Issuu on Google+

BEHAR BERIĆET RIJEČI ČASOPIS ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA • GODINA XIX • 2010. • BROJ 95 • CIJENA 20 KN Ja sam oblikom kaplja, ali sadržinom more, U meni je cijeli svijet, ja sam svijet i njegova sadržina. Utonuo sam u svjetlost pojava božanstva, Sunce je samo moja čestica, ja sam Zehrin Enver, Stvor moga tijela opstoji s ljubavlju, U meni se odrazuje sve, ja sam općenitost i pojedinost. U meni je suština svih 18.000 svjetova, … Ja sam čuvar poprišta ljubavi i danas sam drugi Ešref Ja sam odraz Alijine tajne, od svega sam viši ja. Abdurrahman Sirri-baba Balta-zade Šejh Edin Urjan Kukavica SVETA POVIJEST I DUHOVNO VITEŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI (tekije, evlije, sufije, ratnici, pjesnici)


Behar 95 - Special

Related publications