Issuu on Google+

Numru 13,361 €0.55 www.mychoice.pn Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013 Il-PN dejjem feta[ il-bibien bera[ lill-istudenti minn Charles Muscat {olqa o[ra minn katina ta’ investimenti fil-Forzi Armati ta’ Malta wasslet lill-Iskwadra Marittima tibda tag[mel u]u minn ]ew; pro;etti b’investiment ta’ ¤2.4 miljun, dak ta’ bini ;did amministrattiv u tliet Rigid Hull Inflatable Boats armati b’sistema ta’ monitera;; marittimu. (Ritratt> Michael Ellul) Aktar f’pa;ni 20 u 21. Austin Gatt qatt ma tkellem ma’ [add dwar tenders g[ax-xiri ta]-]ejt Ippubblikati emails differenti li jimplikaw ‘frame-up’ mill-MLP A[jar l-istudenti jag[lqu [alq il-politi/i milli l-politi/i jag[lqu [alq l-istudenti. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma g[alaq xi bieb lillistudenti anzi dejjem feta[ il-bibien bera[ u lPN qatt ma qal lilliskejjel tal-Knisja u Privati biex jag[lqu lbibien tag[hom b[alma kien g[amel il-Labour, anzi, il-Gvern Nazzjonalista qed jg[inhom biex ikomplu jinvestu u jla[[qu maliskejjel l-o[ra. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrenec Gonzi qal dan ilbiera[ waqt iddiskussjoni ‘Int u l-Prim Ministru’ li saret flImqabba fejn Nickie Vella de Fremaux intervista lil Lawrence Gonzi. Id-diskussjoni kienet animata minn Jean Claude Micallef. Lawrence Gonzi kien qed jirreferi g[addibattitu ta’ nhar l-Erbg[a fl-Università fejn kien hemm xi studenti li bbuwjaw waqt li kien qed jitkellem. g[al pa;na 5 minn Matthew Bonett Il-Ministru talInfrastruttura, it-Trasport u lKomunikazzjoni, Austin Gatt, iddikjara li hu qatt ma tkellem ma’ [add, aktar u aktar ma’ George Farrugia, dwar it-tenders g[ax-xiri ta]]ejt mill-Enemalta. Austin Gatt qal ukoll li hu qatt ma kellu ebda [jiel li kien hemm xi [a;a irregolari fix-xiri ta]-]ejt fl-Enemalta, g[aliex li kieku kellu kien imur dritt g[and ilKummissarju tal-Pulizija kif g[amel f’ka]ijiet o[ra, fosthom fil-ka] tat-tender g[all-IT tal-Isptar Mater Dei fl-2009, fejn issa hemm persuna akku]ata. F’konferenza tal-a[barijiet L-istatement li ta lill-Pulizija xtaq jag[mlu pubbliku, i]da l-Kummissarju tal-Pulizija kien talbu biex i]ommu kunfidenzjali li matulha l-Ministru Austin Gatt kien g[ad-dispo]izzjoni biex iwie;eb il-mistoqsijiet tal-;urnalisti kollha, filMinisteru fil-Belt Valletta, u li damet aktar minn sag[tejn, Austin Gatt qal li g[andu suspett kbir li dan huwa frame-up mill-Malta Labour Party, u g[alhekk illum se jmur jag[mel rapport lillPulizija biex tibda investigazzjoni dwar dan. Biex jissustanzja largument tieg[u, il-Ministru Austin Gatt ippre]enta lill;urnalisti emails simili li lewwel ;ew ippubblikati fuq il-;urnal MaltaToday, imbag[ad aktar kmieni din il;img[a, ;ew ippubblikati fuq il-;urnal The Times b’numru ta’ differenzi u li jindikaw li tal-anqas wa[da mill-emails mhix ori;inali i]da xi [add re;a’ kitibha, u tefag[ha fuq Facebook, minn fejn ittie[det minn The Times. Il-Ministru Austin Gatt spjega d-diversi bidliet li hemm fl-emails li ;ew ippubblikati fuq ilMaltaToday u fuq The Times, fosthom id-data fejn minn tliet emails konksekuttivi, iddata hi miktuba bil-Malti, waqt li f’email o[ra mibg[uta mill-istess persuna, id-data hi bl-Ingli]. Hu spjega kif iddata [add ma g[andu kontroll fuqha, i]da tindika s-setting tal-kompjuter, u g[alhekk jidher b’mod /ar, spjega lMinistru Gatt, li din l-email re;g[et inkitbet minn xi [addie[or. Dawn mhumiex diskrepanzi kumbinazzjoni, qal il-Ministru Gatt, i]da diskrepanzi li jistg[u jkunu serji [afna. g[al pa;na 8 Int f’din l-elezzjoni Suppliment spe/jali fil-pa;ni tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Illum dwar l-istudenti fl-Università


2013_02_15

Related publications