Issuu on Google+

ББК 81.2УКР-922 Г52 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ М іністерства освіти і науки України від 26.04.2006 р. Л * 328 на підставі рішення колегії М О Н України від 11.04.2006 р.. протокол № 4/4 19) Видано за р ахун ок дер ж ав н и х кош тів. П родаж забор он ен о АВТОРИ ПІДРУЧНИКА: і > . сі .пі іря 1.'ІЛ :Ш В Л — кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики навчання україн ської мови К и їв ського м іського педагогічного університету ім ені Бориса Грінченкв. Упродовж двадцяти років працювала вчителем української мови та літератури в середній ш колі. Автор численних посібників із рідної мови для вчителів і учнів. Головний редактор гизети для вчителів української мови «М етодичні діалоги* - 'і 11 її К Л .іІІК ІЮ К — доктор ф ілологічних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України. Працював учителем, завідувачем редакції української мови у видавництві «О світа», автор праць «Системний підхід до редагування підручників з української м ови», «Ф ілософ ія підручника», багатьох публікацій із питань мови художнього твору. Головний редактор ж урналу «Українська мова й література в середніх ш колах, ліцеях, гімназіях та колегіум ах* НАУКОВИЙ РЕДАКТОР: и IIIІ \1 )ІіА (1 КЦ Ії — доктор ф ілологіч н и х наук, член-кореспондент Національної академії наук України, професор, лауреат премій імені Олександра Потебні та імені Івана Франка. Завідувач відділу історії та граматики української мови Ін сти туту україн ської мови Н А Н У країн и , член р ед к о легії і автор ен ц и к лоп ед ії «У к р аїн ськ а м ов а », один із укладачів 11-томного Словника української мови, а також автор науково-популярних книж ок для вчителів і ш колярів « У світі граматики*, «Таїна слова* ТВОРЧА ГРУПА РОЗРОБНИКІВ: І' — керівник проекту розробник концепцій: структури, дизайну; - координатор проекту; — заступник керівника проекту, редактор-організатор зображальних, текстових і методичних матеріалів; >мч — розрюбник макета та художнього оформлення; 1 — компю терний дизайн, виготовлення оригінал-макета; <ммо» — організатор виробничого процесу; — економічний супровід проекту: — маркетингові дослідження підручника; — моніторинг апробації підручника Є) В и д а в н и ц т в о 4 П е д а г о г іч н а п р е с а *. У с і п р ав е з а х и щ е н і. Ж о д н а ч а с т и н а , е л е м е н т , ід ея , к о м п о з и ц ій н и й п ід х ід ц ього в и дан ня не м о ж у т ь б у т и ко п ій ов а н и м и чи в ід тв о р ен и м и у б у д ь -я к ій ф ормі і б у д ь -я к и м и за соба м и е ле к т р о н н и м и і ф о т о м ех а н іч н и м и , зок р ем а ч ерез к се р о к о п іш в л а н я , запис чи к о м п 'ю т е р н е а р х ів у в а н н я — б ез п и сьм о в ого д о з в о л у видавця. © О . П . Г лв зов а , Ю . Б. К у зн е ц о в , 2006 © В и дав ни ц тв о «П е д а г о г іч н а п р е с а *, 2006 С Х у д о ж н є о ф о р м лен н я . Іа В К „ „ у . 0 о о - В и д ав ни ц тв о • П е д а го гіч н а п р е с а » . 2006 © К о н ц е п ц ії: ст р у к т у р и , д и за й н у . Ю . В. К у зн ец ов , 2006


pick_ridna_mova_6_glazova_p

Related publications