Issuu on Google+

Chuû Tòch Mahnoud Abbas cuûa Palestine noùi taïi moät cuoäc hoïp cuûa UÛy Ban Trung Öông ôû Gaza hoâm 15/7. Caùc giôùi chöùc Palestine cho bieát oâng Abbas ñaõ tuyeân boá tình traïng khaån tröông trong Daûi Gaza, sau khi thaønh vieân cuûa nhoùm Hamas taán coâng caùc traïm caûnh saùt Palestine. (Hình: Abdel Halim Mosa/ PPO/Getty Images) NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 16 thaùng 7-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7161 - 25xu SATURDAY, JULY 16, 2005 25 ngöôøi cheát trong 10 vuï noå bom töï töû Vieät Nam (A10): Nuùp... luøm. Ñòa phöông (B1): Syõ Döï vaø Cung Traàm Khuùc II. Dieãn Ñaøn ( D2): Môû laïi hoà sô 30-4. Rao Vaët (C4): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn vaø quaûng caùo. San Diego: 11 vuï baét giöõ lieân heä moät loaït toäi phaïm Tieáp trang A6 Thaùi Lan: T T Thaksin theâm quyeàn ñoái phoù vôùi baát oån BANGKOK (Reuters) Thuû Töôùng Thaùi Lan Thaksin Shinawatra hoâm Thöù Saùu 15-7, ñaûm nhieäm theâm nhöõng quyeàn haïn veà quaân söï, sau khi khoaûng 60 keû cöïc ñoan choáng chính phuû môû moät loaït nhöõng vuï taán coâng taïi moät thò traán ôû mieàn nam goàm ña soá tín ñoà Hoài Giaùo. Nhöõng quyeàn haïn naøy, ñöôïc chaáp thuaän taïi moät cuoäc hoïp khaån caáp cuûa noäi caùc sau khi hai caûnh saùt vieân bò gieát Cuoäc höu chieán Israel-Palestine coù nguy cô tan vôõ Binh só Israel baén löïu ñaïn khoùi cay maét vaøo nhöõng ngöôøi Palestine neùm ñaù trong laøng Selfit ôû Taây Ngaïn, hoâm 15 Thaùng Baûy. Ít nhaát 6 thaønh vieân cuûa toå chöùc Hoài Giaùo cöïc ñoan Hamas ñaõ bò gieát trong nhöõng vuï taán coâng baèng maùy bay tröïc thaêng cuûa Israel hoâm Thöù Saùu ôû Gaza City vaø Taây Ngaïn. (Hình: Hazem Bader/AFP/Getty Images) Tieáp trang A8 Moät töôùng laõnh caûnh giaùc seõ traû ñuõa baèng bom nguyeân töû neáu bò Hoa Kyø taán coâng (Financial Times) - Trung Quoác saün saøng söû duïng vuõ khí haïch taâm nhaém vaøo Hoa Kyø neáu hoï bò taán coâng trong tröôøng hôïp hai nöôùc kình choáng nhau vì vaán ñeà Ñaøi Loan, theo lôøi moät töôùng laõnh Trung Quoác hoâm Thöù Naêm 14-7. “Neáu ngöôøi Myõ baén phi ñaïn vaøo nhöõng muïc tieâu treân laõnh thoå Trung Quoác, toâi nghó raèng chuùng toâi seõ phaûi phaûn öùng baèng vuõ khí haïch taâm,” lôøi Töôùng Zhu Chengdu. Töôùng Zhu noùi taïi moät cuoäc tieáp taân daønh cho caùc kyù giaû nöôùc ngoaøi, do Boä Ngoaïi Giao Trung Quoác toå chöùc. OÂng theâm raèng söï ñònh nghóa laõnh thoå cuûa Trung Quoác bao goàm caû nhöõng chieán haïm vaø phi cô cuûa hoï. “Neáu ngöôøi Myõ cöông quyeát can thieäp thì chuùng toâi seõ cöông quyeát phaûn öùng,” lôøi vò töôùng laõnh kieâm giaùo sö Ñaïi Hoïc Quoác Phoøng Trung Quoác. “Chuùng toâi seõ töï chuaån bò veà söï huûy dieät taïi taát caû Tieáp trang A6 Ñình hoaõn phoùng phi thuyeàn Discovery Phi thuyeàn con thoi Discovery vaãn ñöùng treân giaøn phoùng 39B hoâm Thöù Saùu taïi Trung Taâm Khoâng Gian