Issuu on Google+

¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È Vol. 3 No. 76 Tel: 780-2000-246 www.asiantribune.ca, editor@asiantribune.ca 12 July, 2013 Î∂ «⁄¡≈ «¬’ Ù≈Â∆ È∂ ◊∞± ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ Ï‰È Á≈ √Úª◊ Kamaljeet Singh Kalsi: Taking on ⁄ß‚∆◊Û∑- «¬’ Ù≈Â∆ È∂ Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘ √z∆ ◊∞± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Ï‰È Á≈ √Úª◊ ⁄ ’∂ «¬√ Ï≈Ï ¯Ø‡Ø ¡≈͉∂ ¯∂√Ï∞’ º ”Â∂ ¡ÍÒØ ‚ ’∆Â∆ ‘À ¢ √Ï‹∆ «√ßÿ ◊Ò∆ Ȫ Á≈ «¬‘ Ï∂ Ú ’± Î «’√Ó Á≈ «Ú¡’Â∆ ÓÒ∂Ù∆¡≈ Á∂ ’∂Á≈‘ ”⁄ «‘ßÁ≈ ‘À¢«¬√ «Ú¡’Â∆ È∂ ◊∞  ± ◊Ø « Ïß Á «√ß ÿ Á∆ Â√Ú∆ ”Â∂ ¡≈͉≈ «⁄‘≈ Ò◊≈ ’∂ ¯∂√Ï∞º’ Á∂ ¡≈͉∂ ’Ú Í∂‹ ”Â∂ «¬√ ¯Ø‡Ø ˘ ¡ÍÒØ‚ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬∆ ÒØ’ª ÚÒØ∫ «¬√ Á≈ «ÚØË ’È Â∂ Ú∆ «¬√ ÚÒØ∫ «¬‘ ¯Ø‡Ø ‘‡≈¬∆ È‘∆∫ ‹≈ ‘∆ ‘À¢ «¬√ √ÏßË∆ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ”⁄ ‚≈‘„≈ Ø√ Í≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ «¬√ ocation=timeline «¬‘ «Òß’ ÷ØÒ∑’∂ «¬√ Á∆ Ízد≈¬∆Ò «ÍØ‡ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À¢ «¬√ √ÏßË∆ ‹ÁØ∫ ¡À√. ‹∆. Í∆. ˘ ¯Ø‡Ø ¿∞Â≈È Ò¬∆ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Í «¬‘ Ó≈Û∆ ¡’Ò Á≈ Ë≈È∆ ‡√ ÂØ∫ Ó√ È‘∆∫ ‘Ø «‘≈¢«¬Ê∂ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‹∂ ’  ¯∂ √ Ï∞ º ’ ÂØ ∫ «¬√ «Ú¡’Â∆ Á∆ Ízد≈¬∆Ò ˘ «ÍØ‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ª ÚºË ¡˜∆¡ª Í∞ º ‹ ‰ ”Â∂ «¬√ Ù÷√ Á∆ Íz¯ Ø ≈¬∆Ò ¯∂√Ï∞’ º ı∞Á ‘∆ ‚∆¡À’‡∆Ú∂‡ ’ √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Ù≈Â∆ Á∆ Íz¯ Ø ≈¬∆Ò ÏßÁ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬√ Á≈ ¯∂√Ï∞º’ ¡’≈¿±∫‡ https://www.f acebook. com/jeet.galeeÍhc_l √∆. Íz Ë ≈È ¡ÚÂ≈ «√ßÿ Óº’Û È≈Ò √ßÍ’ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ◊¬∆ ª ¿∞Ȫ∑ ¯ØÈ È‘∆∫ ⁄∞º«’¡≈¢ ’ÀÈ‚∂ ≈ È∂ Í≈«’√Â≈È∆ ’∞Û∆ «ÓÙ≈ ˘ ÍÈ≈‘ «ÁºÂ∆ ‡ØΩ∫‡Ø: «Í¤Ò∂ √≈Ò ’∞≈È Á∂ Ú’∂ √≈ÛÈ Á∂ ÁØÙª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Ú≈Ò∆ Í≈«’√Â≈È Á∆ ¬∆√≈¬∆ ÒÛ’∆ ‘∞‰ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘∞ß⁄ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ’≈È Á∞È∆¡ª Ì «Úº⁄ ‘Ò⁄Ò ‘ج∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ’∞Û∆ ˘ Í«Ú≈ √Ó∂ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ Ú÷ ÍÀ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞√ Á∂ Ú’∆Ò ÈÚ∆Á ⁄ΩË∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ «‘¯≈˜Â Ú≈√Â∂ «¬‘ ’ÁÓ ⁄∞º’∂ ◊¬∂ ‘È «’¿∞∫«’ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ Í«Ú≈ ˘ ‹≈ÈØ∫ Ó≈È Á∆¡ª ËÓ’∆¡ª «ÓÒ ‘∆¡ª √È¢ AC-AD √≈Ò Á∆ «ÓÙ≈ Ó√∆‘ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª, «ÂßÈ ÌÀ‰ª ¡Â∂ «¬º’ Ì≈ √Ó∂ ¡º‹’ºÒ∑ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ‘À