Issuu on Google+

บัญชีคำำ พืน้ ฐำน ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ จน จบ จม จอก จอด จอบ จะ จังหวะ จัด จับ จาก จ้ าง จาน จำา จำาปี จิ ้งจอก จิงโจ้ จึง จืด เจ็บ เจอ เจ้ า เจาะ แจก แจกัน ใจ ใจดี ฉัน ฉีด ชก ชน ชนะ ชมพู่ ชวน ช่วย ช้ อน ชอบ ชะอม ชัง่ ชิ ้น ชัว่ ช่าง ช้ าง ชาม ชาย ชาว ชิงช้ า ชิ ้น ชื่อ ชุด เช็ด เช้ า เชิด เชื่อ เชือก ใช่ ใช้ ซน ซ่อน ซ้ อน ซ่อม ซอย ซัก ซ้ าย ซิ ซื ้อ ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง กระดุม กระโดด กระต่าย กระถิน กระเทียม กระเบื ้อง กระป๋ อง กระเป๋ า กระโปรง กระรอก กลัว กว่า กอด ก่อน กะ กะทิ กะละมัง กัด กัน กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย ก้ าว กำาเนิด กำาลัง กิน กี่ กุ้ง เก๊ เก่ง เก็บ เกม เกเร เกลือ เก้ าอี ้ เกาะ เกิด เกี่ยว แก แก่ แกง แก้ ว แกะ ใกล้ ไก่ ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ข่า ข้ า ข้ าง ขาด ข้ าม ขาย ขาว ข่าว ข้ าว ขี่ ขี ้ ขีด ขึ ้น เข็ม เขา เข่า เข้ า เขียง เขียน เขี ้ยว แข็ง แข่ง แขน ไข่ ไข้ คด คน ค้ น คบ ครัว ครู คว่าำ คอ คอย ค่อย ค่ะ คะน้ า คัด คัว่ ค้ า คาง คำา คำ่า คำานับ คิด คิ ้ว คืน คือ คุก คุย คู คู่ เค็ม เคย เคียว แค่ ใคร ฆ่ ำ งำน งาม ง่าย งู เงาะ เงิน เงือก ดม ด้ วย ดอก ดัง ด่า ดาว ดำา ดิน ดินสอ ดี ดึง ดื่ม ดื ้อ ดุ ดู เด็ก เดิน เดียว เดี่ยว เดี๋ยว แดง แดด โดด โดน โดย ได้ ตก ตน ต้ น ต้ ม ต่อ ตอก ต้ อง ตอน ตอบ ต่อย ตะกร้ า ตะไคร้ ตะปู ตะวัน ตัก ตัง้ ตัด ตับ ตัว ตา ตาก ต่าง ตาม ตาย ตำา ติด ตี ตีน ตึก ตื่น ตุม่ ตู้ เต้ น เต็ม เตะ เตา เต่า เติม เตียง แต่ แตงกวา แตงโม แต่ง โต โต๊ ะ ใต้ ใต้ ถนุ ถม ถ้ วย ถอด ถอน ถอย ถัง ถัว่ ถ้ า ถาง ถาด ถ่าน ถาม ถีบ ถึง ถือ ถุง ถู ถูก แถว ไถ ท่ วม ท่อ ทอง ท้ อง ทอด ทะนาน ทะเล ทะเลาะ ทัง้ ทัน ทับ ทา ทาง ทาน ท่าน ทำา ทำาไม ทำาเล ทิ ้ง ที ที่ ทีวี ทุก ทุเรี ยน เท เท่า เท้ า เที่ยง เทียน เที่ยว แทน ไทย เธอ นก นม นอก น้ อง นอน น้ อย นัก นัง่ นัน่ นัน้ นับ นา น่า น้ า นาง นาน นาย นาฬิกา นำา น้ำ า นิด นิทาน นิ่ม นิยาย นิ ้ว นิสยั นี่ นี ้ นึก นึง่ นุ่ง เนื ้อ แน่ โน้ น ใน


บัญชีคำพื้นฐาน ป.1

Related publications