Issuu on Google+

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล ้ น ต ส อ ่ เ จ ก ด ุ า ล ตัวเลข ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล ERS DOT-TO-DOT B M U N ! แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน เขาวงกตพิศวง ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน รูปแบบและการเรียงลำดับ ปริศนาหาตัวเลข ลากเสนตอจุดตัวเลข ตัวเลขแสนสนุก อักษรแสนกล ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง ปริศนาหาตัวอักษร ลากเสนตอจุดตัวอักษร ลากเสนตามรอยประ 786165 274142 อเมร�กา เรียนรู้ตัวเลข จากการเชื่อม จุด แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน 9 ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก หนังสือ ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com • นับ 1-30 • เรี ยงล�ำดับตัวเลข • ความรู้สึกเชิงจ�ำนวน • นับเพิ่มทีละ 2, 5 • ฝึกการท�ำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา • พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่อนไหว


ลากเส้นต่อจุดตัวเลข NUMBERS DOT-TO-DOT

Related publications