Issuu on Google+

PYC EXPRESS CO.,LTD บริษัท พีวายซี เอกซ์เพรส จำากัด เนื่องจากบริษัทกำาลังขยายงานครั้งใหญ่ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้ 1. พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล (พนักงานประจำา) 25 อัตรา • รายได้ขั้นต่ำา 10,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น • เพศชาย • ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : • ค่าน้ำามัน • เบี้ยขยัน • ประกันอุบัติเหตุประเภท 3 ของวิริยะประกันภัย • ค่าจอดรถ • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าเทอมบุตร 2. พนักงานบัญชี – การเงิน 5 อัตรา 3. ฝ่ายบริการลูกค้า 20 อัตรา 4. หัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ 4 อัตรา 5. ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา • รายได้ขั้นต่ำา 12,000 – 18,000 บาท ต่อเดือน • จบ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • จบ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา • รายได้ตามวุฒิ และประสบการณ์ • ไม่รวมเบี้ยขยัน • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • รายได้ตามวุฒิและประสบการณ์ • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. พนักงานบันทึกข้อมูล 10 อัตรา • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำากัดอายุ • มีประสบการณด้านการบันทึกข้อมูลมาก่อน สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วางระบบการ ให้บริการสำารองที่นั่ง และจำาหน่ายตั๋วออนไลน์ ของ บริษัท ขนส่ง จำากัด 131102 พนักงานบัญชี/ คีย์ข้อมูล 4 อัตรา  เพศหญิง  อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   เจ้าหน้าที่จัดส่ง (คนขับรถ)  บจ.เจริญแอคเค้าติ้ง เพศชาย  อายุระหว่าง 28-45 ปี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-763-0055 sappasan GINOLR  เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี T. 02-186-3544-7 234/51-53 หมู่บ้านกิตินคร สมุทรปราการ ซอย 6 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 • เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทางด้านบัญชี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด (ฝ่ายบุคคล) เลขที่ 2-4 ถ.ราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 02-224-7821 Fax. 02-224-1869 www.adtechs.co.th 1 อัตรา 3. พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย 1 อัตรา • เพศชาย / หญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี พนักงานบัญชี FULL TIME สนใจติดต่อมาที่ : 2. Sale Engineer • เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีรถยนต์เป็นของตนเอง ไม่ต่ำากว่าวุฒิ ม.6 / ปวช. ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำางานหมุนเวียน 6 วัน/สัปดาห์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าทำางานล่วงเวลา, อาหารกลางวัน 1 อัตรา • เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 5. ช่างทั่วไป • เพศชาย / ไม่จำากัดวุฒิ หลายอัตรา สนใจส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานหรือมาสมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 91 ซ.อรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. 02-185-2831-4 แฟกซ์ 02-712-6100 Email: info@utile.co.th www.utile.co.th บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd 1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์  วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี  วุฒิ ป.ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น  วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง  วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� 3. จป.วิชาชีพ 4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย 6. พนักงานคลังสินค้า  วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช�ย 7. พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) 8. พนักงานติดรถส่งของ 9. ช่างซ่อมบำารุง 10. พนักงานฝ่ายผลิต ¤Ø³ÊÁºÑµÔ เพศช�ย-หญิง    หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ   ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง 46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ (เสมียน) 1. Sales Representative • เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด • มีรถยนต์เป็นของตนเอง sappasan : แอดวานซ์ เทคโน.3X4 เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 25-40 ปี  วุฒิ ป.6-ปวส. ขึ้นไป มีรถส่วนตัว  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • • • • SS/Vidhyasom 4x7 เพศชาย  อายุระหว่าง 23-40 ปี  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   รับสมัค!!ร! ด่วน • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี บริษัท เจริญแอคเค้าติ้ง จำากัด เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)  พนักงานให้บริการข้อมูล สำารองที่นั่งรถ บขส. FULL TIME/PART TIME SAPPASAN : เจริญรัชกิจ 3X4  ด่วน SAPPASAN / universe เจ้าหน้าที่ประกอบ (แพ็คกิ้ง) รับสมัครด่วน บริษัทฯ กำาลังขยายกิจการจึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้ sappasan ยูที เอ็นยิเนียริ่ง 4x7 15.00 บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำ�กัด รับสมัครพนักงาน ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัด พลังงาน และระบบทำาความเย็นด้วยการระเหยน้ำาให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ www.adtechs.co.th 9 784408 596709 10 สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท พีวายซี เอ็กซ์เพรส จำากัด เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร. 0-2539-8745-8 # 131, 134 บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ADVANCE TECHNOLOGY SYSTEMS CO.,LTD SAPPASAN ทรานส์-โซนิค เอ็กซ ** ทุกตำ�แหน่งทำ�ง�น จันทร์ – ศุกร์ ประจำ�อยู่ที่บริษัท ** ทุกตำ�แหน่ง ทำ�ง�นวันจันทร์-ศุกร์ ที่บริษัทไม่ส่งออกนอกสถ�นที่


สมัครด่วน extra Vol. 1464

Related publications