryzyka znajdują się chorzy z zaburzeniami świadomości, odżywiani wyłącznie pozajelitowo, wentylowani mechanicznie. U  niemowląt oraz u osób w podeszłym wieku hipernatremię często stwierdza się również w warunkach ambulatoryjnych. Patofizjologia Kation sodowy oraz towarzyszące mu aniony są najważniejszymi czynnikami osmotycznymi płynu pozakomórkowego. Dlatego hipernatremia przebiega zawsze z  hiperosmolalnością. Liczba cząsteczek wchodzących w  skład płynu wewnątrzkomórkowego jest stała, zatem w  hiper- natremii dochodzi do przemieszczenia wody z  komórek do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i  zmniejszenia objętości płynu wewnątrzkomórkowego, dzięki czemu zostaje zachowana równowaga osmotyczna. Hipernatremia może być spowodowana nadmierną utratą wody lub zwiększoną retencją sodu. Hipernatremia i wzrost osmolalności osocza >275-285 mOsm/kg wpływa na osmoreceptory w podwzgórzu, pobudzając wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH) z  tylnego płata przysadki mózgowej. Wzmaga to pragnienie oraz prowadzi do zmniejszenia objętości moczu na skutek maksymalnego zagęszczenia (ryc. 1). Najistotniejszym mechanizmem zapobiegającym hipernatremii jest prawidłowe pragnienie. U  chorych z  niewydolnością nerek i  upośledzonym procesem zagęszczania moczu nie dochodzi do hiperosmolalności osocza, jeżeli odczuwanie pragnienia nie jest zaburzone. Klasyfikacja hipernatremii Hipernatremia może przebiegać ze zmniejszoną, zwiększoną lub prawidłową zawartością sodu w organizmie oraz ze zmniejszoną, zwiększoną lub prawidłową wolemią. Hipernatremia przebiegająca ze zmniejszoną zawartością sodu w organizmie i zmniejszoną wolemią U chorych z hipowolemią hipernatremia jest następstwem utraty sodu i wody, przy czym utrata wody może być więk- Utrata wody Hipernatremia Zwiększenie osmolalności osocza Zwiększone uwalnianie ADH Zwiększenie pragnienia Zwiększenie resorpcji wody w cewkach nerkowych Zwiększone przyjmowanie wody Rozcieńczenie płynów ustrojowych Wyrównanie bilansu wodnego Rycina 1. Regulacja homeostazy wodnej. Na podstawie: Rivard CJ, Wang W, Chan L Hypernatremic States. W: The Kidney Physiology and Pathology, Alpern RJ, Herbert S.C. 4th ed. Academic Press 2008;42:1203-1222 71


Hipernatremia

Related publications