Í ¿∞È∑ª Á∆ «‘≈«¬Ù ◊∞Í º÷∆ ◊¬∆ ‘À¢ «ÓÙ≈ ”Â∂ ÁØÙ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ Ó∞ºÒ≈ ı∞Á fi±·∆ ’‘≈‰∆ Ï∞‰È ’≈È Îº√ «◊¡≈ √∆¢ «ÓÙ≈ Ó√∆‘ ˘ Ï∂Ùº’ Ï≈¡Á «Úº⁄ ¡Á≈Ò È∂ Ï∆ ’ «ÁºÂ≈ √∆ Í ¿∞√ ˘ Í≈«’√Â≈È ¤º‚‰ Ò¬∆ Ӌϱ ‘؉≈ «Í¡≈¢ rules to ease Sikhs’ path to the US “Asking a person to choose between religion and country, that’s not who we are as a nation,” said Major Kamaljeet Singh Kalsi, at home last month in New Jersey. The Sikhs of northwestern India have for centuries cherished their rich military history. Wearing long beards and turbans into combat, they have ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò («¬Ô≈Ò∆) ˘ Úº÷-Úº÷ ¡≈◊»¡ª ÚºÒ∫Ø Ù˪‹Ò∆¡ª battled Mughals in Punjab, Afghans near the Khyber Pass and Germans in the bloody trenches of the Somme.But when Maj. Kamaljeet Singh Kalsi, an American Sikh raised in New Jersey, signed up for the United States Army, that tradition counted for nothing. Before sending him to officer basic training, the Army told him that he would have to give up the basic symbols of his religion: his beard, knee-length hair and turban.In good Sikh tradition, he resisted. Armed with petitions and Congressional letters, he waged a two-year campaign that in 2009 resulted in the Army granting him a special exception for his unshorn hair, the first such accommodation to a policy established in the 1980s. Since then, two other Sikhs have won accommodations from the Army. But many others have failed. And so now, as he prepares to leave active duty, Major Kalsi, who earned a Bronze Star in Afghanistan, is waging a new campaign: to rescind those strict rules that he believes have blocked hundreds of Sikhs from joining the military. WASHINGTON: A US court has allowed teaching yoga in a Southern California district school as part of curriculum, rejecting the petition by parents that the ancient Indian practice is promoting Hindu religious beliefs.San Diego Superior Court Judge John Meyer on Monday ruled that the yoga programme of Encinitas Union School District does not endorse any religion.As such the judge rejected the plea of a section of parents o f schools that the Encinitas Union School District in San Diego by providing instruction in Ashtanga yoga, is promoting religious beliefs.The law suit was filed by The National Center for Law and Policy on behalf of the parents. “It’s almost like a trial by Wikipedia, which isn’t what this court does,” said Meyer, who took nearly two hours to explain a decision that explored yoga’s Indian roots and philosophy.The 30minute programme in Encinitas, funded by the Jois Foundation, is composed of stretching and breathing exercises and is designed to help keep students active while learning basic relaxation techniques. US court allows teaching yoga in California school Óπ º Ò ªÍπ  -Á≈÷≈/¡≈ÒÓ◊∆ (¬∂ . ‡∆.