Issuu on Google+

1 Davidovi} M.,1999- Digestivni sistem u starosti u: Gastroenterologija tre}i deo, J. Teodorovi}, Excelsior :700-719 DIGESTIVNI SISTEM U STAROSTI Davidovi} Mladen Zna~aj digestivnih bolesti u starosti je izuzetno veliki,jer u~estvuju zna~ajno u morbiditetu i mortalitetu starih osoba (1).U~estalost ulkusne bolesti opada u starosti,ali raste broj hospitalizacija zbog nje ,a mortalitet se u 90% slu~ajeva vezuje za ostarele.Ishemi~ni kolitis gotovo da ne postoji u mladjem dobu,a karcinom `u~ne kese ma koliko da je redak,odnosi se prete`no na starije ljude.Incidenca opstipacija i inkontinencije je izuzetno velika i jo{ uvek zna~ajan terapeutski problem,koji ugro`ava kvalitet `ivota posebno starih osoba u specijalizovanim ustanovama za negu i le~enje. USLOVNO FIZIOLO[KE STAROSTI PROMENE DIGESTIVNOG APARATA U Anatomske i fiziolo{ke promene koje pojavljuju u starosti mogu zavisiti vi{e od uticaja sredine,navika(ishrana,duvan,alkohol,lekovi) nego od efekata same starosti.Zapa`ene promene su evidentne na vezivnom tkivu,a manje izra`ene na epitelnim } elijama.Prakti~no,manje su upadljive promene u apsorpciji,nego recimo u motilitetu. POSLEDICE USLOVNO FIZIOLO[KIH PROMENA DIGESTIVNOG APARATA U STAROSTI FIZIOLO[KE PROMENE POSLEDICE Oslabljen ukus i miris Anorexia Smanjenje salivarne sekrecije Neinteresovanje za hranu Poreme}aji ukusa Gubitak zuba Neadekvatno `vakanje


DIGESTIVNI SISTEM U STAROSTI

Related publications