Issuu on Google+

О. О. ІСАЄВА, Ж . В. КЛИМЕНКО, А. О. МЕЛЬНИК Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Р еком ендовано М ін іс т е р с т в о м о с в іт и і н а у к и У к р а їн и Х ар к ів «СНЦНЯ» 2011 ІС Е Г О Т І Г ! « Ш ( І V: [ ,< г Н і *м ‘ г г ; 4 І а * » » **4 .


pick_svitova_literatura_11_isaeva

Related publications