Issuu on Google+

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th สายตรงสมาชิก 0-4429-6111 ช�ำแหละ2บิก๊ โปรเจ็กต์ขนส่งโคราช เอกชน-ท้ อ งถิ น ่ จี ท ้ บทวน‘สกายบั ส -มอเตอร์ เ วย์ ’ ชาวโคราชเปิดเวทีสาธารณะ Sky Bus คือค�ำตอบของบระบบขนส่งมวลชน หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ปีที่ 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 โคราชจริงหรือ? และมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราชใครได้ใครเสีย หลังเกิดปัญหา อุปสรรคเกีย่ วกับการขอประชามติจากภาคประชาชนและภาคเอกชน ทีย่ งั ไม่ เห็นด้วยกับการก่อสร้างทัง้ 2 โครงการ ภาคธุรกิจเบรกโครงการรถเมลล์ลอยฟ้า หวัน่ บดบังทัศนียภาพของเมือง ปธ.หอโคราชแนะให้เสนอรูปแบบการก่อสร้างที่ หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ส่วนมอเตอร์เวย์ภาคท้อง ถิน่ เห็นต่าง จุดขึน้ จุดลง แต่ทกุ ฝ่ายยืนยันสนับสนุนเต็มที่ วอนรัฐบาลทบทวน จังหวัดนครราชสีมา เป็น ศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ การ คมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญ 2 เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ่ เครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั น ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ ‘BMC’บุกตลาดสายพาน คอลัมน์ประจ�ำ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ ขับเคลือ่ นรณรงค์ “ต่อ ต้านคอรัปชัน่ 2555” เป็นปีที่ 2 เมือ่ วันเสาร์ 29 กันยายน ทีผ่ า่ นมา เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา หน้า 3 เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์ เมืองกับการปรับตัว หน้า 8 จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย..นายฮอ สิงคโปร์รวยที่สุดในอาเซียน หน้า 9 คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ ‘โครงการรับจ�ำน�ำ’ หน้า 10 หน้า 10 ‘นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง’ หน้า 11 เดินเครือ่ งรณรงค์ตอ่ เนือ่ งปี2 ปธ.ย�ำ้ ต้องไม่รบั -ไม่จา่ ย-ไม่ยอม หอการค้าฯ จับมือภาคเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ สานต่อรณรงค์ ต่อต้านคอรัปชัน่ ปีที่ 2 แสดงพลังพร้อม กล่ า วค� ำ ปฏิ ญ าณต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ต่ อ หน้ า ย่ า โม “พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์” รับรางวัลบุคคลโปร่งใส แห่งปีเป็นคนแรก ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา ชนะการแข่งขันปาฐกถา “โตไปหนูไม่โกง” หอการค้าน�ำทีมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเดินรณรงค์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2555 โดยมีการสวมเสือ้ ยืดสีขาว เขียน ค�ำว่า “ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” 7 ทุม่ จัดหอแฟร์และอาหารย่าง#7 เนรมิต เรือหอการค้ มิสาโคราชทุ ซิสม่ ซิจัดงานหอการค้ ปปีจำ�าแฟร์ลองแห่ ง เดี ย วในไทย รองรับผูค้ นเรือนแสน และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 7 ระดม สินค้าราคาถูกจากโรงงาน พร้อมอาหารหลาก หลายประเภท ชมความยิง่ ใหญ่ของเรือมิสซิสซิปปี จ�ำลองแห่งเดียวในไทย ทีเ่ ล่าขานถึงต�ำนานการ นายรังสรรค์ อินทรชาธร ต่ อ สู ้ บ นสายน�้ำ และกิ จ กรรมอี ก มากมายเพื่ อ รพ.กรุงเทพทุ่ม500ล. เปิดกรุงเทพ-อุดรฯ โดย. อมร วงศ์สุรวัฒน์ ‘เขาท�ำได้ เราก็ทำ� ได้’ พร้อมวางเครือข่ายเปิดตลาดรับAEC น.5 น.9 หอการค้าโคราชเตรียมจัดงานใหญ่อีก ครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานที่รู้จักกันดีของชาว โคราชนั้นคือ งานหอการค้าแฟร์และเทศกาล อาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 7 “NCC TRADE 6 FAIR & BBQ FESTIVAL ‘มหกรรมสัญจรโคราช’คนแห่รว่ มงานเนืองแน่น สะท้อนธุรกิจอีสานโต เม็ดเงินลงทุนสะพัด น.9 รับก�ำลังซื้อตลาดAEC บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ (BMC) เจ้าพ่อธุรกิจเครือ่ งมือช่างรายใหญ่ โคราช จับมือพันธมิตร บจก.Star Technology Industrial และ หจก.ฮะเซ่งจัน่ ปรับ ตัวผนึกก�ำลังต้อนรับ AECจัดกิจกรรม “Kickoff” ประกาศความพร้อม เดินหน้าบุก ตลาดผลิตภัณฑ์สายพานเพือ่ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ผูน้ ำ� เบอร์หนึง่ ของไทย มัน่ ใจโคราชมีศกั ยภาพด้านการลงทุนสูง เศรษฐกิจขยายตัว ต่อเนือ่ ง โอกาสเติบโตสูง นายค�ำรณ ครบนพรัตน์ กรรมการ ผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท บุ ญ ไทยแมชชี น เนอรี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (BMC) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั บุญไทยฯ ร่วมกับ Star Technology Industrial และ หจก.ฮะเซ่ง จัน่ จัดงาน Kickoff เพือ่ ประกาศความพร้อมใน การเดินหน้าท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์สายพานเพือ่ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ใน จ.นครราชสีมา และเพื่อเป็นการ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ง สายพาน MITSUBOSHI 6 ‘เฮียเฮง’ ทุ่มงบ700ล้าน ผุดโปรเจ็กต์ ‘เดอะไนน์ ทรี’ “เฮียเฮง” วิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ นักธุรกิจใหญ่ อสังหาริมทรัพย์เมืองโครงการบ้านอยูส่ บาย เตรียมผุดโปร เจ็กต์ยกั ษ์โครงการ 9 “เดอะไนน์ ทรี” บนเนือ้ ทีก่ ว่า 80 ไร่ ท�ำเลสวยติดสวนสมเด็จพระเทพฯ บ้านหนองตาคง ทุม่ งบกง่า 700 ล้านบาท นายวิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ ผูบ้ ริหารโครงการบ้าน อยูส่ บาย เปิดเผยถึงแผนการลงทุนท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรว่า ขณะนีต้ นได้ซอื้ ทีด่ นิ ไว้หนึง่ แปลง อยูต่ ดิ กับสวนสมเด็จพระ วิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ เทพฯ บ้านหนองตาคง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 80 ไร่ ท�ำเลสวยงามมาก ห่างจากโครงการอยูส่ บายเดอะแฟมิลเี่ พลส เพียง 1 กิโลเมตร เท่านัน้ อยูต่ ดิ ถนนใหญ่ดา้ นซ้ายมือมองเห็นชัดเจน ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังเริม่ ปรับสถานที่ ถมดิน สร้างก�ำแพง เทถนนคอนกรีตทีก่ ว้างถึง 14 เมตร คาดว่าใช้เวลาไม่นาน และจะขึน้ บ้านตัวอย่างทันที 6 ส�ำหรับโครงการใหม่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูน่ นั้


ฉบับ 363

Related publications