Issuu on Google+

1 MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013 ก�ำหนดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ต้นปี 2557 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 8 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 7 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ รายการ “ แสงโสมมุกดาหารคัพ 2013 ” ปท่ี 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10 ตม.มุกดาหาร ช่วยลดความแออัด รับชาวโรฮิงญา 100 คน พักอาศัย ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2 www.mukdahannews.com


หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์

Related publications