Issuu on Google+

7OLONTARIAT w pytaniach i odpowiedziach *AKIEKWALIFIKACJEPOWINNIPOSIADAÃWOLONTARIUSZE /DCZEGOZALEœYUBEZPIECZENIEZDROWOTNEDLAWOLONTARIUSZA *AKIEOBOWI–ZKISPOCZYWAJ–NAWOLONTARIUSZU #ZYCUDZOZIEMIECMOœEBYÃW0OLSCEWOLONTARIUSZEM #ZYWOLONTARIUSZMOœEDZIAAÃNARZECZPRZEDSIÇBIORCÐW +TOPONOSIODPOWIEDZIALNOyÃZAWOLONTARIUSZANATERENIESZPITALAKLINIKI ODDZIAU  .AJAKIEJPODSTAWIEWOLONTARIUSZEMOG–WYKONYWAÃyWIADCZENIANARZECZADMINISTRACJI Poradnik Prawny #ZYWOLONTARIUSZEMAJ–PRAWOPRZETWARZAÃDANEOSOBOWE #ZYZAWARCIEUMOWYZWOLONTARIUSZEMTRZEBAZGASZAÃDO:53 0)0 #ZYWOLONTARIUSZJESTPRACOWNIKIEM +TOTOJESTWOLONTARIUSZ #ZYUCZNIOWIEMOG–BYÃWOLONTARIUSZAMI +TOODPOWIADAZANIELETNICHWOLONTARIUSZY #ZYNALEœYUBEZPIECZYÃWOLONTARIUSZAODNASTÇPSTWNIESZCZÇyLIWYCHWYPADKÐW .ARZECZJAKICHPODMIOTÐWWOLONTARIUSZEMOG–WYKONYWAÃyWIADCZENIA +TOMOœEBYÃWOLONTARIUSZEMW/03 #ZYWZWI–ZKUZAWODOWYMMOG–DZIAAÃWOLONTARIUSZE #ZYWYKONYWANIEyWIADCZEÎWZAKRESIEWOLONTARIATUBÇDZIEWLICZANEDOSTAœUPRACY *AKICHARAKTERPRAWNYMAPOROZUMIENIE #ZYKORZYSTAJ–CYPOWINIENZAPEWNIÃWOLONTARIUSZOWIUBEZPIECZENIEZDROWOTNE /WOLONTARIACIEWIEMYWSZYSTKO


Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny

Related publications