Issuu on Google+

Nr 7(58) – Lipiec 2011 ISSN: 1897-0540 ZUS DLA CIEBIE Magazy n in formacy jny dla k lientów Zak ładu U bezpieczeń Społecznych Zmienny punkt widzenia. Bywa że uznajemy ZUS za niesprawiedliwego poborcę składek. Wystarczy jednak, by coś poszło nie po naszej myśli, a zaczynamy uzmysławiać sobie, że ZUS stoi na straży naszych praw, a składki zabezpieczają nas na starość – wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Subkonta ubezpieczonych już aktywne. 8,5 mln subkont osób ubezpieczonych w I i II fi larze powstało w systemie informatycznym ZUS. Subkonta już są aktywne. Zawieszenia działalności. Kiedy przedsiębiorca zamiast zakończenia działalności, zawiesi ją, zaprzestaje płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – mówi Andrzej Okułowicz, naczelnik w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS. str. 2 str. 3 str. 3 Profil Zaufany: nowa jakość w e-ZUS W ZUS można bezpłatnie potwierdzić Profil Zaufany ePUAP. Ale najważniejsze są i tak korzyści płynące z posiadania profilu w elektronicznych kontaktach z Zakładem. A tych przybywa. Już dziś można załatwić w e-ZUS wiele spraw. W 2012 r., po uruchomieniu Nowego Portalu Informacyjnego ZUS, będzie można o każdej porze dnia i nocy sprawdzić sobie stan konta ubezpieczeniowego, zasymulować przyszłą emeryturę, a należący do sektora małych przedsiębiorstw płatnicy będą mogli złożyć dokumenty rozliczeniowe (podobnie jak czynią to przy wykorzystaniu programu Płatnik średni i duzi płatnicy). Szczecinie i I Oddziale ZUS w Warszawie. W lipcu punkty takie zaczną działać we wszystkich 43 oddziałach Zakładu. Następne stopniowo tworzone będą w inspektoratach oraz wybranych biurach terenowych. Docelowo punktów potwierdzeń w ZUS może być ok. 300. Profil Zaufany można także potwierdzić w urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, a w przyszłości także w urzędach samorządowych, które na to się zdecydują. Jak założyć Profi l Zaufany? Warunkiem korzystania z Profi lu Zaufanego jest utworzenie konta na ePUAP. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępnia odpowiednie usługi oraz instrukcje. Po utworzeniu konta trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profi lu Zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni (zanim wygaśnie jego ważność) udać się do punktu potwierdzającego Profi le Zaufane ePUAP. Potwierdzenie danych zapisanych na koncie ePUAP oraz znajdujących się w złożonym wniosku nastąpi na podstawie przedłożonego przez osobę wnioskującą dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli dane będą zgodne z dokumentem oraz rejestrem PESEL, a przedstawiony dokument ważny, po podpisaniu dwóch egzemplarzy wydrukowanego wniosku nastąpi potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil o trzyletnim okresie ważności. Gdzie potwierdzić profi l? ZUS uruchomił cztery punkty potwierdzające Profi le Zaufane ePUAP: w oddziałach ZUS w Białymstoku, Gdańsku, Jakie korzyści z Profi lu Zaufanego? W kontaktach z ZUS przy pomocy Profi lu Zaufanego ePUAP można: • złożyć wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, • złożyć wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, • złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, • złożyć wniosek o układ ratalny, • złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek, • złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, • a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Na początku 2012 r. ruszy Nowy Portal Informacyjny, ważna część Platformy Usług Elektronicznych ZUS budowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wówczas udostępnione zostaną dodatkowe usługi, do których dostęp możliwy będzie przy pomocy podpisu weryfi kowanego profi lem zaufanym, m.in. dostęp on-line do konta ubezpieczonego w ZUS. ZUS dobrze oceniany przez klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest coraz lepiej oceniany przez swoich klientów. Zadowolenie z jakości obsługi w ZUS jest większe niż w innych urzędach, Zakładowi dorównują tylko urzędy samorządowe. Takie wnioski płyną z drugiej fali badań przeprowadzonych przez pracownię Millward Brown SMG/KRC, a współfinansowanych przez Unię Europejską. Na prośbę ankietera: „proszę powiedzieć, jaką ma Pani/Pan ogólną opinię na temat jakości obsługi klienta w ZUS” 19 proc. uczestników badania wystawiło Zakładowi ocenę bardzo dobrą, a 41 proc. dobrą. ZUS na tle innych urzędów zbiera najwięcej ocen pozytywnych (łącznie 60 proc.) i co nie mniej ważne – ma stosunkowo niewiele ocen negatywnych. Najlepiej oceniają ZUS świadczeniobiorcy (emeryci, renciści), zaś opinia płatników składek (przedsiębiorców) zdecydowanie wzrosła w porównaniu do poprzedniego badania. Co ciekawe, najmniej korzystną opinię na temat pracy ZUS (choć i to się zmienia na plus, jeśli porównać wyniki badań za drugi kwartał 2011 r. z tymi za ostatni kwartał 2010 r.) mają ubezpieczeni. W drugim badaniu potwierdziła się zauważona już wcześniej prawidłowość, że im mniej kontaktów z Zakładem, tym mniej korzystna opinia o nim. – Ubezpieczeni, a więc osoby pracujące, niepobierające świadczeń w ZUS, nie odprowadzające same za siebie składek, słowem – niebywające w Zakładzie bardzo często czerpią wiedzę o nim z przekazów medialnych, a te, niestety operują krzywdzącymi stereotypami. Chcemy to zmienić – już w przyszłym roku ruszamy z Nowym Portalem Informacyjnym, w ramach którego ubezpieczeni będą mogli w dowolnym momencie sprawdzić stan swojego konta emerytalnego w ZUS i łatwo policzyć hipotetyczną emeryturę. Myślę, że to przekona naszych klientów, że ZUS to przyjazny i nowoczesny urząd – komentuje Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Badania wykonano metodami CAPI (pogłębiony wywiad bezpośredni) na próbie 3300 osób oraz CATI (wywiad telefoniczny) na próbie 10 000 osób.


ZUS dla Ciebie - e-wydanie – 07/2011

Related publications