Issuu on Google+

Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe pháp, phúc huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Dịch giả: HT. Thích Đức Niệm PHẬT THUYẾT ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Đề ấn tống, để trồng cội phúc đức cho mình và thân bằng quyến thuộc. KINH ẤN TỐNG


Phat thuyet - Kinh Vo Luong Tho

Related publications