Issuu on Google+

Cumhuriyet Edebiyat ı Genel Özellikler- Ak ımlar- Şairler- Yazarlar *Aruz ölçüsü bı rak ı lm ış t ı r. Serbest ölçü ve hece ölçüsü kullan ı lm ışt ır. * Dilde sadeleşme hareketi başar ıya ula şm ış ve İstanbul Türkçesi esas al ı nmaya başlanm ışt ı r. * Edebiyat ı m ı z İstanbul ayd ınlar ı n ı n tekelinden kurtulmaya ba şlanm ışt ır. Anadolu’dan ayd ı n yetişmeye başlam ışt ı r. * Romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerle şmi ştir. * Uluslar aras ı düzeyde sanatç ı yetişmiştir. * Tiyatro ve deneme alan ı nda büyük geli şmeler gösterilmi ştir. * Bu dönemden itibaren farkl ı edebi toplulukla r ortaya ç ıkmaya başlam ışt ı r BEŞ HECEC İ LER * Hecenin beş şairi ad ıyla da an ı lan bu sanatç ılar milli edebiyat ak ım ından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanm ışlard ı r. * Şiirde sade ve özentisiz olmay ı ve süsten uzak olmay ı tercih etmi şlerdir. * Beş hececiler şiire birinci dünya sava şı ve milli mücadele döneminde başlam ış lard ı r. * Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanm ışlar daha sonra heceye geçmişlerdir. * Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanl ı kla r ve yi ğitlik gibi temalar ı işlemişlerdir. * Hece vezni ile serbest müstezat yazmay ı da denediler. * M ısra kümelerinde dörtlük esasına bağl ı kalmad ı lar yeni yeni biçimler arad ı lar. * Nesir cümlesini şiire aktard ı lar ve düzyaz ıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir.


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Related publications