Issuu on Google+

Szanowni Czytelnicy! Od kilku tygodni zmagamy się z obfitymi opadami deszczu, które powodują wzbieranie rzek zalewających okoliczne tereny. Codziennie śledzimy prognozy i mapy pogody, które niestety nie przynoszą oznak poprawy pogody. Tereny Zagłębia Dąbrowskiego nie ucierpiały z powodu powodzi, lecz straty w innych regionach Polski są ogromne, porównywalne z  powodziami w 1997 roku, a niektórzy twierdzą, że tegoroczna sytuacja jest nawet gorsza. Tym, co różni ją od sytuacji sprzed 13 lat jest zdecydowanie większa liczba terenów zalanych. Straty są tak duże, że Polska ma szanse otrzymać pomoc z funduszu solidarności, z którego finansuje się działania związane między innymi ze stratami spowodowanymi przez kataklizmy. Władze samorządowe i rząd uruchomiły pomoc dla powodzian, tyle że – jak donosi prasa – są dowody opieszałości urzędniczej w przekazywaniu powodzianom środków finansowych. Wiele osób zwraca uwagę na fakt, iż wiele terenów zostało zalanych z powodu niewykonania licznych prac i inwestycji, które zalecano po powodzi 1997 roku. Ta traumatyczna przede wszystkim dla ofiar powodzi sytuacja wpływa także na przebieg oraz styl kampanii prezydenckiej. Przyśpieszone wybory prezydenckie są konsekwencją tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął w wypadku samolotu pod Smoleńskiem wraz z  małżonką i  94-osobową delegacją państwową w  drodze na uroczystości w Katyniu. Zgodnie z Konstytucją RP obowiązki prezydenta pełni Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta. 21 kwietnia 2010 Marszałek Sejmu rozporządzeniem wyznaczył przedterminowe wybory prezydenckie na 20 czerwca 2010 roku. Państwowa Komisja Wyborcza do 6 maja zarejestrowała 22 kandydatów na Prezydenta RP, spośród których ostatecznie w szranki wyborcze stanie 10 następujących kandydatów: Marek Jurek, Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki, Grzegorz Napieralski, Andrzej Olechowski, Waldemar Pawlak i Bogusław Ziętek. Badania opinii publicznej, które stanowią element trwającej już od kilku tygodni kampanii wyborczej, wskazują na dominację dwóch kandydatów: Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. O ile na początku kampanii wyraźnie przewodził ten drugi, to z upływem czasu zaczęło rosnąć poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. Pozostali kandydaci odstają w  rankingu do pierwszego urzędu w państwie. Politycy dwóch największych w polskim parlamencie partii politycznych oraz zdecydowana większość mediów utrwalają przekonanie o przekształcaniu się polskiego systemu partyjnego w układ dwubiegunowy, dwupartyjny. Nie podejmują się trudu wyjaśnienia najniższej w krajach Europy postkomunistycznej frekwencji wyborczej, której powodem może być właśnie kurcząca się ilość partii politycznych, a więc również ofert rozwoju Polski. Nie sprawdza się w Polsce model ograniczonej liczby partii politycznych, które byłyby w stanie wykreować trwały i skuteczny rząd, potrafiący rozwiązywać problemy i modernizować kraj. Najbardziej efektywne okazywały się rządy wyłaniane spośród nawet kilkudziesięciu partii politycznych w  polskim parlamencie. Preferowanie modelu dwupartyjnego w polskiej polityce zamiast aktywizować polskie społeczeństwo, może wywołać odmienny skutek prowadzący do marginalizacji politycznej coraz szerszych grup społeczeństwa. Trwająca kampania prezydencka charakteryzuje się brakiem dyskusji pomiędzy kandydatami na temat modelu prezydentury oraz spraw ważnych dla Polski. Zwłaszcza główni kandydaci nie prezentują swoich programów. Ograniczają się do reakcji na wydarzenia bieżące związane z powodzią oraz wyjaśnień przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Zdecydowanie większy wkład w merytoryczną część kampanii wnoszą pozostali kandydaci. Zachęcając Państwa do lektury 9 numeru „Nowego Zagłębia”, jednocześnie namawiamy do udziału w wyborach prezydenckich w niedzielę 20 czerwca 2010 roku. Głosujmy mądrze i odpowiedzialnie. Marek Barański Nowe Zagłębie – czasopismo społeczno-kulturalne ● Redaguje kolegium w składzie: Marek Barański – redaktor naczelny, Paweł Sarna – sekretarz redakcji, Maja Barańska, Ewa M. Walewska ● Adres redakcji: 41–200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65/31, tel./fax: + 48 32 733 42 27, + 48 512 175 814 ● e-mail: redakcja@nowezaglebie.pl, www.nowezaglebie.pl ● Wydawca: Związek Zagłębiowski ● DTP: Tomasz Kowalski ● Zagłębiarka: redaguje kolektyw w składzie: Maja Barańska, Aleksandra Sarna, Paweł Barański, Paweł Sarna, Piotr Jakoweńko (projekt graficzny i skład) ● Foto na okładce: www.istoc.photo ● Współpracownicy: Zbigniew Adamczyk, Paweł Barański, Jarosław Krajniewski, Bogdan Dworak, Przemysław Dudzik, Tomasz Kostro, Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Piotr Smereka ● Druk: Progress Sp. z o.o. Sosnowiec ● Nakład: 1500 egzemplarzy ● Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo ingerencji w teksty zamówione. Reklamę można zamawiać w redakcji; za treści publikowane w reklamach redakcja nie ponosi odpowiedzialności ● Zasady prenumeraty „Nowego Zagłębia”: Prenumeratę krajową lub zagraniczną można zamawiać bezpośrednio w redakcji lub e-mailem ● Cena prenumeraty półrocznej (przesyłanej pocztą zwykłą) – 3 wydania – 20 złotych, rocznej – 40 złotych ● Prenumerata zagraniczna przesyłana pocztą zwykłą – 3 wydania – 60 złotych, roczna – 120 złotych ● Wpłat na prenumeratę należy dokonywać na konto: Związek Zagłębiowski, GETIN BANK SA, 70 1560 1010 0000 9010 0006 2987. Spis treści Moda na Sosnowiec .................................................................................................2 Historie zapisane na kartach pocztowych ....................................................5 Kiedy powstała Dąbrowa (Górnicza)? ..........................................................7 Muzyka znad Utraty i Sekwany ......................................................................10 Rok Chopinowski w Zagłębiu..........................................................................12 Wybory prezydenckie 2010...............................................................................15 Zapomniany doktor honoris causa ...............................................................18 Święta początku lata .............................................................................................20 Zagłębiowskie godki ............................................................................................22 Wspomnienia kazachstańskie ........................................................................23 PROZA .......................................................................................................................24 PLASTYKA .............................................................................................................26 FOTOREPORTAŻ ...........................................................................................28 ZAGŁĘBIARKA ...................................................................................................31 FILM............................................................................................................................39 RECENZJE...............................................................................................................41 POEZJA .....................................................................................................................43 Wróżka.........................................................................................................................44 Skarbińscy i Stypułkowscy...............................................................................46 SPORT .......................................................................................................................49 FELIETONY...........................................................................................................51 REGION ...................................................................................................................52 KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH ......................64 Druk i upowszechnienie czasopisma „Nowe Zagłębie" są współfinansowane przez Zarząd Województwa Śląskiego i gminę Sosnowiec nr 3(9) maj – czerwiec 2010 1


Nowe Zagłębie 09

Related publications