Kennedy ôû Florida. Cô quan NASA cho bieát vuï phoùng phi thuyeàn naøy seõ hoaõn tôùi cuoái tuaàn sau, vì caùc kyõ sö cuûa hoï coøn phaûi giaûi quyeát nhöõng truïc traëc kyõ thuaät. (Hình: Win McNamee/Getty Images) Saøi Goøn: Göûi soï ngöôøi ñi Myõ qua böu ñieän Tieáp trang A6 BAGHDAD, Iraq - Nguoàn tin caûnh saùt hoâm Thöù Saùu 15 Thaùng Baûy cho hay ñaõ coù ñeán 10 vuï noå bom xe töï töû trong moät keá hoaïch taán coâng baèng bom ñöôïc hoaïch ñònh taïi thuû ñoâ cuûa Iraq, saùt haïi ít nhaát 25 ngöôøi vaø laøm bò thöông hôn 100 ngöôøi khaùc. Taát caû caùc vuï noå bom naøy döôøng nhö ñeàu nhaém vaøo caùc löïc löôïng Hoa Kyø hoaëc Iraq, vaãn theo lôøi caûnh saùt cho bieát. Toå chöùc al Qaeda ñaõ nhaän traùch nhieäm gaây ra nhöõng vuï noå bom ñoù. Nhöõng vuï ñaùnh bom xe töï töû vaøo hoâm Thöù Saùu ñaõ dieãn ra sau vuï taán coâng baèng bom baát thaønh vaøo truï sôû cuûa chính phuû Iraq hoâm Thöù Naêm vaø sau moät cuoäc taán coâng naém vaøo moät toaùn tuaàn tieãu Myõ, vôùi keát quaû laø coù 27 ngöôøi cheát, ña soá laø treû em. Thöù Saùu laø ngaøy caàu kinh cuûa ngöôøi Hoài Giaùo cho neân ñöôøng phoá thöôøng vaéng veû hôn, nhôø theá con soá toån thaát nhaân maïng coù theå ñaõ ñöôïc giaûm bôùt phaàn naøo. Phaùt ngoân vieân quaân söï Myõ, Trung UÙy Jamie Davis, cho hay coù ba binh só Myõ ñaõ bò thöông trong caùc vuï noå nhöng khoâng ai thieät maïng. Trung Quoác: Tieáp trang A6 SAØI GOØN.- Moät ngöôøi cö daân tænh Long An ñaõ bò baét ñeå ñieàu tra veà thuøng haøng oâng ta göûi cho moät ngöôøi ôû Myõ qua böu ñieän, trong ñoù khi kieåm soaùt laïi thaáy coù moät soï ngöôøi ñang boác muøi hoâi thoái, theo baûn tin baùo Thanh Nieân ngaøy 15-7-2005. Tôø Thanh Nieân noùi raèng tröa ngaøy 14-7-2005, Chi Cuïc Haûi Quan Böu Ñieän Saøi Goøn ñaõ laäp bieân baûn vi phaïm Online: www.nguoi-viet.com Iraq: Ñoïc Trong Soá Naøy SAN DIEGO - Theo töôøng thuaät cuûa nhaät baùo San Diego Union-Tribune, trong moät cuoäc hoïp baùo saùng hoâm Thöù Naêm, 14 Thaùng Naêm, 2005, caûnh saùt San Diego loan baùo ñaõ baét giöõ 11 ngöôøi dính líu ñeán moät laøn soùng toäi phaïm töø naêm thaùng nay, gaây kinh hoaøng cho moät vuøng daân cö ôû San Diego. Môùi ñaây nhaát laø vuï baén cheát moät ngöôøi baùn haøng beân trong moät tieäm röôïu vaøo toái hoâm Thöù Tö, 13 Thaùng Naêm. Ngöôøi ta tin raèng vuï baén Cöïu tuø binh Myõ ôû Iraq Jessica Lynch chaøo ñoùn quan khaùch taïi moät böõa tieäc do Charleston Rotary Club toå chöùc trong tröôøng Ñaïi Hoïc Charleston, West Virginia, hoâm 15/5. Trong dòp naøy, cöïu Binh Nhaát Lynch noùi chuyeän veà nhöõng ngaøy coâ bò caàm tuø ôû Iraq. (Hình: Jeff Gentner/Getty Images) NASA hoaõn phoùng Discovery cho tôùi cuoái tuaàn sau Töôûng nieäm haøi nhi bò baén cheát ôû Los Angeles OÂng Jeffery Stevenson ñöùng chaép tay leã taïi baøn thôø taïm thôøi cuûa beù gaùi 19 thaùng tuoåi Suzie Marie Pena bò caûnh saùt baén cheát ôû Los Angeles hoâm 15 Thaùng