Issuu on Google+

ª´Ø 2 Ìͧà¾Å§ Ã Ò ¡ Â Ç Œ ´ ¹ Ò ¹ Ê ¡ Ø ¹ Ê è Õ · º ÀÒÉÒã¹áº 2 ¡ ç à´ ÃÇÁ 14 à¾Å§ ¹ š 2 à» ´ Á ªØ Í Œ Ã Ä ¡ ¾ Ñ § Á Í Ò Ò Ç É Ò ¤ À Á § Â Õ Å Ã à¾ àµ Â ÁÒ ÒÉÒ´ÇŒ dio CD ÊÃÒŒ §à´¡ç 2 À ŒÍ§µÒÁ䴌͋ҧ§‹Ò´Ò ÊÒÁÒö¿˜§áÅÐà §æ 仡ºÑ ˹§Ñ ÊÍ× ¾ÃÍŒ Á Au Í Œ ¹ Ò¹ ¹ Ê ¡ Ø ¹ §Ê Í Ó¹ º ·‹Ç§· ÂÍ´¹ÔÂÁ ·Õè¹ŒÍ§æ ª×è¹ªÍ Å§áÅФÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·Õ誋ÇÂãˌࢌÒ㨠·à¾ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¤Óá»Åº é¹ÍÕ¡´ŒÇ Œ§‹Ò墅 ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧà¾Å§ä´ ªØ´ 2 14 º·à¾Å§ Nursery Rhyme 1. If You Are Happy And You Know It 2. Baa Baa Black Sheep 3. Bingo 4. Hokey Pokey 5. Are You Sleeping? 6. This Old Man 7. Hush Little Baby 8. Little Bunny Foo Foo Christmas Song สรางเด็ก 2 ภาษา ดวยเพลงภาษาอังกฤษ ชุด 2 พรอม Audio CD ISBN 978-616-527-549-1 9 786165 275491 ราคา : 120 บาท ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com 20 บาท า1 ราค สแกน QR Code เพ�อฟงเพลงตัวอยาง 9. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer 10. Frosty The Snowman 11. Jingle Bell Rock 12. Deck The Halls 13. Sleigh Ride 14. Here Comes Santa Claus 14 º·à¾Å§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ


สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional Song for Kids (Audio CD) ชุด 2

Related publications