Issuu on Google+

โสรัจจะ นวลอยู่ แม้จะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นหมอดูอาชีพ   แต่ชื่อเสียงของ  “โสรัจจะ นวลอยู่” กลับโด่งดังในฐานะนักพยากรณ์ชื่อดังมากกว่าอาชีพวิศวกรและข้าราชการ กรมชลประทานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากคอลัมน์  “ส่องราศี” ในหนังสือ นรี  เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ได้ท�าให้เจ้า ของนาม “หมอโส” โลดแล่นเข้าสู่ยุทธจักรของการท�านายโชคชะตาราศี  มาจน ถึง “โสรั จ ” แห่งแพรวพยากรณ์  และ  “โสรั จ จะ” แห่งดวงและดาว ในนิตยสาร สกุลไทย ที่ผู้คนโดยเฉพาะทั้งวัยรุ่นและผู้หลักผู้ใหญ่ติดกันงอมแงม ผู ก ขาดเป็ น นั ก พยากรณ์ ใ นหนั ง สื อ ทายประจ� า ปี   “ศาสตร์ แ ห่ ง โหร”  ของ ส�านักพิมพ์มติชนมาหลายปี    แต่ละปีมักจะมีค�าท�านายที่สร้างความฮือฮา เพราะ แม่นราวจับวาง   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจตกต�่า อุทกภัย อัคคีภัย ไปจนถึงการสูญเสียบุคคลส�าคัญ ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ๑. ทายเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่  ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ประเทศสหรัฐ ได้อย่างแม่นย�า จนหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยฉบับหนึ่ง ได้ตั้งสมญานาม ว่า “นอสตราดามุสเมืองไทย” ๒. ไข้หวัดนกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ๓. เหตุการณ์สึนามิ  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยได้ทายในหนังสือ “ศาสตร์ 14 • ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง โ ห ร ๒ ๕ ๕ ๗


ศาสตร์แห่งโหร 2557

Related publications