Baûy. Caûnh saùt noùi raèng cha cuûa beù laø Jose Raul Pena ñaõ duøng ñöùa con nhö laø bia ñôõ ñaïn trong khi baén laïi hoï. Vuï naøy ñaõ daãn tôùi nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn ñoái caûnh saùt Los Angeles. (Hình: David McNews/Getty Images) THÔØI SÖÏ Wal-Mart cuõng “choáng tham nhuõng” KINH TEÁ NGOÂ NHAÂN DUÏNG Coâng ty Wal-Mart môùi noäp hoà sô leân Boä Lao ñoäng Myõ trình baøy moät vuï tham nhuõng trong coâng ty khieán hai oâng phoù chuû tòch phaûi töø chöùc hoài ñaàu naêm nay. Ñaây laø moät baøi hoïc cho caùc chính phuû ñang lo choáng tham nhuõng. Caùc chính phuû lo choáng tham nhuõng vì lo maát loøng daân. Nhöng caùc coâng ty kinh doanh phaûi tröø tham nhuõng chæ vì hoï “tieác tieàn.” Ban giaùm ñoác phaûi baûo veä taøi saûn cuûa coâng ty, laø taøi saûn cuûa caùc coå ñoâng, vì hoï chæ ñöôïc caùc coå ñoâng uûy nhieäm cai quaûn coâng ty maø thoâi. Neáu ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cuõng nghó hoï chæ laø nhöõng ngöôøi ñöôïc uûy nhieäm, phaûi lo baûo veä taøi saûn cuûa toaøn daân, thì chaéc hoï seõ chòu hoïc baøi hoïc cuûa coâng ty Wal-Mart. Ban giaùm ñoác Wal-Mart phaûi coâng khai hoùa vuï tham nhuõng vì hoï coù theå bò ñaïi hoäi ñoàng caùc coå ñoâng baõi nhieäm. Nhöng ñaûng Coäng Saûn thì hoï khoâng lo bò ai baõi nhieäm caû, coù leõ vì vaäy vieäc choáng tham nhuõng ôû Vieät Nam cöù chaäm chaïp nhö ruøa boø. Thaùng Ba naêm 2005, oâng Thomas Coughlin, moät cöïu phoù chuû tòch coâng ty Wal-Mart, baïn chí thaân cuûa oâng chuû tòch saùng laäp Sam Walton, ñaõ bò buoäc phaûi töø chöùc ra khoûi hoäi ñoàng quaûn trò. Luùc ñaàu ngöôøi ta nghó chæ vì oâng Jared Bowen, moät phoù chuû tòch tröôùc ñaây laøm döôùi quyeàn oâng Coughlin, khoâng chòu chi 2,000 ñoâ la theo leänh cuûa Tieáp trang A4 Afghanistan: Löïc löôïng Hoa Kyø gieát cheát 24 daân quaân taïi bieân giôùi Pakistan ISLAMABAD, Pakistan Hoâm Thöù Saùu, caùc vieân chöùc Pakistan cho bieát löïc löôïng an ninh Pakistan ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa 24 ngöôøi bò tình nghi laø daân quaân Taliban, sau khi quaân ñoäi Hoa Kyø töø beân kia bieân giôùi Afghanistan baén vaøo hoï. Theo quaân ñoäi Hoa Kyø, caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ phaûn phaùo nhaém vaøo caùc loaïn quaân sau khi moät caên cöù Hoa Kyø ôû tænh Paktika bò taán coâng baèng hoûa tieãn. Paktika laâu nay vaãn laø moät khu vöïc maø taøn quaân cuûa cheá ñoä Taliban hoaït ñoäng tích cöïc. Quaân ñoäi Pakistan noùi ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa caùc daân quaân taïi vuøng Baéc Waziristan sau khi quaân ñoäi lieân minh baén vaøo hoï trong moät cuoäc haønh quaân treân phaàn ñaát cuûa Afghanistan toái hoâm Thöù Naêm. Caùc löïc löôïng baùn quaân söï ôû Baéc Waziristan noùi daân quaân ñaõ baén hoûa tieãn vaøo moät caên cöù cuûa caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Afghanistan ôû beân kia bieân giôùi. “Löïc löôïng