Issuu on Google+

àÃÕ¹ÃÙŒ¤ÓÈѾ·ÀÒÉÒ¨Õ¹àº×éͧµŒ¹ à¾×èͽƒ¡ãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ ¿˜§ ¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢Õ¹ ¡‹Í¹àÃÕ¹ã¹ÃдѺÊÙ§ ÈѾ·¨Õ¹¡ÅÒ§ ÊÓËÃѺ ¼Ùàé ÃÔèÁàÃÕ¹ ราคาพิเศษ เพียง 80.-


ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มเรียน

Related publications