Issuu on Google+

สาขาวิชา : การบัญชี แผนภูมิปะการัง ชื่อวิชา : การบัญชีการเงิน รหัสวิชา 3200 - 1006 หัวข้อ : การบัญชีของกิจการให้บริการ สมการบัญชี 40 แผ่นที่ : 1 การวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีของกิจการให้บริการ การบันทึกรายการค้า งบทดลอง สมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท หน้าที่


การบัญชีการเงิน 02กิจการให้บริการ

Related publications