lieân minh ñaõ baén traû, söû duïng hoïa tieãn vaø vuõ khí naëng,” moät vieân chöùc baùn quaân söï noùi. Moät nhaân chöùng cho bieát oâng ta thaáy caùc tröïc thaêng Hoa Kyø tham gia vaøo cuoäc taán coâng, trong khi theo moät ñaøi truyeàn hình tö cuûa Pakistan, caùc daân quaân ñaõ bò moät hoûa tieãn gieát cheát. Phaùt ngoân vieân, Thieáu Töôùng Shaukat Sultan, noùi raèng Pakistan seõ ñieàu tra xem lieäu lieân minh do Hoa Kyø caàm ñaàu taïi Afghanistan coù vi phaïm khoâng phaän hoaëc bieân giôùi treân boä cuûa Pakistan hay khoâng. “Caùc löïc löôïng lieân minh ñaõ thoâng baùo cho chuùng toâi Tieáp trang A8 CAPE CANAVERAL, Florida (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, Cô Quan Haøng Khoâng vaø Khoâng Gian Quoác Gia Hoa Kyø (NASA) cho bieát vieäc phoùng phi thuyeàn con thoi Discovery seõ bò hoaõn ít nhaát cho tôùi cuoái tuaàn sau, sau khi vieäc khai hoûa bò huûy boû hai ngaøy tröôùc ñaây vì moät truïc traëc kyõ thuaät. Phi thuyeàn Discovery ñaõ ñöôïc döï truø caát caùnh vaøo tröa hoâm Thöù Tö töø Cape Canaveral ôû Florida. Ñaây laø söù maïng con thoi ñaàu tieân keå töø khi phi thuyeàn Columbia bò noå hoài Thaùng Hai 2003, gieát cheát baûy nhaân vieân phi haønh ñoaøn. Nhöng moät boä phaän ño nhieân lieäu hydrogen bò truïc traëc ñaõ buoäc NASA phaûi huûy boû vuï phoùng, hai giôø tröôùc khi phi thuyeàn ñöôïc khai hoûa. Caùc kyõ sö cuûa NASA vaãn chöa bieát taïi sao moät trong boán duïng cuï caûm öùng hydrogen cuûa phi thuyeàn ñaõ khoâng vöôït qua ñöôïc moät cuoäc thöû nghieäm thöôøng leä khi gaàn ñeán giôø phoùng vaø caùc thaønh vieân phi haønh ñoaøn, caàm ñaàu bôûi nöõ phi haønh gia kyø cöïu Eileen Collins, luùc ñoù ñaõ ngoài vaøo gheá cuûa hoï vaø caøi ñai gheá. Caùc kyõ sö ñang phaûi duyeät qua khoaûng 200 tieán trình coù theå xaûy ra. Caùc boä caûm öùng ñöôïc thieát keá ñeå ñoùng ba ñoäng cô chính cuûa phi thuyeàn con thoi tröôùc khi nhieân lieäu bò caïn. Moät vuï ñoùng caùc ñoäng cô quaù sôùm coù theå buoäc phi thuyeàn phaûi thöïc hieän moät cuoäc haï caùnh khaån caáp hoaëc ngaên caûn phi thuyeàn ñaït tôùi quyõ ñaïo mong muoán. Maëc duø nhöõng vuï hoaõn phoùng laø chuyeän thöôøng xaûy ra, nhöõng truïc traëc ngaên caûn vieäc phi thuyeàn Discovery rôøi khoûi giaøn phoùng laàn naøy gaây nhieàu chuù yù, bôûi vì ñaây laø chuyeán bay ñaàu tieân keå töø khi NASA cho naèm uï ñoäi phi thuyeàn con thoi ñeå caûi tieán an toaøn tieáp theo thaûm hoïa Columbia. NASA coù thôøi haïn choùt laø ngaøy 31 Thaùng Baûy ñeå phoùng Discovery, moät thôøi haïn ñöôïc ñaët ra ñeå phi thuyeàn heïn gaëp vôùi traïm khoâng gian quoác teá vaø nhu caàu phoùng phi thuyeàn vaøo ban ngaøy ñeå caùc maùy quay phim coù nhöõng hình aûnh roõ raøng khi phi thuyeàn caát caùnh. Khung thôøi gian saép tôùi ñeå phoùng phi thuyeàn seõ khôûi söï vaøo ngaøy 9 Thaùng Chín. Tieáp trang A6 Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


NV2005-0716

Related publications