Issuu on Google+

DIDÀCTICADELESCIÈNCIES 1 3r Magisteri Educació Infantil IDEES QUE UNA BONA MESTRA HAURIA DE TENIR EN COMPTE • Acostumar als infants des de ben petits a argumentar tot començant per discussions ben simples i anar avançant cap a arguments més complexos. • Aconseguir que els alumnes tinguin ganes de saber i aprendre . • Ensenyar a mirar les cosesamb ulls de ciències, a imaginar, a pensar. • Fer que els alumnes siguin responsables del seu aprenentatge. • Veure l’error com a positiu, com a necessari en el camí cap a l’aprenentatge. • La interacció com a imprescindible per a la creació de coneixement. • Formulació de preguntes que portin a un procés de recerca. Plantejament d’una pregunta inicial, la qual porti a unes primeres hipòtesis que faran que l’alumne vagi experimentant. Les preguntes que plantegem sempre aniran cap a un objectiu, cap a un camí per trobar respostes i explicacions a la pregunta. De manera que pregunta i objectiu sempre aniran relacionats perquè si tenim una pregunta és perquè tenim un objectiu. • L’experimentació permet aplicar el que entenem com a estratègies inductives, és a dir, aquelles que van de l’objecte al concepte. • Quan observem , veiem allò que nosaltres ja sabem. De manera que sense tenir una pregunta i una resposta ja tenim alguns coneixements. Tenir en compte que quan estem fent una experiència sempre hi ha una interpretació personal i individual per part dels alumnes perquè sempre hi ha les experiències prèvies de cadascú. • Creació de situacions que permetin la modelització . • Entendre que el mestre no té el saber absolut . • Creació d’una ambient que permeti aprenentatge en els infants, és a dir, entendre l’aula com a espai d’aprenentatge i recerca i tenir en compte que aspectes


idees que ha de tenir una bona mestra

Related publications