Issuu on Google+

Temeljem ĉlanka 28.stavka 8. i ĉlanka 118.stavka 2.podstavka5.Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) „Narodne novine“ broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10 i 90/11.) i ĉlanka 50. Statuta OSNOVNE ŠKOLE GRGURA KARLOVĈANA, ĐurĊevac, Školski odbor na prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi na XXVIII. sjednici odrţanoj 28. 09. 2011. godine GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU ĐurĊevac, 28. rujna 2011. 1


Okvirni GPP rada OŠ G.K. Đurđevac

Related publications