Ï∆.)- «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò (√≈Ï’≈ √Í≥⁄ «¬Ô≈Ò∆ ÷πÁ Ò∞«Ë:) Á∆ ◊∞Áπ¡≈≈ √z∆ Ó≥‹∆ √≈«‘Ï ¡≈ÒÓ◊∆ Á∆Ú≈È ‘≈Ò «Ú÷∂ ‘ج∆ ¡≥«ÂÓ ¡Á≈√ Â∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈◊Ó √Ó∂ ∫ ≈‹È∆«Â’, Ë≈«Ó’ Â∂ √Ó≈«‹’ Ú◊ Á∆¡ª ÍzÓπº÷ Ùı√∆¡Âª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Úº‚∆ «◊‰Â∆ ÒØ’ ¡≥«ÂÓ ¡Á≈√ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ Õ √Ú: ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò ˘ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’«Á¡ª Óπ º ÷ Ó≥  ∆ √: Íz ’ ≈Ù «√≥ ÿ Ï≈ÁÒ «’‘≈ «’ «’ Á∂ ËÈ∆, ÒØ’ª Á∂ Úº‚∂ ’≈ÎÒ∂ ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ⁄ºÒ‰ Á∂ √ÓºÊ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á∆ ÓΩ «‹ºÊ∂ Í«Ú≈ Ò¬∆ ¡√«‘ ‘À ¿∞ Ê ∂ Ùz Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ √Óº Ê ¡≈◊» ÂØ ∫ √º ÷ ‰≈ ‘Ø «◊¡≈ Õ √: Ï≈ÁÒ «’‘≈ «’ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á≈ Ï∂‡≈ ÓÈÍz∆ «√≥ÿ «¬Ô≈Ò∆ ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ «ÚË≈«¬’ ω ’∂ «‹Ê∂ «Ú’≈√ ’≥Óª Á∂ ˜∆¬∂ Í≈‡∆ Á≈ È≈Ó ΩÙÈ ’ «‘≈ ‘À ¿∞ Ê ∂ ÈΩ ‹ Ú≈È Í∆Û∑ ∆ Â∂ √≈Ê∆ «ÚË≈«¬’ª Ò¬∆ ØÒ Ó≈‚Ò ‘À Õ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ «ÚË≈«¬’ «¬Ô≈Ò∆ ˘ ‘ºÒ≈Ù∂∆ «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘≈√Ò≈ º÷Ø √Ì ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ‘ºÊ ‘À Õ ÙzØÓ‰∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ ÍzË≈È ‹ºÊ∂Á≈ ¡ÚÂ≈ «√≥ ÿ È∂ √≥ Ï Ø Ë È ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ÈßÏÁ≈ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á≈ ÒØ’ª «Ú⁄’≈ Úº ‚ ≈ Á≈«¬≈ Â∂ Íz≈‘∞‰≈⁄≈∆ Á∆ ÏÁΩÒ ¡º‹ Í«Ú≈ ÏπÒßÁ∆¡ª ¤»‘ «‘≈Õ «¬’º· «¬‘ √ͺه ’Á≈ «’ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ÒØ’ª ˘ ÷π Ù ∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂ Ù √∆ Õ «¬√ √Ó∂ ∫ ¡À‚«Óß‡È ÂØ∫ Í≈Ò ÏØÍ≈≈¬∂ ¡Â∂ √À Ó ÏØ Í ≈≈¬∂ È∂ √. ◊∂Ú≈Ò È±ß Ù˪‹Ò∆ Ì∂∫‡ ’∆Â∆Õ √Ú◊∆ ◊∂Ú≈Ò Á∆ ÌÂ∆‹∆ √ÀÓ ÏØÍ≈≈¬∂ È≈Ò «Ú¡≈‘∆ ‘ج∆ ˛Õ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ „∆∫‚√≈ √≥√Á ÓÀ∫Ï È∂ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ AE Ú∑∂ «Í≥‚ «¬Ô≈Ò∆ ÷πÁ Á≈ √Í≥ ⁄ Â∂ Òß Ó ≈ √Óª √«‘’≈∆ √Ì≈ ÍzË≈È Á∂ ¡‘∞ºÁ∂ ”Â∂ «‘ ’∂ «Í≥‚ Á∆ Âº’∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √«‘’≈Â≈ ˘ √Ó«Í ‘∞≥«Á¡ª ¿∞µÂÓ ÷∂Â∆ ’∆Â∆ Õ „∆∫‚√≈ «’‘≈ «’ (Ï≈’∆ √¯≈ AD ”Â∂) OPENING SOON!!! Now Hiring EDGE CENTRE UNIT 101, 4271, 23 AVE, EDMONTON


All

Related publications