Issuu on Google+

între operele poetului latin Ovidiu __ primul cîntăreţ cunoscut al meleagurilor dintre Dunăre si Marea Neagră — de o preţuire unanimă s-au bucurat întotdeauna Metamorfozele. Ele sînt un lung şir de povestiri mitologice, variate ca subiect şi acţiune dar avînd toate un sfîrşit asemănător: metamorfoza personajelor. Poetul caută să dea naraţiunilor sale o înlănţuire unitară, o succesiune, cronologică. Povestirea începe cu creaţia universului şi a primilor oameni şi, după un şir de înlîmplări în care personajele principale sînt zeii şi eroii mitologiei greceşti sau ai legendelor homerice, ajunge la întemeierea Romei, în-cheindu-se cu metamorfoza lui Caesar în stea. în afară de valoarea ei literară, această operă are şi o deosebită valoare documentară, ea constituind cea mai însemnată colecţie de mituri transmisă de scriitorii antici. Opera oglindeşte în chip artistic diferite aspecte ale societăţii sclavagiste, fiind, alături de izvoarele istorice, o preţioasă sursă de informaţie, asupra vieţii, obiceiurilor şi relaţiilor sociale din lumea antică. Prin talentul cu care au fost scrise, prin arta lor, Metamorfozele se citesc cu plăcere şi vor continua să fie una din cele mai de seamă opere clasice. OVIDIU METAMORFOZE PUBUI OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON Libri XV ' O VI D I U METAMORFOZE EDITURA ŞTIINŢIFICĂ Bucureşti — 1359 Traducere, studiu introductiv şi note de DAVID POPESCU INTRODUCERE Este un adevăr îndeobşte cunoscut că operele literare, oglindind realitatea prin imagini artistice, ajută, alături de ştiinţă, la cunoaşterea lumii. şi vieţii. In afară de aceasta, prin măiestria cu care sînt.scrise, prin conţinutul de idei, ele ne desfată, ne mişcă şi ne'cultivă sentimentele, ridicînd probleme la care reflectăm îndelung, influen-ţîndu-ne opiniile, constituind prin aceasta o însemnată forţă în dezvoltarea societăţii. Vorbind despre literatură ca mijloc de cunoaştere a societăţii, Engels spunea că a învăţat din romanele lui Balzac „mai mult decît din toţi istoricii, economiştii şi statisticienii de profesie ai epocii, luaţi laolaltă" 1. Operele literare din antichitate scrise cu mult meşteşug artistic, sînt un izvor preţios de informare asupra lumii vechi şi a epocilor mai îndepărtate ale omenirii. Din punctul de~Wdefe al realităţii pe care o oglindesc, ele sînt auxiliare preţioase ale documentelor istorice, iar prin arta cu care au fost scrise se citesc cu plăcere şi astăzi, putînd servi scriitorilor vremii noastre învăţăminte de artă poetică, cu toată perioada de milenii ce le separă de noi, cu toate că ele exprimă ideologia unei societăţi atît de deosebite de orînduirea noastră socială. ,,Dificultatea 1 K. MARX şi F. ENGELS, Despre artă şi literatură, E.P.L.P., 1953, p. 137. VI D AV I D POPESCU — scria Marx în legătură cu arta clasică — nu constă însă în a înţelege că arta şi epopeea greacă sînt legate de anumite forme de dezvoltare socială. Dificultatea constă în faptul că ele ne mai produc încă şi astăzi o plăcere artistică şi că mai contează în anumite privinţe ca norme si modele inegalabile'". Clasicismul greco-roman constituie, în multe privinţe, unul din izvoarele de bază ale culturii moderne şi de aceea cunoaşterea operelor de seamă ale literaturii antice ne ajută să înţelegem idei şi forme artistice esenţiale din operele multor scriitori mari ai literaturii universale. Printre scriitorii latini, poetul Qyidiu (Publius Ovidius Naso) ocupă un loc de frunte. Opera sa vastă, care zugrăveşte cu măiestrie şi fineţe aspecte ale societăţii romane din vremea principatului lui Augustus şi redă numeroase legende de largă circulaţie în acea vreme, cîntînd cu gingăşie sentimente care frămîntă mereu sufletul omenesc, a fost mult citită, răspîndită şi preţuită de-a lungul secolelor. Poet al Romei, Ovidiu a devenit de timpuriu poet al lumii. Pentru noi, Ovidiu prezintă o însemnătate deosebită. Exilul lui la Tomis — Constanţa de azi — şi ştirile pe care le aflăm în opera sa despre regiunile şi oamenii care au locuit acum două mii de ani pe meleagurile dintre Dunăre şi Marea Neagră fac din Ovidiu un poet apropiat poporului şi patriei noastre. De aceea, sărbătorirea oficială şi pe o scară atît de largă a bimilenarului naşterii poetului n-a fost numai o dovadă de preţuire pe care cărturarii şi oamenii muncii din ţara noastră o acordă marilor valori ale culturii din toate timpurile şi de pretutindeni, ci şi un act de înaltă preţuire a primului__cîntăreţ al Dobrogei, de cinstire a poetului surgEiunit pe malul sfîng~arPbntului Euxin, ale cărui opere au


Metamorfozele

Related publications