Issuu on Google+

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 / Bi-Monthly Excellent North East Newspaper 20 บาท ง า น ป ร ะ เ พ ณี แ ห ่ ปราสาทผึ้งและการแข่งขัน เรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จั ง หวั ด สกลนคร ประจ� ำ ปี 2555 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร เป็ น ประธานเปิดการแถลงข่าว อ่านต่อหน้า 5 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ่านต่อหน้า 5 เปิดงานออกพรรษา เชียงคาน ประจ�ำปี 55 ที่ บ ริ เ วณสามแยกหน้ า ส�ำนักงานสาธารณสุข อ.เชียงคาน จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ่านต่อหน้า 9 ผู้ว่าฯ อุบล ลุยตรวจ ลักลอบขนข้าวสวมสิทธิ์ บรรยากาศการ เปิ ด งานเทศกาลออก พรรษาบั้งไฟพญานาค ประจ�ำปี 2555 ที่ จั ง หวั ด หนองคาย เริ่มขึ้นแล้ว มีประชาชนและ นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มงานเป็ น จ�ำนวนมาก นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ลงพื้นที่บ้านสองคอน ต�ำบลสอง คอน อ�ำเภอโพธิ์ไทร อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5 ผู้ว่าฯชัยภูมิ คุม เข้มโครงการรับจ�ำน�ำ ข้าวเปลือกให้ปลอด จากการทุจริต นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ใน ฐานะประธานคณะ อนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแล การรับจ�ำน�ำระดับจังหวัด อ่านต่อหน้า 5 ผูว้ า่ ฯ โคราชขึน้ ฮ.บิน ส�ำรวจน�้ำเขื่อนใหญ่รับมือ วิกฤตแล้ง-สั่งงดท�ำนาปรัง นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า ขึ้ น เฮลิคอปเตอร์บนิ ส�ำรวจแหล่งน�ำ้ เขือ่ น ขนาดใหญ่รบั มือวิกฤตแล้ง เผยโคราช ประสบภัยแล้งแล้ว 29 อ�ำเภอ ปชช. เดือดร้อนกว่า 2.8 แสนครัวเรือน อ่านต่อหน้า 9 ผูว้ า่ ฯ อุดรธานีคนใหม่ เข้ารับต�ำแหน่ง ท่ามกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม ประชาชน ต้อนรับคึกคัก ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทาง มารับต�ำแหน่งในวันแรก อ่านต่อหน้า 9 พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท�ำขึ้นร่วมกับจังหวัด มหาสารคาม โดยมีนายวีระ วัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมหาสารคาม อ่านต่อหน้า 15 เปิดแล้วงานไหลเรือ ไ ฟ น ค ร พ น ม ชู ข า ย วัฒนธรรมชนเผ่า นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม กล่าว ในโอกาส สักการะศาลหลักเมืองว่า จังหวัดนครพนม จัดงานประเพณี ไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัด นครพนม เป็นประจ�ำทุกปี อ่านต่อหน้า 5


pakesarn42

Related publications