Issuu on Google+

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хот ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомж 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 2 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомж 3 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг хэрэглэх хэмжээ хязгаар 4 дүгээр зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүнд үйлчлэх 5 дугаар зүйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт, зарчим 6 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт 7 дугаар зүйл. Хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмаас гадуур сэжигтнээр тооцож, яллагдагчаар татаж, ял шийтгэж болохгүй 8 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа хууль ёсны байх 9 дүгээр зүйл. Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх 10 дугаар зүйл. Хүний халдашгүй байх эрхийг хангах 11 дүгээр зүйл. Иргэний орон байрны халдашгүй байдлыг хангах 12 дугаар зүйл. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцыг хамгаалах 13 дугаар зүйл. Гэм буруугүйд тооцох 14 дүгээр зүйл. Хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх 15 дугаар зүйл. Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдах 16 дугаар зүйл. Хэргийн байдлыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор тогтоох 17 дугаар зүйл. Шүүн таслах ажиллагааг талуудын эрх тэгш байдал, мэтгэлцээний үндсэн дээр явуулах 18 дугаар зүйл. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн өмгөөлүүлэх эрхийг хангах 19 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах хэл, бичиг 20 дугаар зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагаа, шийдвэрт гомдол гаргах эрх


Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай

Related publications