Issuu on Google+

ขาย ทุกเงื่อนไข ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ พบกับเรื่องราวดีดี..ที่นี่..เดือนละครั้ง หนังสือพิมพ์เพื่อชาวนครศรีธรรมราช นายอนุชา อนันตศานต์ ¹¤Ã´Í¹¾ÃÐ ¹¾.ºÑ­ญªÒ ¾§Éì¾Ò¹Ôª àÃ×èͧ´Õ´Õ·ÕèàÁ×ͧ¹¤Ã ¨ÓÅͧ ½Ñ觪ŨԵà ชวนคิด ชวนคุย สุธรรม ชยันต์เกียรติ ศิลปินถิ่นนคร รศ.วิมล ด�ำศรี àÅèÒàÃ×èͧàÁ×ͧà¡èÒ ¼È.©ÑµÃªÑ ÈØ¡ÃСҭญ¨น์ รักสุขภาพ นพ.อิสระ หัสดินทร์ มุมมองรักษ์บ้านรักษ์เมือง สุเมธ รุจิวณิชย์กุล มองเมืองคอนผ่านเลนส์ นพ.รังสิต ทองสมัคร์ ˹éÒ ò ˹éÒ ó ˹éÒ ๔ ˹éÒ ñ๐ ˹éÒ ññ ˹éÒ ñ๒ ˹éÒ ñ๓ ˹éÒ ñ๗ เครื่องผลิตไฟฟ้า บ้านวังลุง http://www.nakhonforum.com ราคา ๒๐ บาท ผอ. กลุ่มด�ำเนินการฯ กรมพลังงานทดแทนฯ ชี้โรงไฟฟ้าชุมชนต้อง มาจากความต้องการของประชาชน โรงไฟฟ้าคีรีวงชาวบ้านยังไม่พร้อม โรงไฟฟ้าบ้านวังลุงใกล้เปิด กังหันหัวไทรซ่อมแพง เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายอนุ ช า อนั น ตศานต์ ผู ้ อ� ำ นวยการ กลุ ่ ม ด� ำ เนิ น การและบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรม พั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน เปิ ด เผย กับ ‘รักบ้านเกิด’ ณ ส�ำนักงานโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ คลองล� ำ ปลอก ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เนื่อง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า แห่งนี้ ว่าโรงไฟฟ้าพลังน�้ำในภาคใต้ก�ำลัง จะเกิดขึ้นอีก แม้บางโรงจะประสบปัญหา เดินเครื่องไม่ได้ ซึ่งเป็นบทเรียนให้กรม พิจารณาตัดสิน ต่อไปโรงไฟฟ้าพลังน�้ำจะ >> อ่านต่อหน้า ๘ ต้องเกิดจาก รายงาน ถนนเข้ า โครงการล่ ว งหน้ า ๓/๔ งานออกแบบราย ละเอียดและอื่นๆ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจ้าง ค่าเช่าที่การ รถไฟแพงเกิน วั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายทรงพล สวาสดิ์ ธ รรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานความร่ ว มมื อ แบบบู ร ณาการ และติ ด ตามผลการ >> อ่านต่อหน้า ๙ บริหารงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์


หนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด นครศรีธรรมราช

Related publications